TMS KAPSAMINDA DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-24
Language : null
Konu :
Number of pages: 5223-5230
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özellikle sanayi devriminden sonra gelişim göstermiş olan hızlı ve yetkin üretim teknikleriyle beraber, işletmeler ülke sınırları içerisinde kalmayıp yönlerini dış ülkelere çevirmişlerdir. En basit tanımıyla dış ticaret, politik veya ekonomik bir sınırla birbirinden ayrılan ülkelerin birbirlerine gerçekleştirmiş oldukları mal veya hizmet transferleridir. Günümüz iktisadi gelişmeleri göz önüne alındığında ise artık ülkeler bir ağ gibi birbirine bağlanmış, gelişimlerini ve üretimlerini küresel çerçevede planlamaya başlamışlardır. Artık dünyaya açılmak bilişim teknolojileri sayesinde her büyüklükte kişi veya kurum için ulaşılabilir bir düzeydedir. Ancak dünya pazarına girmek kolay olsa da işlemlerin takibi ve kayıt altına alınması oldukça zordur. İşte bu noktada muhasebe ve muhasebe standartları işletmeye yol gösterir. Bu çalışmada dış ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesi hususunda yol gösterici olan Türkiye Muhasebe Standartları ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

Especially with the fast and competent production techniques developed after the industrial revolution, the businesses did not stay within the borders of the country but turned their directions to foreign countries. Simply, foreign trade is the transfer of goods or services realized by countries separated by a political or economic border. Considering today's economic developments, countries are connected together as a network, and they have started to plan their development and production in a global framework. Now, opening up to the world is at an accessible level for people or institutions of all sizes through the use of information technologies. Although it is easy to enter the world market, it is very difficult to follow up and record the operations. At this point, accounting and accounting standards guide the businesses. In this study, the guiding regarding the recognition of foreign trade in Turkey Accounting Standards are discussed.

Keywords


 • Ağsakal, A., (2015). Dış Ticaret İşlemlerinin Uluslararası Muhasebe Standartlarına (Ufrs) Göre

 • Ağsakal, A., (2015). Dış Ticaret İşlemlerinin Uluslararası Muhasebe Standartlarına (Ufrs) Göre Muhasebeleştirilmesi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

 • Bozkurt, O., (2016). TMS-21 Kur Değişiminin Etkileri Standardı’nın Uygulanması ve Finansal Tablolara Yansıması, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 7 Sayı: 14, 465-482.

 • Çiftçi, Y. Ve Şahin, A., (2008). TMS 21'e Göre Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi ve Vergi Uygulamaları Karşısındaki Durumunun İncelenmesi, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt: 45 Sayı:516.

 • Demir Ş., (2012). TMS/TFRS Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları VUK Değerleme Yaklaşımı, Seçkin Kitabevi, Ankara.

 • Gökçen G., Ataman B., Çakıcı C., “Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamaları”, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2011.

 • Kavcar B., (2011). TMS 20’ye Göre Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Örnek Bir İşletmede Uygulanması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Kökeş, E., (2014). Türkı̇ye Muhasebe Standartları Çerçevesı̇nde Dış Tı̇caret İşlemlerı̇nı̇n Muhasebeleştı̇rı̇lmesı̇ ve Örnek Uygulamalar, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Maç, M., (2010). İhracat Hasılatının Kurumlar Vergisi, KDV ve TMS Açısından Hangi Tarih İtibari İle Muhasebeleştirilmesi Gerektiği, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:100, 105-112.

 • TMS 2 (2014), “Stoklar” Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Ankara,http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%BCrkiye%20Muhasebe%20Stan dartlar%C4%B1/TMSTFRS2016Seti/TMS2.pdf, Erişim Tarihi: 03.11.2018.

 • TMS 18 (2014), ‘’Hasılat’’ Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Ankara,http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%BCrkiye%20Muhasebe%20Standartla r%C4%B1/TMSTFRS2011Seti/TMS18.pdf, Erişim Tarihi: 03.11.2018.

 • TMS 21 (2014), “Kur Değişim Etkileri’’ Kamu Gözetim ve Denetim Standartları Kurumu, Ankara, dartlar%C4%B1/TMSTFRS2011Seti/TMS21.pdf, Erişim Tarihi: 03.11.2018.

 • TMS 23 (2014), ’’Borçlanma Maliyetleri’’ Kamu Gözetim ve Denetim Standartları Kurumu, Ankara, dartlar%C4%B1/TMSTFRS2018Seti/TMS/TMS_23_2018.pdf, Erişim Tarihi: 03.11.2018.

 • Yücenurşen, M., Peker, A., Apak, İ., Polat, Y., (2014). TMS 18 Hasılat Standardı Çerçevesinde HasılatınMuhasebeleştirilmesi ve Özellik Arz Eden Durumlar, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 1-8.

                                                                                                    
 • Article Statistics