OSMANLI DÖNEMİNDE ANAMUR KAZASINDA YAŞANAN BAZI EŞKIYALIK OLAYLARI

Author :  

Year-Number: 2018-21
Language : null
Konu :
Number of pages: 3395-3409
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anamur eski adı İçel olan Mersin vilayetimizin en batıdaki ilçesidir.Burası hem zengin bir coğrafi çeşitlilik hem de farklı aşiretlerden oluşan sosyolojik bir zenginliği içinde barındırmaktdır. Burada sarp dağlar, yüksek yaylalar,derin vadiler yanında Tekeli,Menemenci,Bahşiş ve Sarı Keçili gibi bir çok yörük kökenli topluluğa ev sahipliği yapmaktadır.Tarım arazilerinin engebeli coğrafi yapısı nedeniyle az olması bir yüzyıl önce hayvancılığın en önemli geçim kaynaklarından birisi halini almasını sağlamıştır. Anamur'un bir parçası olduğu İçel de aynı yeryüzü şekillerine sahip olup coğrafi anlamda genel olarak dağlık ve engebeli bir görünüm arz etmektedir.Denize paralel uzanan dağlar nedeniyle ulaşım olanağı sağlayan yol ağının zayıf olması Osmanlı döneminde önemli sorunlara yol açmıştır.Burası hem devlet açısından kontrolü güç bir alan haline gelmiş hem de eşkıya ve haydut grupları için uygun bir sığınma ve faaliyet sahası olmuştur. İçel genelinde ve Anamur özelinde coğrafi durumun kolaylaştırdığı eşkıyalık faaliyetleri önemli sorunlara yol açmıştır.Güvenlik azalmış,zayıf olan yollar tüccarlar açısından tehlikeli hale gelmiş,masum insanlar hayatını kaybetmiş bir çok köy ve kasaba bu eşkıyalık olaylarından zarar görmüştür.Bu çalışmada bu eşkıyalık olaylarına birçok örneğin ışığında yer verilmeye çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Anamur,İçel,Eşkıyalık,Tekeli,Osmanlı Devleti

Keywords

Abstract

Anamur is the westernmost province of Mersin vilayetimiz, which is the former name of İçel. It has a rich geographical diversity and a sociological richness consisting of different tribes. Here, steep mountains, high mountains, deep valleys, as well as many nomadic communities like Tekeli, Menemenci, Bahşiş and Sarı Keçili are hosted. A few hundred years ago, due to its rugged geographical structure, livestock has become one of the most important sources of livelihood. Içel, which is part of Anamur, also has the same shape of the earth and it has a geographical and generally mountainous and rugged appearance. The weakness of the road network which gives access to the mountains due to the mountains running parallel led to important problems in the Ottoman period. has become an area of refuge and activity as well as suitable for bandits and brigands. The banditry activities facilitated by the geographical situation throughout İçel and in the Anamur led to significant problems. The roads with reduced security, weak roads became dangerous for the merchants,Many of the villages and towns that have lost their innocent people's lives have suffered damage from these banditry incidents. In this study, many examples of these banditry incidents have been reported in the light of these examples. tried to be included. Key Words: Anamur, Icel, Bandit, Tekeli, Ottoman State

Keywords


 • 2. DAĞ, Hüseyin (Hazırlayan), Salname-i Vilayet-i Adana(1320 h.),Türk Tarih Kurumu,Ankara,2014,

 • 3. ERGÜN Ahmet - TERZİ,Mehmet Akif Adana Vilayet Salnameleri I,Altınkoza Yayınları,İstanbul,2015,

 • 4. ERİM, Mustafa, Osmanlı Belgelerinde İçel Sancağı Anamur Kazası,Hemen Kitap, Mersin,2014

 • 5. GAZEL,Ahmet Ali, Sicill-İ Ahval Defterlerine Göre Osmanlı Dönemi’nde Görev Yapan Anamurlu Memurlar, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 32, Erzurum, 2007,

 • 6. GAZEL ,Ahmet Ali,İçel Mutasarrıfı İbrahim Behcet Paşa’nın İçel Sancağı’na (Anamur, Gülnar, Ermenek, Gazipaşa) Dair Bir Raporu (1892), A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 31, Erzurum 2006,

 • 7. KÖSE, Ensar,Ayanlar Çağında İçel Sancağında Sosyal Hareketlilik,Basılmamış Doktora Tezi,İstanbul,2013,

 • 8. PAKALIN,Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih deyimleri ve Terimleri Sözlüğü,II.Cilt,Milli Eğitim Basımevi,İstanbul,1983

 • 1. www.anamur.gov.tr/anamurun coğrafyası(2.06.2018)

                                                                                                    
 • Article Statistics