Avrasya Bölge Ülkelerinin Türkiye Gazetelerinde Yer Alış Biçimi

Author :  

Year-Number: 2019-39
Language : null
Konu :
Number of pages: 3585-3697
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Avrasya Bölge Ülkelerinin Türkiye Gazetelerinde Yer Alış Biçimi adlı bu çalışmada ülkemiz açısından jeopolitik öneme sahip Avrasya bölgesi ve bu bölgede yer alan ülkelerin yazılı basında nasıl ve ne sıklıkla yer aldığı belirlenmeye çalışılmıştır. Üç ay boyunca tirajı en yüksek üç gazetede Sözcü, Sabah ve Hürriyet gazetelerinde tüm Avrasya Ülkeleri ile ilgili çıkan haberler içerik analizi yöntemi temelinde incelenmiştir. 3 aylık süreçte bölge ülkeleri ile ilgili ele alınan haberlerde doğru orantılı bir artış veya azalma olmamıştır. Özellikle siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeler haber sayısındaki artışı tetiklemiştir. İncelenen tarihler arasında yapılan haberlerin çoğunluğunun olumsuz nitelikteki haberlerden meydana gelmesi ve en çok haber yapılan ülkelerin Rusya, Fransa, Almanya, Çin, Arabistan olması, aramızda dil,din,ırk benzerliği olan Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi Türki devletlerin en az haber yapılan ülkeler içinde yer alması düşündürücü bir sonuç ortaya koymuştur. Türki devletlerin medyada daha fazla sayıda ve niteliksel olarak olumlu şekilde yer almasının hem aramızda var olan bağları güçlendireceği hem de ülkemiz vatandaşlarının gözünde o ülkelerle ilgili olumlu bir imaj yaratacağı düşünülmektedir. Ayrıca haberlerde atılan başlıklarda kullanılan sözcükler de olumsuz haber oranıyla paralel yok edildi, sallandı, can aldı, ölü, kaçırma, istifa, kalıyoruz, örgüt, yok ettiler, anlaşma ve zulüm gibi sözcüklerden meydana gelmiştir. Haberlerde özne konumunda yer alan aktörler ise ağırlıklı olarak siyasiler olmuştur. Haberlerde işlenen konular içerisinde kültürel konular siyasi, askeri ve ekonomik unsurlardan sonra gelmiştir.

Keywords

Abstract

In this study which was titled as the appearance of Eurasian countries in Turkish newspapers, it was aimed to determine how and how frequent the Eurasian region which has geopolitical importance Turkey and the countries in this region appear in the printed media. News articles about all of the Eurasian countries in the newspapers of Sözcü, Sabah and Hürriyet which have the highest circulation were examined on the basis of content analysis method for three months. There wasn’t a directly proportional increase or decrease in the news articles about the countries in this region in the three-month period. Especially, political, social and economic developments triggered the increase in the number of news articles. The fact that the majority of the news articles between the examined dates consists of negative news and the countries of which most of the news articles were about Russia, France, Germany, China and Saudi Arabia and producing fewer news articles on the Turkic countries such as Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan and Kyrgyzstan which have similarities with Turkey in terms of language, religion and race presented a thought-provoking result. It is considered that the appearance of the Turkic countries in the media in a more positive way would both strengthen the existent ties between Turkey and the Turkic countries and create a positive image about these countries for Turkish citizens. Furthermore, the words that were used in the headlines of the news reports consist of words such as destroyed, quaked, took lives, dead, abduction, resignment, we fail, organization, they destroyed, treaty and cruelty which are parallel to the ratio of negative news reports. The actors in the news reports as the subjects were mainly politicians. Among the subjects that were discussed in the news reports, cultural subjects came after the political, military and economic subjects.

Keywords


 • Algantürk, A. K. (2017). Türk Basınında 1990-1995 Yılları Arasında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin

 • Algantürk, A. K. (2017). Türk Basınında 1990-1995 Yılları Arasında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerininİmajı, Yüksek Lisan Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Aydın, M. (2007).Türkiye’nin Avrasya Macerası, Nobel Yayıncılık, Ankara.

 • Cengiz, G. (2016). Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Karşılaştırmalı Medya Sistemleri, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Çeçen, A.(2007). Türkiye’nin B Planı- Merkezi Devletler Topluluğu, MEBED Fark Yayınları, Ankara. Gafarlı, O. (2015). Avrasya Çıkmazı, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

 • Gadimov, C.(2008).Türk Yazılı Basınında Türk Dünyası, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • (2013). Gazetecilik, Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, Ankara.

 • Goody, J. (2013). Avrasya Mucizesi, Küre Yayınları, İstanbul.

 • İçli, G.; Eti, Ç. & Erol M. (2008). “Pazarlama İletişiminde Renklerin Rolü” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1): 22-33.

 • İşyar, Ö. G. (2013).Avrasya ve Avrasyacılık.Bursa:Dora Yayınları.

 • Nalcıoğlu, B. (2006). “Türk Basınından Avrasya'ya Bakış” İstanbul Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Fakültesi Dergisi, 10(26):105-115.

 • Öğülmüş S.(1991). “İçerik Çözümlemesi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24(1): 213-228.

 • Tavşancıl E. & Aslan E. (2001).İçerik Analiz ve Uygulama Örnekleri, Epsilon Yayınevi, İstanbul.

 • Toktaş, S. (2014). “Gazetelerdeki Söylem ve Ötekileştirme Politikaları:Afrika ve Vatan Gazetelerinde Türkiye Türklerinin Temsil Biçimleri” Yüksek Lisan Tezi, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne.

 • Zeyrek D. (1992). “Gazete Haber Başlıklarını İnceleme Denemesi” http://dad.boun.edu.tr/download/article-file/273277,.

                                                                                                    
 • Article Statistics