Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kullandığı Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2019-42
Number of pages: 4456-4469
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ölçme ve değerlendirme işlemleri eğitim faaliyetlerinin hedeflerini belirlemede, içeriğinin düzenlenmesinde ve sonuçlarının değerlendirilmesinde aktif olarak kullanılan bir süreçtir. Sosyal bilgiler dersi ise milli ve manevi değerlere sadık, küresel bakış açısı kazanmış, problem çözme ve eleştirisel düşünme becerileri ile donatılmış, demokratik ve insani değerlere bağlı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir derstir. Bu araştırmada Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanma durumları ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma betimsel olarak tasarlanmış nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara’nın Akyurt ilçesine bağlı devlet okullarında görev yapmakta olan 15 Sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme formu ve öğretmenlerden alınan 2018-2019 eğitim-öğretim yılına ait sınav örnekleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular ise içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre Sosyal bilgiler öğretmenleri alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanmakla birlikte daha çok geleneksel ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanma eğilimdedirler. Bu durumun temel nedenleri ise geleneksel ölçme ve değerlendirme araçlarının; hazırlama, uygulama ve puanlama durumlarında kolaylık sağlaması ve sosyal bilgiler eğitimi için ayrılan haftalık ders saatinin, alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarını uygulamaya yetersiz kalmasıdır.

Keywords

Abstract

Assessment and evaluation is an actively used process in determining the educational activities’ aim, editing the content and evaluating the results. Social Studies is a course that aims to educate individuals who are loyal to national and spiritual values, gain global perspective, equipped with problem solving and critical thinking skills, and are committed to democratic and human values. This study aimed to show the usage of assessment and evaluation tools of Social Studies teachers. The research is a descriptive qualitative study. The study group is composed of 15 Social Studies teachers working in Akyurt, Ankara province. In this study, structured interview form and exam samples taken from teachers for the 2018-2019 academic year were used as data collection tools. The findings of the study were analyzed by content analysis method. Accordingly, although social studies teachers use alternative assessment tools, they tend to use traditional assessment tools more. The main reasons for this are the fact that traditional assessment and evaluation tools provide convenience in the preparation and application of scoring and that the weekly hours allocated for Social Studies education are inadequate in the implementation of alternative assessment and evaluation tools.

Keywords