Öğretmenlerin “Hizmet İçi Eğitim” Çalışmalarına Yönelik Metaforik Algıları

Author:

Year-Number: 2019-37
Number of pages: 3011-3025
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, öğretmenlerin “hizmet içi eğitim” çalışmalarına ilişkin görüşlerini, metaforlar aracılığı ile ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 öğretim yılı bahar döneminde İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisinde yer alan ortaokullarda görev yapan toplam 125 branş öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerin “Hizmet içi Eğitim” kavramına ilişkin yükledikleri metaforik anlamların ortaya çıkartılıp incelenmesini sağlayan bu çalışmada, nitel araştırma modellerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu bir uzmanın görüşü ile hazırlanmış ve katılımcılara uygulanmıştır. Öğretmenlerden “Hizmet içi Eğitim………...benzer, çünkü…………..” ifadesindeki boşlukları tamamlamasıyla elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Katılımcıların ürettiği metafor aynı olsa bile nedeni farklı olabileceğinden “çünkü” kısımları dikkatle incelenmiştir. Bu formdan elde edilen cevaplar nihai olarak araştırmanın veri kaynağını oluşturmuştur. Araştırma sonucuna göre 125 öğretmen ‘hizmet içi eğitim’ algısına ait toplam 109 metafor üretmiştir. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu tarafından üretilen yedi metafor sırasıyla; “ağaç”, “askerlik”, “format atma”, “gıda takviyesi”, “güncelleme”, “güneş”, “kaptan” olduğu görülmüştür. Bu metaforlar benzer özelliklerine ve gerekçelerine göre 8 kategoriye ayrılmıştır. Bu kategoriler incelendiğinde, hizmet içi eğitim çalışmalarına ilişkin, öğretmenlerin bazılarının olumlu, bazılarının olumsuz yönde algıladıkları, bazılarının ise kararsız kaldıkları görülmüştür. Öğretmenlerin ürettikleri olumlu metaforların sayısının diğer kategorilerdeki metaforların toplamından daha fazla olduğu çıkan sonuçlar arasındadır. Öğretmenlerin hizmet içi eğitim çalışmalarına yönelik çok sayıda farklı algılarının olması ise öğretmenlerin hizmet içi eğitim çalışmalarına yönelik değişik bakış açıları ve tutumları olabileceğini ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of the present study is to examine the opinions of teachers about in service training studies with metaphors.The study group of this research is consisted of one hundred twenty five branch teachers working in middle schools , in İstanbul Küçükçekmece in the spring term of 2018 – 2019 academic year.In this study which has revealed and led to the search of the metaphorical meanings given by teachers fort he term of in service training ; phenomenologic method pattern , which is one of the qualitative research models , is used . by means of data acquisition , semi structured interview form has been prepared and conducted on the participants with the opinion of an expert. Content analysis method is used for the data analysis which has been acquired by filling the sentence of ın service training is like …, because ….by the teachers. Even if the metaphor produced by the participants is the same, the "because" parts are carefully examined because the reason may be different. The answers obtained from this form ultimately formed the data source of the research. According to the results of the research, 125 teachers produced 109 metaphors for " in service training " perception. It has been seen that seven metaphors are used by most of the teachers are three , militar service , file format , food reinforcement, updating , sun and captain , in order of mostly used.These metaphors are classified into eight categories according to their common features and reasons. When these categories are examined it has been seen that some of the teachers have positive perception , some of them have negative while some of them are undecided about in service training. It has been one of the results that the number of positive metaphors used by the teachers are more than the total number of metaphors in other two categories.The teachersa having many different perception of in service training shows that the teachers have different viewpoints

Keywords