MALİYE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİL ÖĞRENME MOTİVASYONLARI VE İŞ BULMA KONUSUNDA YABANCI DİL ALGILARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2495-2501
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmayla, Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu’nda Maliye Programında okuyan öğrencilerin yabancı dil öğrenme motivasyonları ve iş bulma konusunda yabancı dil algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Ön lisans Maliye Programında okuyan öğrencilerin içinde gönüllülük esasına dayanarak rastgele sistem ile belirlenen 10 kız 10 erkek öğrenci araştırmaya dahil edilmiş ve veriler yarı yapılandırılmış görüşme formları ile toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiş ve bulgular ortaya konmuştur. Bulgulara göre öğrencilerin büyük oradan iş bulma ile yabancı dili eşleştirdikleri, iyi bir iş bulabilmek için yabancı dili önemsedikleri gözlemlenmiştir. Bununla beraber öğrencilerin İngilizce dışında Rusça, Arapça ve Çince dillerini de önemsedikleri belirlenmiştir. Bunlara ek olarak, öğrencilerin yabancı dili iş hayatı dışında sosyal hayatları ve kişisel gelişimleri için de öğrenmek istedikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it was tried to determine the foreign language perceptions about foreign language learning motivation and job finding of the students studying at Finance Program in Selçuk University, Akşehir Vocational School. 10 female and 10 male students, who were randomly determined on the basis of volunteerism, were included in the study for the students studying in the undergraduate Finance Program and the data were collected with semi-structured interview forms. The collected data were analyzed by descriptive analysis method and findings were revealed. According to the findings, it was observed that foreign students cared for a foreign language in order to find a good job where the students matched the foreign language with the job finding. However, students are also interested in Russian, Arabic and Chinese languages other than English. In addition to these, students have reached the outcome of learning foreign languages, social life and personal development outside of work life.

Keywords