Stratejik Dokümanlarda Engelli Görünürlüğü: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneği

Author:

Year-Number: 2019-40
Number of pages: 3914-3923
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Engelli kavramı, dünyada çevreden kaynaklanan bariyerlerden dolayı sosyal hayatta kişilerin belirli hak ve özgürlüklerini kullanamaması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanım ile devletler konu ile ilgili politikalarını engelli bireylerin toplumdaki yerlerini almaları doğrultusunda şekillendirmeye başlamışlardır. Bu konuda halka en yakın hizmet birimleri olarak yerel yönetimler ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin son stratejik planı (2015-2019) ve yıllık faaliyet raporları, engellilere yönelik faaliyetler açısından taranmıştır.Stratejik dokümanlardaki engelli görünürlüğü nitelik ve nicelik bakımından göz önüne alındığında, engelli bireylerin kentsel alanda karşılaşmakta oldukları sorunların, Balıkesir Büyükşehir Belediyesince öncelikli bir alan olarak görülmediği ve bu bağlamda çözümler üretilmesinin de stratejik bir öncelik olarak benimsenmediği söylenebilir.

Keywords

Abstract

The term of disabled refers to the external barriers because of which individuals aren’t be able to use their rights in social life. Therefore states and communities focused on developing their policies through people with disability and their social needs. Within this context, local governments as the closest actors of public service come into prominence. This study aims to scan the last (2015-2019) strategic plan and annual activity reports of Balıkesir Metropolitan Municipality in terms of services for disabled persons. It is obvious that, prevention of disability is not the primary purpose of BalıkesirMetropolitan Municipality, considering the visibility of services for disabled persons in strategic documents.

Keywords