Duygusal Özgürleştirme Tekniği (Eft)'nin Yeme Bozukluğu Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2019-30
Number of pages: 749-760
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Duygusal Özgürleştirme Tekniği (EFT)' nin yeme bozukluğu üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırmanın tasarımı, Gerçek Deneysel Desenlerinden Rastlantısal öntest-sontest kontrol gruplu şeklindedir. Araştırmanın katılımcılarını 80 kişiden oluşan 40 deney ve 40 kontrol grup oluşturmaktadır. Deney ve kontrol gruplarının öntest, sontest ve izleme testi puan ortalamalı arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız örneklem t-testi ve İlişkili Örneklem Tek Faktörlü Anova kullanılmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkeni duygusal özgürleştirme tekniği (EFT) olarak uygulanmış ve bağımlı değişken verileri Yeme Tutumu Testi ile ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre Duygusal Özgürleştirme Tekniği (EFT) yeme bozukluğuna ilişkin yeme tutumu düzeylerini azaltmada önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study was to investigate the effect of Emotional Freedom Technique (EFT) on eating disorders. The design of the research is Real Experimental Patterns Random pretest-posttest control group. The participants of the study consist of 40 experiments and 40 control groups consisting of 80 people. In order to determine whether the difference between pretest, posttest and follow-up test mean scores of experimental and control groups was significant, independent sample t-test and Related Sample Single Factor Anova were used. The independent variable of the study was applied as Emotional freedom Technique and dependent variable data were measured by Eating Attitude Test. the results demonsrated that Emotional Freedom Techniques (EFT) has a significant effect in decreasing the eating attitude levels of eating disorder.

Keywords