MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME: KAMU YÖNETİMİNDE YÖNETİŞİM KURAMI BAĞLAMINDA OMBUDSMAN PARADİGMASI

Author:

Year-Number: 2019-29
Number of pages: 312-317
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kamu yönetimi, 19. yüzyılda akademik bir disiplin haline gelmiş genç kabul edilebilecek sosyal bilim alanıdır. Ayrıca bu disiplin Amerika’da doğmuştur. Bu nedenle kamu yönetimi, sosyal bilim olmasına binaen özellikle diğer sosyal bilim alanları ile ilişkilidir. Bu bakımdan kamu yönetimini kuramsal bir eksene/yöne oturtabilmek için sürece etkin tarihsel, konjonktürel, ilkesel, söylemsel ve kuramsal dinamiklere dikkat etmek gerekmektedir. Bu çalışmada modernizm ve postmodernizm anlayışları temel alınarak kamu yönetiminin kuramsal olarak ulaştığı yeni bir boyut olan yönetişim çerçevesinde ombudsman kavramı üzerinde durulmak istenmektedir. Nitekim yönetişim kuramının somut bir görüntüsü olarak değerlendirilebilecek ombudsman ile kamu yönetimindeki farklı disiplinlerin takip ettiği yön analiz edilmektedir. Bu bağlamda çalışmada, kamu yönetimi kuramlarının takip ettiği yön ve ombudsmanın dünyada yayılımının gelişimi aşamasında bağlantı kurulmak istenmektedir.

Keywords

Abstract

Public administration is an area of social science which can be considered as an academic discipline in the 19th century. In addition, this discipline was born in America. For this reason, public administration is associated with other social sciences, especially in terms of social science. In this respect, it is necessary to pay attention to the effective historical, cyclical, principled, discursive and theoretical dynamics in order to put public administration on a theoretical axis. In this study, it is aimed to focus on ombudsman concept in the framework of governance which is a new dimension which public administration has reached theoretically based on modernism and postmodernism. As a matter of fact, the ombudsman which can be considered as a concrete view of the governance theory and the direction of the different disciplines in the public administration are analyzed. In this context, the study aims to establish a link between the direction of the theories of public administration and the development of ombudsman in the world.

Keywords