GÖRSEL-İŞİTSEL ÇEVİRİ KAPSAMINDA ALTYAZI ÇEVİRİSİ

Author :  

Year-Number: 2018-22
Language : null
Konu :
Number of pages: 4135-4142
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Film çevirisi, görsel-işitsel olması nedeniyle diğer tüm çeviri türlerinden ayrılmaktadır. Çeviribilim kapsamında incelenebilecek filmin çevirisinde izlenen süreçler ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Çalışmanın bütüncesi, orijinal dili Fransızca olan “Il ne faut jurer de rien” filminin Türkçe altyazı çevirisidir. Bu çalışmada, altyazı çevirisinde çevirmen tarafından geliştirilen stratejiler, çeviribilim çerçevesinde betimleyici bir yaklaşımla irdelenmeye çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Film translation is separated from all other types of translation because of its audiovisual nature. The processes followed in the translation of the film that can be examined within the scope of translation science are covered in detail. The whole of the research is subtitling the French film named “Il ne faut jurer de rien”. In this study, the strategies developed by the translator in subtitle translation will be tried to be analyzed with a descriptive approach in transcription.

Keywords


 • Avcı, M. A. (2003). “L'adaptation et la traduction cinematographiques: Une étude sur les problèmes de

 • Avcı, M. A. (2003). “L'adaptation et la traduction cinematographiques: Une étude sur les problèmes de soustitrage et de doublage”, Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Boztaş, İ. ve Şirin, Y. (1998). “Film Çevrilerinde Biçem Aktarımı ve Dil Değişkeleri Üzerine Bir Çalışma”,Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim–Tercümanlık Bölümü, Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, 8.

 • Delabastita, D. (1989). “Translation and Mass-Communication: Film and TV-Translation as Evidence of Cultural Dynamics”, Babel, C. 35,S. 4, s. 193-218.

 • Demirel, E. ve Ataseven, F. (2006). “Görsel-İşitsel Alanlarda Çeviri ve Türkiye’de Toplumsal Yararları”,Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim–Tercümanlık Bölümü, Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, 16.

 • Erdoğan, N. (2009): “Altyazı ve dublaj çevirileriyle ilgili yöntem ve tekniklerin çeviribilim açısındanincelenmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.Gökduman, U. C. (2017). “Altyazı ve Dublaj Çevirisinde Erek Odaklı Yaklaşımla Seslenme Biçimleri, Argo ve Tabu İfadeler”, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

 • Göktürk, A. (2004): Çeviri: Dillerin Dili. (Birinci Basım). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Köprülü, S. G. (2013). “Film Çevirisinde Eşleme Yaparken Karşılaşılan Çeviri Sorunları” Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı.

 • Okyayuz, A. Ş. (2016). Altyazı Çevirisi, Siyasal Kitabevi.

 • Onaran, A.Ş. (1978). Çeviride Sinema Dili. Türk Dili Dergisi, Çeviri Sorunları Özel Sayısı (322), 86-92. Özön, N. (2008). Sinema Sanatına Giriş. İstanbul: Agora Kitaplığı.

 • Şahin, A. (2015). “Film Çevirilerinde Artı ve Eksileriyle Altyazı Yöntemi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8 Sayı: 37.

 • Vinay, J. P.; Darbelnet, J. (1995). Comparative Stylistic of French and English: A Methodology for Translation. (J. C. Sager, & M. J. Hamel, Dü) Amsterdam-Philedlphia: John Benjamins Publishing.

 • Yücel, F. (2007). Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Çeviri Edimi, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics