Yerel Seçimler Bağlamında Akçakoca’nın Siyasal Yapısı (1984-2019)

Author :  

Year-Number: 2019-44
Language : null
Konu :
Number of pages: 5095-5106
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

öZET Batı Karadeniz bölgesinin en batısında yer alan Akçakoca, Düzce ilinin en büyük ilçesidir. 1168 metrelik Kaplandede, 1150 metrelik Tonton tepesi, 1066 metrelik Kurugöl sapağı, 905 metrelik Orhan Dağları ile deniz arasında engebeli bir arazide yer alan Akçakoca’nın bitki örtüsü ormanlık alanlardan ve fındık bahçelerinden oluşur. İlçe Batı Karadeniz bölgesinde yer alırken iklim olarak Marmara Bölgesi ile benzerlik gösterir. TÜİK verilerine göre 2018 nüfus sayımında Akçakoca’nın 25.903 şehir, 12.943 olmak toplam 38.9846 nüfusu bulunmaktadır. Kadın-erkek nüfusu dengeli dağılım göstermekte olup; kadın nüfusu 19.060, erkek nüfusu 19.876 olarak saptanmıştır. Bu çalışmada siyaset sosyolojisinin yöntem ve teknikleri kullanılmış, siyaset sosyolojisinin yapısalcı-işlevselci bakışıyla Akçakoca’nın Türkiye’nin siyasi yapısı içindeki yeri, benzerlikleri ve farkları incelenmiştir. 1984-2019 tarihleri arasında Yüksek Seçim Kurulu, Yerelnet, Türkiye İstatistik Kurumu ve diğer kurum ve kuruluşların arşiv, bilgi ve belgeleri incelenerek doküman analizi yapılmıştır. Akçakoca’nın sağ-sol dengesi içinde siyasal tercihlerinin dağılımı, değişimi veya düzenlilikleri incelenmiştir. Ayrıca seçimlere katılım bağlamında ilçe ve ülke ortalamaları karşılaştırılmalıdır.

Keywords

Abstract

ABSTRACT Akçakoca, located in the westernmost part of the Western Black Sea region, is the largest district of Düzce. The vegetation of Akçakoca, which is located in a rugged area between sea and the 1168-meter-Kaplandede Mount, the 1150-meter Tonton Hill, the 1066-meter Kurugöl detour and 905-meter Orhan mountains, consists of forest areas and hazelnut gardens. Wheraes the district is located in the Western Black Sea region, its climate is similar to the Marmara Region. According to TUİK data, in the 2018 census, Akçakoca had a population of 38,9846, including 25,903 in cities and 12,943 in the villages. The female-male population shows a balanced distribution which is 19060 of a female population and 19876 of a male population. In this study; the methods and techniques of political sociology have been used and Akçakoca's place, similarities and differences have been examined in the Turkey's political sociology with a structuralist-functionalist view of political sociology. The document analysis has been done by examining the files, data and documents of the Supreme Election Council(YSK), YerelNet, Turkish statistical Institiute(TUIK) and the other organizations and institutions between 1984-2019. The distribution, changes or regularity of Akçakoca's political preferences in the right-left balance have been. In addition, the district and the whole country's averages should be compared in the context of voters' turnout.

Keywords


 • Aldoğan, Seyit (2018), https://www.evrensel.net/haber/380182/syrizanin-secim-yenilgisi-yunanistan-erken- secime-gidiyor

 • Arendt, H. (1951) The Origins of Totalitarianism. London: Allen & Unwin.

 • Arslan D. Ali (2007) 1950’den 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesine Genel Seçim Sonuçları Temelinde Türkiye’nin Siyasi Yapısı, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1.

 • Arslan, D. A. (2011) Uygulamalı köy sosyolojisi: kırsal yapı ve kalkınma dinamikleri ile 17 öncesi ve sonrası Ankara Kavaközü. Mersin: Mersin Üniversitesi Yayınları.

 • Arslan, D.A. (2012) Yerel seçim sonuçları temelinde Mersin’in siyasi yapısı. International Journal of Human Sciences. (9)2, 916-968.

 • Arslan, D.A. ve diğ. (2014). Siyaset sosyolojisi perspektifinden 2009 ve 2014 yerel seçimlerinin karşılaştırmalı incelemesi. Akademik Bakış, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgızistan-Celalabat İşletme Fakültesi, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi.

 • Arslan D. Ali ve Gülten Arslan (2015) Halk, İktidar ve İktidar Seçkinleri: Mersin Araştırması, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Sayı 7, Konya.

 • Arslan D. Ali (2016) Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Dünden Bugüne Bozkır, Uluslararası Sempozyum: Geçmişten Günümüze Bozkır.

 • Barnes, Samuel ve Max Keane (1984) (der) Political Action , Mass Participation in Five Westers Democratiez, Safe Publication, California, 1970’den aktaran: Ersin Kalaycıoğlu, Çağdaş Siyasal Bilim Teori Olgu ve Süreçler, Beta Basım Yayım, İstanbul.

 • Deniz Baykal (1970) Siyasal Katılma, Bir Davranış İncelemesi, AÜSBF Yayını, No:302, Ankara.

 • Tom Bottomore (1987), Siyaset Sosyolojisi, Çeviren Erol Mutlu, Teori Yayınları, Ankara.

 • Dahl, Roberts A. (1970) Modern Political Analysis Englewoods Chifs, Prentice Hall,Inc 1963,s.57’den aktaran Deniz Baykal, Siyasal Katılma, Bir Davranış İncelemesi, AÜSBF Yayını, No:302, Ankara.

 • Dardanelli, P. (2005), The Parliamentary & Executive Elections in Switzerland 2003, Electoral Studies, Volume: 24, Pp. 124-129.

 • Duverger, Maurice (2006) Siyaset Sosyolojisi, Çeviren: Şirin Tekeli, Varlık Yayınları, İstanbul.

 • Güler, B. A. (2006) Yerel yönetimler, Ankara: İmge.

 • Heywood, Andrew (2018) Siyaset, Çeviren Fahri Bakırcı, BB101 Yayınları.

 • Keleş, Ruşen, (2006). Yerinden yönetim ve siyaset, Ankara: İmge.

 • Milbrath M.,L. ve Lester W. Goel (1977) Political Participation ; How and Why Do People, Get İnvolved in Politics ?, Rand Mc Nally College Publishing Company, Chicago p.p. 18-21

 • Nie, Norman H., Sidney Verba (1989) Philip Converse vd., Siyasal Katılma Kamuoyu ve Oy verme Davranışı, Çev. İlter Turan – Tuncay Karamustafaoğlu, S Yayınları, Ankara.

 • Rallings, C. Ve diğ., (2005), Trends in Local Elections in Britain, 1975-2003, Local Government Studies, Volume: 31, No: 4, Pp. 393-413.

 • Rybar, M. (2005), The Presidential Election in Slovakia, April 2004, Electoral Studies, Volume: 24, Pp. 333-338’den Aktaran: D. Ali Arslan, 1950’den 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesine Genel Seçim Sonuçları Temelinde Türkiye’nin Siyasi Yapısı, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 Yıl: 2007

 • Sagas, E. (2005), The 2004 Presidential Election in the Dominican Republic, Electoral Studies, Volume: 24, Pp. 156-160.

 • Tekeli, Şirin (1976) David Easton ve Genel Sistem Teorisi, Güryay Matbaacılık, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics