Kültürel Yakınlaşmada Dil Pekiştirme Programlarının Rolü (Türkiye Kırgızistan Örneği)

Author :  

Year-Number: 2019-49
Language : null
Konu :
Number of pages: 6238-6249
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil, insanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşmadır ve bir milletin düşünce sistemini gösterir. Toplumlar kültürünü, dünya görüşünü, tarih boyunca geçirdiği çeşitli evreleri ve başka toplumlarla kurduğu ilişkileri diline yansıtır. İnsan ve toplumlar arası ilişkilerde, kültürler arası etkileşimde, ilmi çalışmada ve teknolojik gelişmede dilin etkisi ve önemi vardır. Yabancı dillerin öğrenilmesinde pratik yapmanın önemi dil pekiştirme programlarıyla mümkündür. Bunun için uluslararası hareketlilik önem arz eder. Uluslararası hareketlilik değişik adlar ve değişik amaçlar için yapılabilir. Dilin geliştirilmesi için yapılacak olana, dil pekiştirmesi programı diyoruz. Makalenin konusu da dil pekiştirmesinin toplumlar için ifade ettiği başarıyı tartışmak, etkisini ölçmek ve belirleyebilmektir. Kırgızistan’daki BGU- Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Yusuf Balasagun Kırgız Milli Üniversitesi gibi bazı üniversitelerde Türkiye Türkçesi bölümleri vardır ve her yıl bu üniversitelerden Dil Pekiştirme Programı adıyla Türkiye’deki anlaşmalı kurumlara altışar aylık sürelerle stajyer öğrenci gönderilmektedir. Bu çalışmanın amacı, gerçekleştirilen bu uygulamayla ilgili olarak üniversitede çalışan öğretim üyelerinin programla ilgili deneyimlerini ve görüşlerini tespit etmek; uluslararası uygulama alanı olarak Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkinin dilin pekiştirilmesi, kültürel ve duygu yakınlığı açısından değerlendirmektir. Araştırmanın örneklemi 2018-2019 Güz döneminde Yusuf Balasagun Kırgız Milli Üniversitesinde görev yapan, yaşları 35-50 yaş aralığında değişen, gönüllü altı kadın ve dört erkek toplam on akademisyenden oluşmaktadır. Nitel bir araştırma olan çalışmanın veri toplama aracı görüşmedir.

Keywords

Abstract

Language is the agreement that people make with words or signs to communicate what they think and hear, and it shows the thinking system of a nation. It reflects the culture of societies, world view, the various phases that it has gone through throughout history and its relations with other societies. Language has an impact and importance in human and societal relations, intercultural interaction, scientific study and technological development. The importance of practicing in learning foreign languages is possible with language reinforcement programs. International mobility is important for this. International mobility can be done for different names and different purposes. What we will do to improve the language is called the language reinforcement program. The topic of the article is to discuss the success of language reinforcement for societies, to measure and determine its impact. Some universities such as BGU- University of Social Sciences and Joseph Balasagun Kyrgyz National University in Kyrgyzstan have Turkey Turkish departments. Every year, these universities sent trainees to the contracted institutions in Turkey under the program called “Language Enhancement Program” for six months. The aim of this study is to determine the experiences and opinions of the faculty members working in the university related to this application; to evaluate the relations between Turkey and Kyrgyzstan's consolidation in terms of language strengthening, cultural and emotional closeness as an international language application. The sample of the study consisted of ten academicians working in Yusuf Balasagun Kyrgyz National University in the fall semester of 2018-2019, six volunteer women and four men aged between 35-50 years. The study is a qualitative research and data collection tool is the interview.

Keywords


 • Atatürk (1932) Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri (1959). C. II. Millî Eğitim Bakanlığı Basımevi, İstanbul.

 • Atatürk (1932) Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri (1959). C. II. Millî Eğitim Bakanlığı Basımevi, İstanbul.

 • Hazard, Paul (1994), La Crise de la Consience europeenne (Batı Düşüncesindeki Büyük Değişme, Türkçe çev. Erol Güngör), Ötüken Neşriyat, İstanbul.

 • Keklik, Nihat (1990), Felsefede Metafor, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul. Özdağ, İsmet (1999), Atatürk’ün Avrasya Devleti, Tekin yayınevi, İstanbul.

 • Yıldırım, Kazım (2015), Sofi’nin Dünyası Romanında Sokrates Öncesi Bazı Filozofların Varlık ve BilgiGörüşlerinin Metaforik Açıklamaları, 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Bakü- Azerbaycan.

 • Yıldırım, Neşide (2007), “General Charles H. Sherrill’in Yorumuyla Atatürk”, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, Sakarya Üniversitesi Basımevi, Sakarya.

 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5cd2ea9dd816f5.4282 6203, e. t: 08.05.2019)

 • www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130706M1-1-1.doc., e. t: 03.05.2019

                                                                                                    
 • Article Statistics