A COMPARISON FOR ASSESSING ORGANIZATIONAL CAPACITY ABILITY AT MUNICIPALITIES IN TURKEY (CASE OF ISTANBUL AND ANKARA METROPOLITAN MUNICIPALITIES)

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2969-2973
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Belediyelerin idari yapılar içinde 150 yıldan fazla geçmişi vardır; 1984 yılında ilk defa 1984 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi Yasası yürürlüğe konulmuştur. Yönetmelik madde 3, madde 127 Anayasa “Büyük mevki merkezleri için özel lokasyonlar organize edilebilir”. 1984 yılı, 3030 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu” 2004 yılına kadar uygulanmış ve daha sonra 2004 yılındaki 5216 sayılı sayı ile değiştirilmiştir. Sekiz yıllık bir başvurudan sonra, yeni 6360 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu” 2012 yılında kabul edilmiştir. Bu nedenle yürürlükten kaldırılan kod, ülkemiz sınırları içerisinde toplam 30 Büyükşehir belediyesinin varlığı resmen kabul edildi. Yeni yasada nüfus yoğunluğu ve yüzey alanı, etkin kamu hizmeti, demokratik katılım düzeyi, belediyelerde yüksek kültür ve kültür anlamında gelişmiş enformite sağlanması amaçlanmaktadır. Stratejik plan, bir organizasyonun gelecekteki planlarını ve bu planların nasıl uygulanacağını gösteren bir rehberdir; Gelişmiş vizyon üzerine kurumun ihtiyaç duyacağı öncelikler, süreçler, politikalar ve stratejiler belirlenir. Büyükşehir belediyesinin stratejik planının hazırlanması Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na tabi büyükşehir belediyesinin görevlerine dahildir. Ayrıca, stratejik plan çerçevesinde her yıl sonunda belediyeler tarafından Faaliyet Raporunun yayınlanması zorunludur. Bu çalışmada, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin Faaliyet Raporlarında yer alan “Örgütsel Yeteneğin ve Kapasitenin Değerlendirilmesi” başlıklı bölümlere göre bir karşılaştırma uygulaması yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The municipalities have history more than 150 years within administrative structures; Metropolitan Municipalities Law has been introduced as to be applied in Ankara and Istanbul for the first time in 1984 based to regulation clause 3, article 127 Constitution “Special location units can be organized for big location centers”. 1984 year, number 3030 “Metropolitan Municipalities Law” has been implemented until 2004 and then it has been changed with 2004-year number 5216. After eight years’ application, new number 6360 “Metropolitan Municipalities Law” has been accepted in 2012 so number 5216 code has been repealed therefore existence of totally 30 Metropolitan municipalities in our country borders have been officially accepted. Population density and surface area, efficient public service, democratic attendance level, providing developed optimal enormity in mean of high and culture in municipalities are being aimed in new law. Strategic plan is a guide showing future plans of an organization and how to apply those plans; priorities, processes, policies and strategies that organization will need upon developed vision are decided. Preparing strategic plan of metropolitan municipality is included in duties of metropolitan municipality subject to Metropolitan Municipalities Law. Also, issuing Activity Reports by municipalities at the end of every year is obligatory in the frame of strategic plan. In this study, under chapters “Assessing of Organizational ability and Capacity” included in Activity Reports Ankara and Istanbul Metropolitan Municipalities have been assessed through application a comparison.

Keywords