Türk Dış Politikasında Balkanların Önemi ve STK’ların Balkan Politikalarındaki Rolü : TİKA ve YTB Örnekleri

Author :  

Year-Number: 2019-39
Language : null
Konu :
Number of pages: 3732-3740
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Devlet temelli uluslararası sistem küreselleşmeyle birlikte çok aktörlü bir yapıya evrilmiştir. Hükümet dışı aktörler ve sivil toplum kuruluşları iç politikada etkili olmalarının yanısıra dış politikada da hareket alanı bulmakta ve dış politika karar alımında dikkate alınmaktadırlar. Çalışmanın temel sorusu sivil toplum kuruluşlarının dış politikada etkisinin olup olmadığı, var ise hangi alanlarda etkili oldukları üzerine şekillenmektedir. Çalışma, sivil toplum kuruluşlarının uluslararası alanda ve dış politikada artan etkisinden hareketle, Türkiye dış politikasında Balkanlar özelinde sivil toplum kuruluşlarının rolünü analiz etmeyi amaçlamaktadır. Analizin çerçevesini “kamu diplomasisi” ve “yumuşak güç” kavramları oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışma üç ana başlıktan oluşmaktadır. Birinci başlıkta Türk dış politikasında Balkanlar’ın önemine dair farklı yaklaşımlar incelenmiştir. İkinci bölümü kamu diplomasisi ve yumuşak güç kavramları çerçevesinde STK’ların dış politikadaki rolünün değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Son olarak üçüncü bölümde Türkiye’nin Balkanlar politikasında STK’ların etki alanları incelenmiştir. Çalışma, faaliyetleri bakımından sivil toplum kuruluşu olarak nitelendirilebilen TİKA ve YTB örnekleriyle sınırlandırılmıştır.

Keywords

Abstract

The state-based international system has evolved into a multi-actor structure with globalization. In addition to being effective in domestic policy, non-governmental actors and non-governmental organizations also find space for action in foreign policy and are considered in foreign policy decision-making. The main question of the study is whether non-governmental organizations have an impact on foreign policy, and if so, in which areas they are effective. The study's growing influence in the international arena of civil society organizations and the foreign policy point of view, Turkey's foreign policy in the Balkans aims to analyze the role of civil society organizations in particular. The framework of the analysis consists of the concepts of public diplomacy ”and“ soft power. In this context, the study consists of three main topics. In the first chapter, different approaches on the importance of the Balkans in Turkish foreign policy are examined. The second part is the evaluation of the role of NGOs in foreign policy within the framework of the concepts of public diplomacy and soft power. Finally, the third section, the domain of NGOs in Turkey's Balkan policy was examined. The study is limited to TİKA and YTB, which can be considered as non-governmental organizations in terms of their activities.

Keywords


 • DEMİRTAŞ, Birgül (2015), “Turkish Foreign Policy towards the Balkans: A Europeanized Foreign Policy in a De-Europeanized National Context?”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies.

 • 39 YTB (2016). 2016 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. Ankara.s.21

 • 40 YTB, “Bosna Hersekte Osmanlı Mimarisinin İncileri”, Kardeş Topluluklar, 27. 09. 2017. Erişim Tarihi: 06.01.2018.https://www.ytb.gov.tr/haberler/bosna-hersekte-osmanli-mimarisinin-incileri-sergisi41 YTB, “Bosna Hersek Basın Heyeti, YTB’yi ziyaret Etti”, 21 Mart 2017. Erişim Tarihi: 06.01.2018.https://www.ytb.gov.tr/haberler/bosna-hersek-basin-heyeti-ytbyi-ziyaret-etti

 • DEMİRTAŞ, Birgül (2011), “"Turkısh Foreign Policy Toward The Bosnian War (1992-1995): A Constructivist Analysıs", Karadeniz Araştırmaları, Sayı: 28, s. 6-12.

 • DONELLİ F. ve CHIRIATTI A. (2017), “Turkish Civilian Capacity in Post-Conflict Scenarios: The Cases of Bosnia and Herzegovina and Kosovo”, Journal of Global Analysis, 7:1, Ocak 2017.

 • EUROPEAN STABILITY INITIATIVE (2010), Erişim: 06.09.2018. http://www.esiweb.org/rumeliobserver/2010/12/04/multikulti-and-the-future-of-turkish-balkan-policy/

 • KARAGÜL, Soner (2013) “ Türkiye’nin Balkanlardaki Yumuşak Güç Perspektifi: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8:1.

 • KARCİC, Hamza (2013), "In Support of a Non-member State: The Organisation of Islamic Conference andthe War in Bosnia, 1992–1995" Journal of Muslim Minority Affairs, 33:03, s.323.

 • KARDAŞ, Tuncay ve Ramazan Erdağ (2012): “Bir Dış Politika Aracı Olarak TİKA”, Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries) Cilt/ Volume:7, Sayı/Number:1.

 • KARPAT, Kemal (2015) , ”Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Milliyetçilik”, Timaş Yayınları, Tarih Dizisi.LİNDEN H. D. ve Yasemin Repolu (2013) “Turkey and the Balkans: New Forms of Political Community?”, Turkish Studies, 14:2, 229-255.

 • NYE S. Joseph ve David A. Welch (2011), çev. Renan Akman, “Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2.Baskı.

 • ORAN Baskın (ed), İlhan Uzgel, “Türk Dış Politikası : Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular Belgeler Yorumlar 1980-2001”, ”Balkanlarla İlişkiler”, İletişim Yayınları, Cilt 2.

 • SANCAKTAR, Caner (2009), TASAM, Erişim Tarihi: 09.06.2018. http://www.tasam.org/tr- TR/Icerik/3857/onsoz

 • ŞENER, Bülent , (2013) “ Balkanları Türk Dış Politikası Açısından Önemli Kılan Temel Faktörler” , Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.

 • TBMM (2003), Genel Kurul Tutanağı, 22. Dönem 1.Yasama Yılı, 10.06.2003, Erişim: 01.06.2018.https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_b_sd.birlesim_baslangic_yazici?P4=9745&P5=B&page1= 54&page2=54

 • TBMM (2015), Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, "Türkiye'ye Göç", TBMM.TİKA, Balkanlar ve Doğu Avrupa Proje ve Faaliyetler, ss.15, https://www.tika.gov.tr/upload/oldpublication/balkanlar_tr.pdf

 • TİKA, (2018) “Tarihçemiz”, Erişim Tarihi : 07.01.2018 http://www.tika.gov.tr/tr/sayfa/tarihcemiz-222 TİKA (2016) İdare Faaliyet Raporu, Ankara.

 • YILMAZ, A.Nuri ve Gökmen Kılıçoğlu , (2017) “ Balkanlarda YTB ve TİKA’nın Türk Kamu DiplomasisiKurumları Olarak Faaliyetleri ve Türkiye’nin Yumuşak Gücüne Etkileri”, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt: 2, Sayı:2.

 • YTB (2013), 2013 Faaliyet Raporu, Ankara. S.37.YTB (2015), 2015 Faaliyet Raporu, Ankara. S.38.

 • YTB (2016), 2016 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, Ankara.s.21.

 • YTB, “Bosna Hersekte Osmanlı Mimarisinin İncileri”, Kardeş Topluluklar, YTB, 27. 09. 2017. Erişim Tarihi : 06.01.2018.

 • YTB, “Bosna Hersek Basın Heyeti, YTB’yi ziyaret Etti”, 21 Mart 2017. Erişim Tarihi: 06.01.2018. https://www.ytb.gov.tr/kurumsal/baskanligimiz-2

                                                                                                    
 • Article Statistics