Un Sanayi Sektöründe İhracat Sorunları ve Çözüm Önerileri: Keşifsel Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2019-41
Language : null
Konu :
Number of pages: 4387-4398
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı; un ihracatında sektörel sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmektir. Bu bağlamda 25-28 Nisan 2019 ta-rihleri arasında Antalya’da düzenlenen, 15. Uluslararası TUSAF Kongresi katılımcılarından, un sanayi firma sahipleri ve çalışanları ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanarak görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinden betimleyici ana-liz tekniğiyle raporlanmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde; buğday ekim alanlarının azalması, döviz kuru dalgalanmaları ve devlet teşvikinin az olması sektörün en temel sorunları olarak tespit edilmiştir. Ulaşılan çözüm önerileri ise; tek pazara bağlı kalmamak, ürünün katma değerini artırmak ve uluslararası düzeyde pazarlama faaliyetleri planlamak olmuştur.

Keywords

Abstract

Purpose of the research; to identify sectoral problems in flour export and to develop solutions. In this context, between 25-28 April 2019, interviews were held with participant of 15. International TUSAF Congress, the owners and employers of the flour company through a semi-structured interview form. The data were reported by descriptive analysis technique of qualitative research methods. When the obtained findings are examined; the decrease of wheat planting areas, exchange rate fluctuations and low government incenti-ves are determined as the most basic problem of the sector. Suggested solutions are; not to stick to the single market, to increase the ad-ded value of the product and to plan marketing activities at the international level.

Keywords


 • Azabağaoğlu ve Demiraslan (2012). Türkiye’deki Un ve Unlu Mamul İşletmelerinin Pazarlama Yönetimleri Açısından İncelenmesi: Edirne İli Örneği, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 1.Cilt 2.Sayı.

 • Başal, K., Han, E., Korluk, R., Yıldırım, K. ve Şıklar, İ. , (1999). T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1149, Açık öğretim Fakültesi Yayınları No:608, Türkiye Ekonomisi, S:121–122.

 • Bülbül, K., Özipek, B.B ve Kalın, İ. (2008). Aşk İle Nefret Arasında Türkiye’de Toplumun Batı Algısı. Ankara: Seta.

 • Daymon, C. ve Holloway I. (2005). Qualitative Research Methods in Public Relations ana Marketing Communications, New York: Routledge, Taylor and Francis.

 • Denzin, N. K. ve Lincoln, Y. S. (2005). Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Research, İçinde. 3. Baskı. N. K. Denzin & Y.S. Lincoln, (Editörler), The Sage Handbook of Qualitative Research, (ss. 651-679), California: Sage Publications, Inc.

 • Dul, J. ve Hak, T. (2008). Case Study Methodology in Business Research, Oxford: Butterworth Heinemann , Linacre House, Jordan Hill. Karabak, S., Taşcı, R., Acar, O. ve Bozdemir, Ç. (2013). Ankara, Sivas ve Yozgat İllerinde Buğday Üreticilerinin Pazarlama Davranışları. 18.Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı syf 226-238 1922 Haziran 2013. Sarıkamış Kars.

 • http://www.fao.org/faostat/en/#home Food and Agriculture Organization of the United Nation (20.05.2019).

 • http://tuik.gov.tr/ Türkiye İstatistik Kurumu İnternet Sitesi (21.05.2019).

 • http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=30125&tipi=17&sube=0 Ziraat Mühendisleri Odası (19.05.2019).

 • Hancock, D.R.ve Algozzine, B. (2006). Doing Case Study Research, A Practical Guide for Beginning Researchers, New York: Teachers College Press, 1234 Amsterdam Avenue.

 • Özbek, A., (2009) . Türk Hazır Giyim Sanayinin Örnek Ürün Bazında (Denim Pantolon) Gelecekteki İhracat Performansının İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi

 • Torlak, Ö., Özdemir, Ş ve Kula, V., (2007) . Türk İşletmelerinin İhracat Performansı Belirleyicileri, Gazi Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, No. 9/1, ss. 103 -114.

 • Yin, R.K. (2003). Case Study Research, Design and Method 3rd edi. Applied Social Research methods Series Vol: 5, California: Sage Publications Inc, Beverly Hills.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Seçkin Yayıncılık

 • Method(s): In this context, between 25-28 April 2019, interviews were held with participant of 15. International

                                                                                                    
 • Article Statistics