Abd Dış Politikasında Bir Tanıtım Araçı Olarak Hollywood

Author:

Year-Number: 2019-30
Number of pages: 857-867
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı ABD dış politikasında bir tanıtım aracı olarak Hollywood'un incelenmesi ve ABD`nin dış politika stratejilerine uygun olarak Hollywood'u bir arac olarak kullanmasını ortaya koymak ve buna uygun örneklerle birlikte konuyu somutlaştırarak açıklamaktır. Çalışmada birinci bölümünde kavramsal çerçeve oluşturmak adına devletlerin dış politikada kullandıkları araçlar ele alınarak incelenmiştir. Aynı zamanda birinci bölümünde, dış politika ve tanıtım olgusu incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde Hollywood sinemasının tarihi ve ABD için Hollywood'un önemi konusu ele alınarak incelenmiştir. Yine aynı bölümünde ABD Hükumetlerinin Hollywood'u kontrol etmeye yönelik politikaları araştırılmıştır. Sonuncu bölümde ise ABD dış politikasının dönüm noktaları ve Hollywood konusu yedi farklı dönüm noktası kapsamında örneklerle beraber incelenmiştir. Ele alınan başlıklar ve bilgiler ışığında ulaşılan bulgular sonuç kısmında yer almaktadır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the Hollywood example as a tool in the US foreign policy and to demonstrate the use of Hollywood as a tool in accordance with US foreign policy strategies and to explain the subject with the examples that fit with this. In the first part of the study, the tools used by the states in foreign policy are examined in order to form a conceptual framework. At the same time, in the first part, foreign policy and publicity was examined. In the second part of the study, the history of Hollywood testing and the importance of Hollywood for the USA were examined. In the same chapter, the policies of the US Government to control Hollywood were investigated. In the third section, the turning points of the US foreign policy and the Hollywood issue were examined together with the examples in terms of seven different turning points. In the light of the titles and information, the findings of the findings are listed in the conclusion section.

Keywords