Duygu Yönetiminin İş-Aile-Yaşam Dengesi Üzerindeki Etkisi

Author:

Year-Number: 2019-43
Number of pages: 4658-4664
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, banka, muhasebe, finans ve sigorta sektörü çalışanlarının duygu yönetiminin iş-aile-yaşam dengesinin üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Araştırma, Kırşehir ilinde görev yapan ve 193 gönüllü çalışan ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama amacıyla, Apaydın (2011) tarafından geliştirilen “İş- Aile Yaşam Dengesi Ölçeği” ve Titrek (2004) tarafından geliştirilen “Duyguları Yönetme Yeterlikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen veriler istatistik paket programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, katılımcıların çoğunluğu bankacı, erkek, 26-30 yaş aralığında ve evlidir. Araştırmada kullanılan ölçeklerden iş-aile-yaşam dengesi ölçeğinin alt boyutları ile duygu yönetimi arasında pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre, katılımcıların duygu yönetimi puanlarındaki bir birimlik artış, iş-aile-yaşam dengesinde .805’lik bir artışa neden olmaktadır. Ek olarak, duygu yönetimi, iş- aile yaşam dengesinin % 046’sını açıklamaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, iş yerinde duygu yönetiminin üzerinde durulması gereken önemli değişken olduğu düşünülmektedir. Bu sonuçtan hareketle çalışmada, organizasyonların duygu yönetimini, hizmet içi eğitim programlarında temel eğitim sürecine yerleştirilmeleri önerilmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the effects of emotion management on the work-family-life balance of employees sector of bank, accounting, finance and insurance. The research was carried out with 193 volunteer workers in Kırşehir. In this study, in order to collect data, “Work-Family Life Balance Scale" developed by Apaydın (2011) and“ Emotion Management Competency Scale" developed by Titrek (2004) were used. The data obtained from the scales were analyzed in the statistical package program. According to the results of the study, the majority of the participants are married, bankers, men, aged between 26-30 years. A positive correlation was found between the subscales of work-family-life balance scale and emotion management. According to the results of the regression analysis, one-unit increase in the emotion management scores of the participants leads to an increase of .805 in the work-family-life balance. In addition, emotion management explains 046% of the work-life-family balance. According to the results, it is thought that emotion management at work should be an important variable. Based on from this result, it is recommended that organizations placed the emotion management into in-service training programs.

Keywords