Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kullanılan Twitter’ın Basın Ajansı/Tanıtım Modeli Bağlamında İncelenmesi

Author:

Number of pages: 4714-4728
Year-Number: 2019-43

Abstract

belirlenmiş planlı iletişim çabalarının tümünü kapsayan halkla ilişkiler faaliyetlerinde geleneksel iletişim teknolojileri ile birlikte yeni iletişim teknolojileri de kullanılmaktadır. Yeni iletişim teknolojileri kullanıcı odaklı yapısıyla insanlara iki yönlü iletişim fırsatı tanımaktadır. Sosyal medya olarak bilinen bu ortam; insanları, kitleleri bir araya getirmesi açısından önemli bir mecra olarak görülmektedir. Bu durum halkla ilişkiler çalışmalarını yürütenler açısından düşünüldüğünde hedef kitleyle doğrudan iletişim kurmak, hedef kitleyi tanımak ve beklentilerini öğrenmek gibi önemli işlevler üstlenmektedir. Web 2.0 tabanlı sosyal medya uygulamaları; hedef kitleyle aracısız olarak zamana ve mekâna bağlı kalmadan iletişim kurabilme, kullanıcılara enformasyonu metin, ses, grafik, imaj ve video gibi birden çok unsurla duygu ve düşünceleri rahatça aktarabilme, kullanıcılardan daha etkin ve anında geri bildirimler alma gibi avantajlar sağlamaktadır. Kurum, kuruluş kadar kişiler de bu avantajlardan faydalanmaktadır. Bu tez çalışması, hava koşullarının iyileşmeye ve dolayısıyla açık hava konserlerinin yoğunluk kazanmaya başladığı, yaz tatilini de içine alan 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasını oluşturan süreçte yeni iletişim teknolojilerinden Twitter’ın ünlüler tarafından kullanım pratiklerinin, halkla ilişkiler modellerinden biri olan Basın Ajansı/Tanıtım Modeli ile ilişkilendirilip ilişkilendirelemeyeceğini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında SocialBackers adlı sosyal medya şirketinin araştırma raporundan elde edilen 2017 yılında (Mayıs ve Ekim ayları) Türkiye’de Twitter’da en çok takipçisi olan ilk on pop sanatçısının resmi Twitter hesaplarındaki paylaşımları güncellik, multimedya özellikleri, paylaşılan mesajların içerikleri, etkileşimlilik, iletişimin yönü ve basın ajansı modeline uygunluk açısından incelenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda; incelenen ünlülerin Twitter paylaşımları genel olarak içerik, multimedya özellikleri ve etkileşimlilik unsuru bakımından benzerlik göstermektedir. Ancak incelenen ünlülerin Twitter paylaşımlarının genel olarak Basın Ajansı/Tanıtım Modeline uygunluk gösterdiği ve ilgili ünlülerden bazılarının Twitter’ı iki yönlü iletişim unsuruna uygun olarak kullandıkları ve takipçilerine cevap verdikleri gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

New communication technologies are being used along with traditional communication technologies in public relations activities which cover a whole range of predetermined planned communication efforts to maintain good relationships and good intensions between an institution, person, product and service and their target mass. New communication technologies provide users with a two-way communication opportunity with a user-focused structure. This environment, known as social media, is seen as an important medium in terms of bringing people together. This situation has important functions such as recognizing and communicating directly with the target group and learning their expectations, considering the people who conduct public relation activities. Web 2.0 based social media applications provide various advantages such as communication with the target without any intermediary between time and place, easy transfer of user information through multiple elements like text, sound, graphic, image and video, and more effective and immediate feedback from users. Institutions and organizations benefit from these advantages along with the persons. The research for this thesis was carried out between 1 May and 31 October, covering the summer holiday period, during which the weather conditions improved and consequently outdoor concerts started to gain intensity. The research aims to find out whether the process of using new technologies such as celebrities’ Twitter practices can be associated with the Press Agency/Promotion model of the public relations. It is intended to demonstrate that it can not be associated with the model. Within the scope of the research, official Twitter accounts of the top ten pop artists who have the biggest number of followers according to the investigation report of the social media company “Socialbackers”, has been analyzed in regard to their actuality, multimedia features, content of the message, interactivity, aspects of communication and the press agency/promotion model. As a result of the findings obtained; Twitter shares of the studied celebrities are generally similar in terms of content, multimedia features and interactivity. Nevertheless, it has been observed that the Twitter shares of some celebrities who have been examined generally conform to the Press Agency / Promotion Model and that some use Twitter in accordance with two-way communication and respond to their followers.

Keywords