Örgütsel Stres Kaynakları ve Çözüm Yolları: Havayolu Kabin Ekibi Üzerinde Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2019-41
Language : null
Konu :
Number of pages: 4399-4422
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Stres üzerine günümüzde birçok çalışma ve araştırma yapılmasına rağmen stres bugün dahi gizemini, önemini korumayı sürdürmektedir. Öyle ki günümüzde kurumsal örgütler artan çekişme ve de farklılık gösteren çevre şartları karşısında personel üzerinde etkili olan stresin etkilerini kaynaklarını ve çözüm yollarını anlamaya yönelik çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Kurumların ortaya koymuş olduğu bu tarz çalışmalar örgüt çalışanlarının davranışlarını anlama ve onlar üzerinde strese neden olan faktörleri ortadan kaldırmaya yöneliktir. Stresten etkilenen çalışan davranışların hangi yönde eğilim gösterdiğini saptayarak çözüm üretmek kurumsal firmaların önceliği olmalıdır. Yapılan bu çalışmanın amacı Hava Yollarında çalışan Kabin Ekibinin görevlerini yerine getirirken içinde bulundukları stres kaynakları ve stresin çözüm yollarını belirleyip arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Havayolu kuruluşlarında görev yapan kabin ekibinin örgütte yaşadığı stresin çalışma hayatını ne ölçüde etkilediği incelenmiştir. Tüm bunlardan hareketle iki olgudan doğan ilişkiyi saptayıp ölçmek maksadıyla üç bölümlü bir anket formu hazırlanmıştır. Bütün veriler SPSS 22. 0 paket programında analiz edilip yorumlanmıştır. Devamlı bilgilerin ve verilerin gösterimi medyan (minimum-maksimum) ve (ortalama standart sapma) ile ortaya konuldu. Elde edilen verilerin olağan dağılıma uyumu Shapiro Wilk Testi ile denendi. Yapılan test neticesinde olağan dağılım gösterip sunan devamlı veriler için ortalamalar arası ilişkiyi anlayıp kıyaslamada Independent T test ve ANOVA Testi kullanıldı. Olağan ve normal dağılım göstermeyen devamlı bilgi verileri için ise Mann-Whitney U Test ve Kruskal Wallis Test denenip sınandı. Sürekli parametreler arasındaki ilişki Spearman Korelasyon katsayısı araştırılıp ile incelendi.

Keywords

Abstract

Even though many studies and researches have been done on stress, stress continues to remain its mystery and importance even today. In fact, corporate organizations have begun to work to understand the sources and solutions of the effects of stress on the personnel in the face of increasing conflict and different environmental conditions. These kinds of studies which are put forward by the institutions are aimed at understanding the behaviors of the employees and eliminating the factors that cause stress on them. It should be the priority of corporate firms to determine the direction in which stressed employee behaviors tend to produce solutions. The aim of this study is to determine the sources of stress and the solution ways of the cabin crew while performing the duties of the cabin crew working in the airlines. The effect of the stress experienced by the cabin crew working in airline organizations on working life was examined. Therefore, a three-part questionnaire was prepared in order to detect and measure the relationship between two cases. All data were analyzed and interpreted in SPSS 22. 0 package program. The representation of continuous information and data was presented with median (minimum-maximum) and (mean standard deviation). Adaptation of the obtained data to the usual distribution Shapiro.Tested with Wilk Test. Independent T test and ANOVA test were used to understand and compare the relationship between the means for continuous data that showed normal distribution as a result of the test. Mann-Whitney U Test and Kruskal Wallis Test were tested and tested for continuous and non-normal data. The relationship between continuous parameters was investigated with Spearman Correlation Coefficient.

Keywords


 • Arslan, Ş. (2009). “Örgütsel Ortamda Bireysel Stresle Başa çıkma Tutumlarının Araştırılmasının”, Selçuk

 • Arslan, Ş. (2009). “Örgütsel Ortamda Bireysel Stresle Başa çıkma Tutumlarının Araştırılmasının”, SelçukÜniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8 (2), s.s.487- 518.

 • Aydın. Ş. (2004)’’Örgütsel Stres Yönetimi’’ Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dergisi, Cilt 6, s.s.58

 • Balcı, A. (2014). “Çalışanlarda Stres Kaynakları ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri ve Sağlık Sektörü”, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Coşkun, S.(2018). “Stres Kaynakları, Duygusal Zeka ve Stresle Başa Çıkma Arasındaki İlişkiler”. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

 • Durna, D.B. (2018). “Sağlık Çalışanlarında Stres ve Stres Yönetimi Üzerine Bir Algı Çalışması (SivasNumune Hastanesi Örneği)”. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

 • Folkman, S ve Lazarus, R. S. (1988) Coping as a mediator of emotion. Journal of Personality and Social Psychology, 54(3), 466-475.

 • Güçlü, N. (2001). “Stres Yönetimi”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), s.s. 91-109.

 • Kalaycı, Ş (2009) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 4. Baskı, Asil Yayınevi, Ankara.

 • Kara, D. ve Koç, H. (2010). “Öğretim Elamanlarının Stresle Başa Çıkma Davranışlarının Bazı Değişkenlere Belirlenmesi”, İşletme Araştırmaları Dergisi 2(4), s.s. 35-50.

 • Ömeroğlu, M. (2015), ‘’Ana Okulu Öğretmenlerinin Okuldaki Stres Belirtileri, Stres Kaynakları İleBaşa Çıkma Yolları ve Yaşadıkları Örgütsel Stresin Performanslarına etkisinedir?’’ (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Antalya.

 • Ülker, N. (2015). “ Hastane Çalışanlarının Stres ve Yönetimi”,( Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.

 • Yangınlar,G. ve Karacan, F. (2018). “Sivil Havacılık Sektöründe Kabin Personelinin Sosyal KaygıDüzeyleri ile Örgütsel Bağlılık Araştırmaları Dergisi 10(3), s.s. 747- Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması ”, İşletme 766.

 • Yıldırım,Oya,F.Tüfekçi ve Y.C.Çubukçu. (2004),’’Modern Toplum Hastalığı: Stres ve Muhasebe

                                                                                                    
 • Article Statistics