Kırsal Kesim İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Kavramı Algıları

Author :  

Year-Number: 2019-41
Language : null
Konu :
Number of pages: 4191-4199
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada kırsal kesim ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin çevre kavramına ilişkin algıları değerlendirilmiştir. Çalışma Söke (Aydın) ve Demirci (Manisa) ilçelerindeki ilköğretim okullarında gerçekleştirilmiştir. Araştırma 120, 7. sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Seçilen okulların ortak özelliği öğrencilerin çevre köylerde oturmaları ve ailelerinin tarımla uğraşmalarıdır. Araştırma tarama modelli bir çalışmadır. Araştırma veriler yarı yapılandırılmış görüşme ve zihin haritalama tekniğine göre toplanmıştır. Araştırmanın verileri içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları, 120 öğrencinin çevre kavramını 611 farklı kavramla tanımlamışlardır. 611 sözcüğün kategorilere dağılımı, biyo-fiziksel (11), duyusal (9), koruma (7), bozulma (5), mekan (4), kültürel (3) ve ekonomik (2) şeklinde gerçekleşmiştir. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: (1) öğrencilerin çevre kavramını baskın olarak çevrenin canlı özelliklerine algılamaktadırlar: (2) çevre kavramına ilişkin bilgilerinin sınırlı, basit ve yetersizdir; (3) öğrencilerdeki çevre kavramı sürdürülebilir kalkınmanın öğretimi için yeterli değildir.

Keywords

Abstract

In this study, primary school 7th grade Students’ environment concepts on Rural area was evaluated. The study was done in primary schools in the districts of Söke (Aydın) and Demirci (Manisa). The research was conducted with 7th grade students (N=120). The common feature of the selected students stays in the surrounding villages. All students’ family are farmers. The research data was collected according to the semi-structured interview and mind mapping technique. The data of the study were evaluated by content analysis. The research findings are given as fallows: 120 students defined the environment concept with 611 different words. 611 concept divided into 7 categories. The distribution of concepts in the categories: Biophysical 11, affective 9, protection 7, degradation 5, space 4, cultural 3, economy 2. The results of the investigation showed that (1) the biological dimensions are dominant in the students' environment concepts; (2) the knowledge of the concept of the environment is limited, simple and inadequate; (3) the concept of environment in students is not sufficient for the teaching of sustainable development

Keywords


 • 23.Atasoy, E., Ertürk, E. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Çevresel Tutum ve Çevre Bilgisi Üzerine Bir Alan Araştırması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 105-122.

 • 24.Alp, E. Ertepınar, H. Tekkaya, C. ve Yılmaz, A. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum ve Bilgileri Üzerine Bir Çalışma. VII. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 110s., Ankara.

 • 15.Aydın, F. (2011). Üniversite Öğrencilerinin “Çevre” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Doğu Coğrafya Dergisi, 16, 26 ,25-43

 • 29.Aydın, D. (2013). Farklı Sosyo-Kültürel Çevrelerde (Antalya İli Örneği) Öğrenim Gören İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Zihinsel Modellerinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

 • 40. Artun, H., ve Okur, M. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Kavramına Yönelik Bilgi ve Çevreyi Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24,277-293.

 • 50.Anja Kollmuss & Julian Agyeman (2002) Mind the Gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior?, Environmental Education Research, 8:3, 239-260

 • 9. Ballantyne, R., Fıen, J. & Packer, J. (2001) School environmental education program impacts upon family learning: a case study analysis, Environmental Education Research, 7(1), pp. 22–37.

 • 33. Budd, J. W. (2004), ‘Mind Maps as Classroom Exercises’. Journal of Economic Education, Vol. 35, No. 1, pp 35-49.

 • 34. Bilgin N. (1999), “Bilişsel haritalar-sosyal psikolojide yöntem ve pratik çalışmalar”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 91. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir.

 • 38.Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.(2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi.

 • 2. Carson, R. (1962). Silent spring. Harmondsworth: Penguin.

 • 21. Cullıngford, C. (1996) Children’s attitudes to the environment, in: G. HARRIS & C. BLACKWELL (Eds) Environmental Issues in Education (London, Arena).

 • 30.Çelikbaş, A., Yalçınkaya, T. ve Banoğlu, K.(2013). İlköğretim Öğrencileri Gözü ile Çevre ve Çevre Eğitimi. 3rd International Geography Symposium – GEOMED, 357-370.

 • 44.Dursun, Y. (2010). Schopenhauer’de Algı/Görü Bilgisinin Soyut Bilgi İle İlişkisi. Felsefe ve Sosyal Bılımler Dergısı, 9, 18-28.

 • 11.Driver, R. & Erickson, G. (1983). Theories in action: Some theoretical and empirical issues in the study of students’ conceptual frameworks in science. Studies in Science Education, 10, 37–60.

 • 49. Erdoğan, M. (2009). Fifth grade students’ environmental literacy and the factors affecting students’ environmentally responsible behaviors. Unpublished PhD thesis, Middle East Technical University,

 • 35. Göregenli M. (2005) Çevre Psikolojisinde Temel Konular, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No: 130, İzmir.

 • 32. Goodnough, K. and Long, R. (2002), ‘Mind Mapping: A Graphic Organizer for the Pedagogical Toolbox’. Science Scope, Vol. 25, No. 8, pp 20-24

 • 48. Hungerford, H. R. , & Volk, T. L. (1990). Changing learner behavior through environmental education. Journal of Environmental Education, 21(3), 8-21

 • 46. Hines, J., Hungerford, H., & Tomera, A. (1986). Analysis and synthesis of research on responsible environmental behavior: a meta-analysis. Journal of Environmental Education, 18, 1– 8.

 • 4. Jeronen, E., Jeronen, J., & Raustia, H. (2009). Environmental Education in Finland- A cane Study of Environmental Education in Nature Schools. İnternational Journal of Environmental and Science Education, 4(1), 1-23.

 • 31. Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi (17.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • 36. Karadağ, A. ve Turut, H. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Kentsel Çevre Algısı Üzerine Bir Araştırma: İzmir Örneği, Coğrafi Bilimler Dergisi 11 (1), 31-51.

 • 8. Lang, J. (1999/2000) Tracing changes in teacher environmental education understanding, Australian Journal of Environmental Education, 15/16, pp. 59–67.

 • 27.Mutlu M., Tokcan H. (2012). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Toprak Kirliliğini Algılama Biçimleri. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 27-30 Haziran 2012, Niğde.

 • 5. Negev, M., Garb, Y., Biller, R., Sagy, G., & Tal, A. (2010). Environmental problems, causes, and solutions: an open question. The Journal of Environmental Education, 41(2), 101–115.

 • 1.Nash, R.F. (1990). American environmentalism: readings in conservation history (3rd ed.).New York: McGraw-Hill Publishing Co.

 • 3. National Environmental Education Training Foundation. (2005). http:/ /www.neetf.org/

 • 10. Novak, J.D. (1987) Human constructivism: towards a unity of psychological and epistemological meaning making, in: J.D. NOVAK (Ed.) Misconceptions and Educational Strategies in Science and Mathematics: proceedings of the second international seminar (New York, Cornell University).

 • 39. Oluk, E. (2015). Çevre Bilimleri. Dinozor Kitap Evi. Buca/İzmir.

 • 12.Osborne, R.J., & Wittrock, M. (1983). Learning science: a generative process. Science Education, 67(4), 489–508.

 • 6. Palmer, J. & Neal, P. (1994) The Handbook of Environmental Education (London, Routledge).

 • 17. Perkins,D. N. (1999). “The Many Faces of Constructivısm.” Educational Leadership, 199:6-11.

 • 18. Palmer, J. & Suggate, J. (1996) Environmental cognition: early ideas and misconceptions at the ages of four and six, Environmental Education Research, 2(3),301–330.

 • 19. Payne, P. (1998) Children’s conceptions of nature, Australian Journal of Environmental Education, 14,19–26.

 • 45. Roth, C. (1992). Environmental Literacy: Its Roots, Evolution and Directions in the 1990s. Columbus, OH: ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics, and Environmental Education.

 • 14. Robottom, I. (2004). Environmental Education and Local Initiatives: A Rationale, International Examples and an Issue for Research. Applied Environmental Education and Communication 3: 2128.

 • . 7.Soran, H., Morgil, İ., Yücel, S., Atav, E. & Işık, Serap. (2000). Biyoloji Öğrencilerinin Çevre Konularına Olan İlgilerinin Araştırılması ve Kimya Öğrencileri ile Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,18, 128–139.

 • 16. Sadık, F. & Sarı, M. (2010). Student teachers’ attitudes towards environmental problems and their level of environmental knowledge. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39), 129-141.

 • 20. Stanısstreet, M. & Boyes, E. (1996) Young people’s ideas about global environmental issues, in: G. Harrıs & C. Blackwell (Eds) Environmental Issues in Education (London, Arena).

 • 25.Seçgin, F., Yalvaç, G. ve Çetin, T. (2010) İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Karikatürler Aracılığıyla Çevre Sorunlarına İlişkin Algıları. International Conference on New Trends in Education and Their Implications 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey.

 • 41. Shepardson, D. P. (2005). Student ideas: What is an environment?. The Journal of Environmental Education, 36(4), 49-58.

 • 43. Shepardson, D.P., Wee,B., Priddy, M. & Harbor, J. (2007). Students’ Mental Models of the Environment. Journal Of Research In Scıence Teachıng, 44, 2, 327–348 .

 • 47. Sıvek, D.J. & Hungerford, H.(1989) Predictors of responsible behavior in members of three Wisconsin conservation organizations, The Journal of Environmental Education, 21(2), pp. 35-40.

 • 13. Tony Loughland, T. Anna, R. & Petocz , P.(2002) Young People's Conceptions of Environment: A phenomenographic analysis, Environmental Education Research, 8:2, 187-197,

 • 28. Taşkın, Ö., & Şahin B. (2008). Çevre kavramı ve 6 yaş okul öncesi çocuklar [The term “environment” and six years old kindergarten children], Pamukkale University Journal of Education, 23, 1, 1.

 • 26.Ünal, S. (2011). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Çevre Bilgisi Ve Çevreyle İlgili Tutumlarının İncelenmesi: Dikili İlçesi Örneği. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.

 • 22. Walker, K., Brady, L. & Young, G. (1999) The social cultural influences on environmentalunderstandings of NSW school students. Paper presented at American Educational Research Association Annual Conference, Montreal, April.

 • 37. Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • 42.Ulusoy Taş, A. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin ‘Doğal ve Yapay Çevre’ Hakkındaki Zihinsel Modellerinin Araştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

                                                                                                    
 • Article Statistics