CİNSİYETÇİ OLAYLARI BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2018-22
Number of pages: 4155-4163
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırma Cinsiyetçi Olayları Belirleme Ölçeğinin (COBÖ) Türkçe Formunun Geçerlik Güvenirliğini test etmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma, metodolojik olarak 180 çalışan kadın ile yapıldı. Klonoff & Landrine tarafından 20 maddeli 3 bölümlü ve dört faktörlü yapıda geliştirilen ölçek, orijinal çalışmada yüksek iç tutarlığa (α=0,92) sahiptir. Verilerin değerlendirilmesinde kapsam geçerlik indeksi, Cronbach alfa, test-tekrar test, madde toplam puan korelasyonu, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanıldı. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların %45,6’sı 26-35 yaş arasında ve %61,7’si evlidir. Kadınların % 64,4’ü akademik personel, %18,9’u temizlik görevlisi olarak çalışan taşeron firma çalışanı ve %16,7’si idari personeldir. Ölçeğin Kapsam Geçerlik İndeksi 0,80 üzerinde, Cronbach alfa katsayısı 0,90, madde toplam puan korelasyonları 0,40-0,68 (p= .000) arasındaydı. Altı haftalık test-tekrar test korelasyonu oldukça yüksekti (r=.87, p= .000). Faktör analizleri ölçeğin üç faktörlü yapıda olduğunu gösterdi. Doğrulayıcı faktör analizi ölçeğin uyum iyiliğinin yüksek olduğunu gösterdi. Sonuç: COBÖ Türkçe versiyonu çalışan kadınlarda cinsiyetçi olayları ölçmede geçerli ve güvenilir kabul edilebilir.

Keywords

Abstract

Aim: This study was conducted to test the validity and reliability of the Turkish version of the Schedule of Sexist Events (SSE). Methods: The SSE was translated using translation and back-translation. This was a methodological study conducted with 180 working women. The scale was developed by Klonoff & Landrine in 20-item 3-part and four-factor structure. It has high internal consistency (α=0.92) in the original study. Content validity index, Cronbach alpha, test-retest reliability, item total correlation, confirmatory and principal factor analysis were used to evaluation of data. Results: Of the working women, 45.6% were 26-35 and married. Of the working women 64.4% are academic personnel, 18.9% are subcontractor employees and 16.7% are administrative staff. Content Validity Index of instrument was over 0.85, alpha reliability was .90, item-total correlations were between 0.40 and 0.68 (p= 0.000), during the course of 6 weeks test-retest reliability was high (r = 0.87, p = 0.000). Factor analysis yielded the survey consisting of three factors. Confirmatory factor analysis showed that the scale had a good fit. Conclusion: The Turkish version of SSE can be considered valid and reliable in measuring sexist events in working women.

Keywords