Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Kurumsal İtibar Üzerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2019-33
Language : null
Konu :
Number of pages: 2089-2098
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, işletmelerin uyguladığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projelerinin kurumsal itibar üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada bu kapsamda ilk bölümde, küreselleşmenin de etkisiyle son dönemlerde işletmeler için stratejik bir olgu halini alan KSS kavramı incelenmiştir. KSS kavramı ile ilgili olarak işletmelerin kuruluş amacı olan ekonomik kârlılığın yanı sıra, toplum ve çevreye yönelik fayda sağlayacak faaliyetlerde bulunması ve bu faaliyetlerin işletmelere uzun vadede kazandırdığı birçok avantajın bulunduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Araştırmada KSS, çevresel, çalışanlara yönelik, tüketicilere yönelik ve hayırseverlik faaliyetleri olmak üzere ört alt boyutta ele alınmıştır. İkinci bölümde işletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörde rekabet avantajı sağlayabilmek için önemli bir güç konumunda olan kurumsal itibar kavramı ele alınmıştır. Paydaş grupların algılarını ifade eden kurumsal itibar kavramının işletmeler için olmazsa olmaz bir unsur haline geldiği vurgulanmaktadır. Araştırmanın son bölümünde ise KSS ve kurumsal itibar kavramlarının arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir çalışma yürütülmüş olup, bu çalışmanın sonucunda elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Sonuç olarak KSS faaliyetlerinin uygulanmasının işletmelerin kurumsal itibarları üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisi olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to determine the effects of Corporate Social Responsibility (CSR) projects implemented by enterprises on corporate reputation. In the first part of the study, the concept of CSR, which has become a strategic case for enterprises in recent years, has been examined with the effect of globalization. In addition to the economic profitability, which is the purpose of CSR, the company has a lot of advantages in the long term, and it is the result of these activities. In the research, the scope of the study has been covered in the sub-dimension, namely CSR, environmental, employee-oriented, consumer-oriented and benevolent activities. In the second part, the concept of corporate reputation, which is an important power in order to provide a competitive advantage in the sector in which the enterprises operate, is discussed. It is emphasized that the concept of corporate reputation, which expresses the perceptions of stakeholder groups, has become a sine qua non for businesses. In the last part of the research, a study has been conducted to determine the relationship between the concepts of CSR and corporate reputation. As a result, it was observed that the implementation of CSR activities had a significant and positive effect on the corporate reputation of the enterprises.

Keywords


 • Aktan, C. C. & Börü, D. (2007). Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İşletmeler ve Sosyal

 • Aktan, C. C. & Börü, D. (2007). Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk (ss. 11-36), İstanbul: İGİAD Yayınları.

 • Barnett, M. L.; Jermier, J. M., & Lafferty, B. A. (2006). “Corporate Reputation: The Definitional Landscape.”, Corporate Reputation Review, 9(1):. 26-38.

 • Bhattacharya, C. B. & Sen, S. (2004). “Doing Better at Doing Good: When, Why, and HowConsumers Respond to Corporate Social Initiatives.”, California Management Review, 47(1): 9- 24.

 • Bozkurt, M. (2011). “Kurumsal İtibar Yönetiminin Müşteri Değerlendirme Sürecine YansımasıVe Etkileri: Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama.”, (Doktora Tezi), Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Broon, P.S. & Vrioni, A.B. 2001. “Corporate Social Responsibility and Cause Related Marketing: An Overview.”, International Journal of Advertising, 20: 207-222.

 • Budak, G. & Budak, G. (2014) İmaj Mühendisliği Vizyonundan Halkla İlişkiler, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.

 • Carmeli, A. & Tishler, A. (2005). “Perceived Organizational Reputation an OrganizationalPerformance: An Empirical Investigation of Industrial Enterprises”, Corporate Reputation Review, 8, (1): 13-30.

 • Carroll, A. B. (1991). “The Pyramid of CorporateSocial Responsibility: Toward The Moral Management of Organizational Stakeholders.”, Business Horizons, 34(3): 39-48.

 • Carroll, A. B. (1999). “Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct.”, Business and Society, 38(3): 268-295.

 • Carroll, A. B. (2016). “Carroll’s Pyramid of CSR: Taking Another Look.”, International Journal of Corporate Social Responsibility, 1(3): 1-8.

 • Carroll, A. B. & Kareem M. S. (2010). “The Business Case for Corporate Social Responsibility: AReview of Concepts, Research and Practice.”, International Journal of Management Reviews, 12(1): 85-105.

 • Chun, R. (2005). “Corporate Reputation: Meaning and Measurement.”, International Journal of Management Reviews, (7) 2, 91-109.

 • Commission Of The European Communities, Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Brussels, 2001, p.6.

 • Dawkıns, Jenny & Stewart Lewis. (2003), “CSR in Stakeholder Expectations: and Their Implication for Company Strategy”, Journal of Business Ethics, 44 (2-3), 185-193.

 • Drumwright, M.E. (1994). “Social Resposible Organizational Buying: Enviromental Concern as a Noneconomic Criterion.”, Journal of the Academy of Marketing, 24(1): 14-29.

 • Flanagan, David J. & K. C. O’Shaughnessy. (2005), “The Effect of Layoffs on Firm Reputation”, Journal of Management, 31 (3), 445-463.

 • Fombrun, C.J. (2005), “The leadership challenge: building resilient corporate reputations”, in Doh,J.P. & Stumpf, S.A. (ed.), Handbook on Responsible Leadership and Governance in Global Business, Edward Elgar, Cheltenham, 54-68.

 • Gümüş, M. & Öksüz, B. (2009). “İtibar Sürecinde Kilit Rol: Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi.”, Journal of Yasar University, 4(14):2129-2150.

 • Hartman, Laura P.; Robert S. Rubin & K. Kathy Dhanda. (2007), “The Communication ofCorporate Social Responsibility: United States and European Union Multinational Corporations”, Journal of Business Ethics, 74 (4), 373-389.

 • Karaköse, T. (2006). “Eğitim Örgütlerindeki İç ve Dış Paydaşların Kurumsal İtibara İlişkin Algılamaları.”, Doktora Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.

 • Kotler, P. & Nancy L. (2017). Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Çeviren: Sibel Kaçamak), İstanbul, MediaCat Yayınları.

 • Leonard, D. & McAdam, R. (2003). “Corporate Social Responsibility.”, Quality Progress, 36(10): 27-32.

 • Mak, A. K. (2005), “Identity-Centered Model of Reputation Management: A Case Study of IowaTourism Office and its Industry Partners”, 8th Annual International Public Relations ResearchConference The Impact of PR in Creating a More Ethical World: Why Can’t We All Get Along?, March 10-13, 2005, Miami, 270-292.

 • Misiak, M. (2016). Corporate Social Responsibility, Business and the Environment (ss. 35-55), Lodz, Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego.

 • Othman, S., Darus, F. ve Arshad, R. (2011). “The Influence Of Coercive Isomorphism OnCorporate Social Responsibility Reporting And Reputation.” Social Responsibility Journal. 7(1): 119-135.

 • Popescu, R. B. & Madalina V. (2015). “Corporate Social Responsibility and Financial Analysis ofthe BP Deep-Water Horizon Oil Spill.”, (Master Thesis), Wien, Universitat Wien Angestrebter Akademischer Grad.

 • Porter, M. E. & Mark R. K. (2011). “Creating Shared Value.”, Harvard Business Review, Nos. 1-2 (January-February 2011): 62-77.

 • Ranft, L., Annete; G. R., Ferris, R. & Buckley, M.C. (2006). “Marketing The Image ofManagement: The Cost and Benefits of Ceo Reputation,”, Organizastional Dynamics, 35(3): 279- 290.

 • Sabuncuoğlu, Z. (1992). Halkla İlişkiler, Bursa, Furkan Ofset.

 • Sânchez, J. L. F., Sotorrio, L. L. ve Diez, E. B. (2015). “The Relationship Between CorporateSocial Responsibility and Corporate Reputation in a Turbulent Environment: Spanish Evidence of the Ibex35 Firms.” Corporate Governance. 15(4): 563–575.

 • Sweeney, L. A. (2009). “Study of Current Practice of Corporate Social Responsibility (CSR) andan Examination of the Relationship Between CSR and Financial Performance Using Structural Equation Modelling (SEM).”, Doctoral Thesis, Dublin, Dublin Institute of Technology.

 • Yurtsever, S. (2013). “Kurumsal İtibarın Ölçülmesi: Karabük Üniversitesi’nin Kurumsal İtibarınınÖğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi.”, Yüksek Lisans Tezi, Karabük, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

                                                                                                    
 • Article Statistics