Nehcu’l-Enâm Adlı Eserde Tasavvuf ve Ahlâk (Kalbin Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri)

Author :  

Year-Number: 2019-41
Language : null
Konu :
Number of pages: 4174-4190
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZ Molla Halil es-Si‘ridî, şair ve mutasavvıf şahsiyetiyle, kişilerin tefekkür ve amel bütünlüklerini amaç edinerek, bu kişilerin ruhen ve fiilen yücelere çıkabilmeleri için çok değerli bilgilere değinmiş ve bu bilgileri “Nehcu’l-Enâmi’l-Kurdî” adlı eserinde zikrederek tavsiyede bulunmuştur. İnsana bu açıdan yaklaşan Si‘ridî’ye göre tasavvuftaki bütün kavram, konu ve ibadetler insan-ı kâmil yolunda yürüyen mümin için birer araçtır. Yegâne maksat, Allah rızasını kazanmaktır. Yaşadığı hâli, genelde şiir üslûbuna ve özgünlüğüne güçlü bir şekilde yansıtmak hususunda ve tasavvufun birçok konusuna, özellikle insanın kişilik oluşumuna getirmiş olduğu veciz yorumlarla önemli bir âlim ve mutasavvıftır.

Keywords

Abstract

Molla Halil es-Siridi who was a poe, as aspiring to make a telationship between religious thoughts and practice, has mentioned abuot very significant information to make people emerge both bodliy and spiritually; and he has given some suggestion as having collected this information in his literary work namely “Nehcu’l Enam Kurdî”. According to Siridi, all of concepts, topics and worships are used as a means of being a well-matured Muslim. The real reason is getting the God’s consent. He is an important scholarly person and Sufi because he gets succinct interpretations on many concepts of Islamic Mysticism especially on personality formation for people.

Keywords


 • Buharî, M. 1979: el-Camiu’s-Sahih, Mektebû’l-İslâmiyye, İstanbul:

 • Cebecioğlu, E. (2014). Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Otto Yayınları, Ankara. Cürcânî, A. (t. y.). Mu‘cemu’t-Tarîfât, Daru’l-Fazilet, Kahire.

 • Çağrıcı, M. (2011). Ahlâk. TDVA. TDV Yayınları, Ankara.Çağrıcı, M. (2011). Haset. TDVA. TDV Yayınları, Ankara. Ebû Dâvûd, S. (1981). es-Sünen, İstanbul.

 • Erginli, Z.; Karslı, İ.; Köktaş, Y.; Ödül, N.; Sevinç, R.R.; Yavuz, S.S. (2006). Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kalem Yayınevi, İstanbul.

 • Ferâhidî, H. (2010). Kitâbü’l-Ayn, Beyrut: Dârü’l-Kutubi’l-İlmiyye.

 • Feyyûmî, A. (1987). el-Misbâḥu’l-münîr fî garîbi’ş-şerḥi’l-kebîr li’r-Râfiʿî, Beyrut. Gazzalî, M. (1462/2005). İhyâʾü ʿulûmi’d-dîn, Daru İbn Hazm, Beyrut.

 • Gazzalî, M. (1992). Kimya-yı Saâdet (Trc. Ali Arslan), Merve Basım Yayın Dağıtım, İstanbul. Geylanî, T. (t.y.) Hallu‟l-Meram Terceme-i Nehcul-Enam, Bursa.

 • Gökçe, C. (2015). Molla Halil es-Siʻirdî, Hayatı, Eserleri ve Tekfir Problemine Bakışı, HÜİFD. 20 (34), 76-96. Ş. Urfa.

 • Güneş, K. (2011). Arapça-Türkçe Sözlük. Mektep Yayınları, İstanbul.

 • İsfahânî, R. (t. y.). el-Müfredât fî ğarîbi’l-Kur’ân, Mektebetu Nezar Mustafa el-Bâz. Kelâbâzî, M. (1407/1986). et-Taʿarruf li-mezhebi ehli’t-taṣavvuf, Beyrut.

 • Muhâsibî, H. (1408/1987). Âdâbü’n-nüfûs, Beyrut.

 • Müslim, E. (1981). el-Camiu’s-Sahih, Mektebû’l- İslâmiyye, İstanbul. Nesâî, A. (1964). es-Sünen, Mısır.

 • Öngören, R. (2011). Tasavvuf. TDVA. TDV Yayınları, Ankara.

 • Sevgili, Ş. F. (1400/1980). Tercemetu Hali Ceddina’l-Aʻla Molla Halil es-Siʻirdî. Si‘irdî, M. H. (t. y). Nehcu’l-Enâmi’l-Kurdî (Arabkendi).

 • Zokeydî, F. (1400/1980). Menâkıbu’l-vâlidi’l-üstad eş-Şeyh Mahmud ez-Zokaydî ve’l-cedd eş- Şeyh Abdulkahhar.

                                                                                                    
 • Article Statistics