Gönüllü Turizme Yönelik Katılım Eğilimleri İle Gönüllü Turizme Yönelik Motivasyonlar Arasındaki İlişkiler: Türkiye Uygulaması

Author:

Year-Number: 2019-37
Number of pages: 3057-3067
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gönüllü turizm; çevresel, kültürel veya insani konular hakkında endişe duyan ve sadece turistlere değil, aynı zamanda yerli halka da fayda sağlamayı amaçlayan gönüllü hizmetler içeren bir turizm faaliyetidir. Bu çalışmayla, Türkiye’de yaşayan insanların gönüllü turizme yönelik katılım eğilimleri ile motivasyonları arasındaki ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca Türkiye’de yaşayan insanların gönüllü turizm ile ilgili bilgilerini, eğilimlerini ve bakış açılarını öğrenerek mevcut durum hakkında bilgi sahibi olmak ve Türkiye’de alternatif turizm çeşidi olarak gönüllü turizmin uygulanabilirliğini ölçmek çalışmanın diğer alt amaçlarıdır. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, DPT’nın istatistiki bölge birimleri sınıflandırmasında yer alan 12 bölgede 1226 kişiden anket aracılığı ile elde edilen veriler t-Testi, ANOVA, Pearson korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizleri ile incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular; kendini geliştirme, fedakârlık, özerklik ve ilişki, değerler ve kendini gerçekleştirme olmak üzere beş motivasyon boyutunun varlığını ortaya koymuştur. Gönüllü turizme yönelik motivasyonlar ile katılım eğilimleri arasında orta düzeyde bir ilişki söz konusudur. Ayrıca motivasyon boyutlarından olan kendini geliştirme ve kendini gerçekleştirme, gönüllü turizme yönelik katılım eğilimlerinin önemli açıklayıcıları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, özellikle Türkiye’de yaşayan insanların gönüllü turizm faaliyetlerine katılmalarını sağlayacak motivasyonların belirlenmesi açısından önemli ipuçları sağlayabilecektir. Bu sonuçlar çerçevesinde, Türkiye’de turizmin geliştirilmesine önemli bir katkı sağlayacağı düşünülen gönüllü turizm uygulamalarına yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Volunteer tourism is a tourism activity involving volunteer services that concern environmental, cultural or humanitarian issues and aim to benefit not only tourists but also indigenous people. The aim of this study is to present the relations between the participation tendencies and motivations of the people living in Turkey towards volunteer tourism. In addition, by learning about the knowledge, tendencies and perspectives of the people living in Turkey about volunteer tourism, the aim of the study is to have knowledge about the current situation and to measure the applicability of volunteer tourism as an alternative type of tourism in Turkey. In this study, using the relational survey model, the data obtained from 1226 people in 12 regions in the SPO's statistical district units classification were analyzed by t-Test, ANOVA, Pearson correlation analysis and multiple linear regression analyzes. Findings obtained from the research; It has revealed the existence of five motivational dimensions; self-development, altruism, autonomy and relationship, values and self-realization. Volunteer participation by a moderate correlation between trends motivations for tourism is concerned. In addition, it has been concluded that the motivation dimension of self-improvement and self-realization and participation tendencies towards volunteer tourism are important explanatory factors. The results obtained from this study may provide important clues, especially in terms of determining the motivation to enable them to participate in volunteer tourism activities people living in Turkey. Within these results, proposals for the envisaged volunteer tourism practices will make a significant contribution to the development of tourism in Turkey is presented.

Keywords