Öğretmen Adaylarının Çevre Bilincine Yönelik Algılarının Belirlenmesi

Author:

Year-Number: 2019-30
Number of pages: 989-997
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, okul öncesi öğretmen adaylarının çevre bilincine yönelik algılarının belirlenmesi amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırma örneklemi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Kırıkkale, Gazi ve Afyon Kocatepe Üniversiteleri okul öncesi eğitimi bölümünde okuyan basit tesadüfi yöntem ve gönüllük esasına göre seçilen 505 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Dikmenli ve Konca (2016) tarafından sınıf öğretmeni adaylarının tüketici olarak çevre bilinci algısını belirlemek amacıyla geliştirilen “Tüketici Çevre Bilinci Algı Ölçeği” araştırmacılardan izin alınarak kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde standart sapma, aritmetik ortalama, ikili gruplar için t-testi. ikiden daha fazla grup için ise ANOVA kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının çevreye yönelik algılarının cinsiyete, sınıfa, anne-baba eğitim düzeyine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir (p<0.05). Bundan sonraki çalışmalarda üniversite öğrencilerinin çevreye yönelik algıları daha detaylı ele alınarak daha geniş örneklem üzerinde derinlemesine çalışmalar yapılabilir.

Keywords

Abstract

Abstract This study was planned and conducted in order to determine the perceptions of pre-school teacher candidates on environmental awareness. The research sample consisted of 505 pre-service teachers who were selected in the 2017-2018 academic year in Kırıkkale, Gazi and Afyon Kocatepe Universities. The ‘Consumer Environmental Awareness Perception Scale’ that was developed by Dikmenli and Konca (2016) in order to determine the perceptions of environmental teachers as consumers, was used as a data collection tool in the study. Standard deviation, arithmetic mean, t-test for two groups and ANOVA for more than two groups were used for data analysis. In the research, it was determined that the perceptions of teacher candidates on the environment showed significant differences according to gender, class and parents' education level (p <0.05). In the following studies, the perceptions of university students about the environment can be examined in detail and can be done on a larger sample.

Keywords