Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Kurumsal İtibar Üzerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2019-33
Number of pages: 2089-2098
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, işletmelerin uyguladığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projelerinin kurumsal itibar üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada bu kapsamda ilk bölümde, küreselleşmenin de etkisiyle son dönemlerde işletmeler için stratejik bir olgu halini alan KSS kavramı incelenmiştir. KSS kavramı ile ilgili olarak işletmelerin kuruluş amacı olan ekonomik kârlılığın yanı sıra, toplum ve çevreye yönelik fayda sağlayacak faaliyetlerde bulunması ve bu faaliyetlerin işletmelere uzun vadede kazandırdığı birçok avantajın bulunduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Araştırmada KSS, çevresel, çalışanlara yönelik, tüketicilere yönelik ve hayırseverlik faaliyetleri olmak üzere ört alt boyutta ele alınmıştır. İkinci bölümde işletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörde rekabet avantajı sağlayabilmek için önemli bir güç konumunda olan kurumsal itibar kavramı ele alınmıştır. Paydaş grupların algılarını ifade eden kurumsal itibar kavramının işletmeler için olmazsa olmaz bir unsur haline geldiği vurgulanmaktadır. Araştırmanın son bölümünde ise KSS ve kurumsal itibar kavramlarının arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir çalışma yürütülmüş olup, bu çalışmanın sonucunda elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Sonuç olarak KSS faaliyetlerinin uygulanmasının işletmelerin kurumsal itibarları üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisi olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to determine the effects of Corporate Social Responsibility (CSR) projects implemented by enterprises on corporate reputation. In the first part of the study, the concept of CSR, which has become a strategic case for enterprises in recent years, has been examined with the effect of globalization. In addition to the economic profitability, which is the purpose of CSR, the company has a lot of advantages in the long term, and it is the result of these activities. In the research, the scope of the study has been covered in the sub-dimension, namely CSR, environmental, employee-oriented, consumer-oriented and benevolent activities. In the second part, the concept of corporate reputation, which is an important power in order to provide a competitive advantage in the sector in which the enterprises operate, is discussed. It is emphasized that the concept of corporate reputation, which expresses the perceptions of stakeholder groups, has become a sine qua non for businesses. In the last part of the research, a study has been conducted to determine the relationship between the concepts of CSR and corporate reputation. As a result, it was observed that the implementation of CSR activities had a significant and positive effect on the corporate reputation of the enterprises.

Keywords