The Role of Animation Cartoons in Value Education: Ice Age Example

Author :  

Year-Number: 2019-49
Language : null
Konu :
Number of pages: 6142-6153
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değer; kıymetli olan, kıymet verilendir. Bir milletin sahip olduğu, toplumun tamamı tarafından kabul gören, maddi, manevi, olumlu, olumsuz ögelerin bütünüdür. Değerlerin nesilden nesile aktarılmasında başta aile olmak üzere birçok faktör etkili olmaktadır. Son zamanlarda ise etkisi giderek artan kitle iletişim araçları, değer aktarımında üst sıralara çıkmış, özellikle çocukların dünyasında önemli bir yere sahip olan televizyon, çizgi filmler aracılığıyla evrensel bir konuma ulaşmıştır. Gelişen teknolojiyle birlikte çizgi film dünyasına yeni bir boyut kazandıran animasyon çizgi filmler ise, son yıllarda sadece çocukları değil; genç, yetişkin her kesime hitap ederek, geniş kitleleri etkilemeyi başarmıştır. Animasyon çizgi filmler, çocukları eğlendirmenin, güldürmenin yanı sıra eğitici yönleriyle değer aktarımında da önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda; araştırmanın amacı, Buz Devri animasyon çizgi filmini, Sosyal Bilgiler öğretim programında yer alan değerleri de kapsayan Schwartz değerler listesine göre inceleyerek, animasyon çizgi filmlerinin değer eğitimindeki rolünü ortaya koymaktır. Araştırmanın evreni animasyon çizgi filmler, örneklemi ise gişedeki başarısı göz önüne alınarak seçilen Buz Devri animasyon çizgi filminin ilk serisidir. Doküman incelemesi yöntemiyle elde edilen bulgular, betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları incelendiğinde; filmde Schwartz değerler listesinde yer alan 10 değere de rastlanmıştır. En sık tekrarlanan değerin %35 oranıyla yardımseverlik olduğu tespit edilmiştir. Bu değeri, %14 oranla güç değeri ve %13 oranla güvenlik değeri izlemiştir. Bu bulgulardan hareketle, Buz Devri animasyon çizgi filminin değerler eğitimi bakımdan uygun ve olumlu bir içeriğe sahip olduğu, filmde çocukların örnek alabileceği rol modellerin sergilendiği söylenebilir. Çizgi filmlerin çocuklar üzerindeki etkileri dikkate alındığında, değer aktarımında animasyon çizgi filmler alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir.

Keywords

Abstract

The value is precious. It is the whole of material, spiritual, positive, negative things that a nation has, which is accepted by the whole society. Many factors, especially family, are effective in transferring the values from generation to generation. Recently, mass media, which are getting more and more influential, have reached the top position in the transfer of value, reaching a universal position through the television and cartoons, which have an important place especially in children's world. Animation cartoons that give a new dimension to the cartoon world with its developing technology are not only children in recent years; young, adults have been influencing large masses by appealing to every mass. Animation cartoons have an important place in the transfer of values with educational aspects as well as entertaining and laughing children. In this context; the aim of the research is to reveal the role of animation cartoons in the value education by examining the Ice Age animation cartoon film according to the Schwartz values list including the values in the curriculum of the Social Studies curriculum. The universe of your research is animated cartoons. The sampling is the first series of the Ice Age animation cartoon line, which is selected based on the success of the game. Findings obtained by the method of document analysis were analyzed by descriptive analysis method. When the findings of the study are examined; in the film, there are ten values on the Schwartz values list. It has been found that 35% of the most frequently repeated value is helpfulness. This value is 14% power rating and 13% safety rating. From these findings, it can be said that the Ice Age animation cartoon line has an appropriate and positive content in terms of value education, and the role models that children can take in the film are exhibited. Animation cartoons can be used as an alternative method for value transfer when the effects of cartoons on children are taken into account.

Keywords


 • Akbaş, O. (2004). Affective Objectives (Values) of Turkish National Education System Primary Education II. Assessment of the Degree of Realization in the Stage. Published Doctorate Thesis, Ankara: Gazi University Institute of Educational Sciences.

 • Altunay, E. & Yalçınkaya, M. (2011). Investigation of Teacher Candidates' Opinions about Values in Information Society in Terms of Some Variables. Educational Administration in Theory and Practice, 17 (1), p. 5-28.

 • Beldağ, A. & Yarar Captain, S. (2017). An Investigation About The Values Of Vehicles Film. Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, 18 (2), pp.487-499.

 • Bilgin, N. (1995). Methods and Practice in Social Psychology. İstanbul: Sistem Publishing.

 • Bilsky, W. & Schwartz, S. H. (1994). Values And Personality. European Journal of Personality, 8, s. 163- 181.

 • Birkök, M. C. (2008). Alternative Media Use in Education as a Socialization Tool: Cinema Films. International Journal of Human Sciences, 5 (2), 1-12.

 • Doganay, A. (2006). Values education. (Editor: C. Öztürk), Life Science and Social Studies Teaching (pp 225-256). Mainland: Pegem Akademi Publishing.

 • Eskandari, M. (2007). The Effect of Cartoons Published on TV in Iran on the Education of Primary School Students. Published Graduate Thesis, Ankara: Gazi University Institute of Social Sciences.

 • Feather, N. T. (1996). Values, Deservingness, And Attitudes Toward High Achievers: Research On Tall Poppies. In C. Seligman, J. M. Olson, & M. P. Zanna (Eds.), The Ontario Symposium: The Psychology Of Values (Vol. 8,). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, s. 215–251.

 • Fichter, Joseph (2006). What is Sociology ?. Trans. Nilgün Çelebi, Anı Publishing, Ankara.

 • Gülmez, Ü. (2013). An Examination of Hofstede's Cultural Values Theory as the Top 10 Drawing- Animated Film Aid in Winner in 2010-2012. Unpublished Master's Thesis, Istanbul: Arel University Institute of Social Sciences.

 • Halstead, J. M. & Taylor, M., J. (1996). Values in Education and Education in Values. The Falmer Press.

 • İnan, T. (2012). Transfer of Universal and Local Values in Children 's Medi: Trt Children' s Channel Example. Journal of Academic Social Research, 4 (25), p. 200-212.

 • Karasar, N. (2014). Scientific Research Methods. Twentieth Edition, Ankara: Nobel Academic Publishing.

 • Keskin, Y. (2008). Values Education İn Social Studies Curricula İn Turkey: Historical Development, Research Of 1998 And 2004 Programs. Unpublished PhD Thesis, Istanbul: Marmara University Institute of Educational Sciences.

 • Kluckhohn, C. (1951). Values And Value Orientations İn The Theory Of Action: An Exploration İn Definition And Classification. Editos: T. Parsons & E. Shils, Toward A General Theory Of Action, Cambridge, MA: Harvard University Press, s. 388–433.

 • Kuşdil, M. & Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Value Orientations of Turkish Teachers and Schwartz Value Theory, Journal of Turkish Psychology, 15 (45), p.59-76.

 • Mayton, D. M. & Ball-Rokeach, S. J. & amp; Loges, W. E. (1994). Human Values and Social Issues: Introduction. Journal of Social Numbers, 50, p. 1-8.

 • MEB. (2017). Social Studies Course Curriculum, Ankara.

 • Özgökbel Bilis, P. (2014). An Investigation on Animation Films "Airplanes" in terms of Role Models and Social Values. Selçuk University Communication Faculty Academic Journal, 8 (3), 201-227.

 • Rohan, M. (2000). A Rose by Any Name? The Values Construct. Personality and Social Psychology Review, 4 (3), 255-277.

 • Rokeach, M. (1973). The Nature Of Human Values. New York, NY: Free Press.

 • Schwartz, S. & Bilsky, W. (1987). Toward A Universal Psychological Structure of Human Values. Journal of ftnonality and Social Psychology, 53(3), s. 550-562.

 • Schwartz, S. H. (1992). Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries, Editors: M. P. Zanna, In Advances in Experimental Social Psychology, 25, p. 1-65.

 • Schwartz, S. H. (1994). Are There Universal Aspects in the Structure and Contents of Human Values ?, Journal of Social Issues, 50 (4), p. 19-45.

 • Schwartz, S. H. (2012). An Overview Of The Schwartz Theory Of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 2 (1), p. 1-20.

 • Şimşek, N. (2002). Use of Derste Training Technology. Ankara: Nobel Publication Distribution.

 • Ulusoy, K. & Dilmaç, B. (2016). Values Education. Fourth Edition, Ankara: Pegem Academy Publications.

 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Qualitative Research Methods İn The Social Sciences. Tenth Edition, Ankara: Seçkin Publishing.

                                                                                                    
 • Article Statistics