14-18 Yaş Arası Ergenlerin Psikososyal Gelişim Dönemleri Kazanımları İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2019-46
Number of pages: 5506-5517
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı 14-18 yaş arası ergenlerin psikososyal gelişim dönemleri kazanımları ile benlik saygısı arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Araştırmanın evrenini; İstanbul ili Üsküdar ilçesinde bulunan devlet ve özel okullarda eğitim görmekte olan 8. ve 12.sınıf aralığındaki öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise 2017-2018 yılında Üsküdar ilçesinde öğrenim gören toplam 200 öğrenci oluşturmaktadır. Bunlar içinden hatalı veya eksik ölçek dolduran 6 öğrenci çalışmaya dahil edilmemiş ve toplam 194 öğrenci değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek ve envanterler; Kişisel Bilgi Formu, Veli İzin Formu, Erikson’un Psikososyal Gelişim Dönemleri Ölçeği ve Coopersmith Özsaygı (Benlik Saygısı) Envanteri 14-18 yaş arası öğrencilere uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular 14 -18 yaş arasındaki ergenlerin psikososyal gelişim dönemlerindeki kazanımlarıyla benlik saygıları arasında ilişki olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, psikososyal gelişim süreçlerinden biri olan girişimcilik kazanımı, cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Erkek ergenlerin girişimcilik ortalaması (40,2), kızlardan yüksek (38) olarak bulunmuştur. Yaş gruplarına bakıldığında 16-17 yaş grubunun özgüven ortalaması, 14-15 yaş grubundan daha yüksektir. Aile tipine göre ölçekler karşılaştırıldığında; istatiksel olarak anlamlı farklılıklar ortaya çıkmamıştır. Bu araştırmaya göre yaş ile benlik saygısı arasında pozitif yönlü ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the relatonship between self-esteem and psychosocial development gains adolescents aged 14-18. Within the scope of the dissertation, a research that has been carried out in Istanbul / Uskudar, Individuals who have attended to the research were 200 8th and 12th grade students between years 2017-2018. In the research Parents Attitudes Inventory Test anxiety inventory and additionally personel information form has been implented to subjects between ages of 14-18. In this case the analyzation of data was done by Using SPSS 12.0 Statistical Programme for Social Science. Finding have demonstrated that attitudes of ages 14-18 there was a relation between their psychosocial advancement stages and their self-esteem. In this research one of the processes of pyschosocial development stages,entrepreneurship acquisition has a significent diversity between ages.The average points of male adolescents(40,2) which is a noteworthy difference than female adolescents(38). When looked at the age group 16-17 has a lot higher self-confidence average score than age group 14-15. When comparing the scales according to family type, systatically there hasn’t been a significant difference occured. According to this research there was a positive and low stage relation between age and self-esteem.

Keywords