YAPAY BİR DEVLET OLARAK IRAK’IN KURULUŞU: 1914-1924

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu :
Number of pages: 2359-2380
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

XXI. yüzyılda parçalanma ve yok olma tehdidinin hemen her coğrafyadan ve her refah seviyesinden devletler bakımından geçerli olabileceğinin pek çok örneği mevcuttur. Kimi devletler muhtelif zamanlarda ve düzeylerde bu gerilimi yaşarlarken bir dönem sömürge veya manda idaresi altında kalmış pek çok devlet bölünme veya yok olma tehlikesi ile neredeyse kuruluşlarından itibaren karşı karşıyadırlar. Devletleşme süreçleri ve sınırları bölgesel gerçekliklerden ziyade mandater veya sömürgeci gücün çıkarlarına göre belirlenmiş olan bu yapay devletlerin başarısızlık veya kırılganlık endekslerinde sürekli zirvede olmaları ve parçalanma ya da çöküş tehdidini devamlı surette yaşamaları tesadüf değildir. Bu çalışma İngiltere’nin Irak’ın kuruluş sürecindeki belirleyiciliğine odaklanarak kuruluş şeklinin, zamanının ve koşullarının ülkenin kendi iç dinamiklerinden ziyade İngiltere’nin politik tercihlerine dayandığını ortaya koymaktadır. Mezopotamya’daki milliyetçi Arapların I. Dünya Savaşı öncesinde beliren bağımsızlık ideallerine rağmen neticede ortaya çıkan devlet, onların ideallerini değil İngiltere’nin bölgedeki varlığını idame ettirme amacını yansıtmıştır. Dolayısıyla modern bir ulus-devlet olarak ortaya çıkmış gibi görünse de Irak’ın kuruluşu büyük ölçüde yapay bir süreçtir. Irak’ın bugün yaşadığı sorunlar, kuruluşundaki yapaylığın doğrudan doğruya bir sonucu olmasa bile Iraklı olmayan birinin kral olarak seçilmesi, idari yapının İngiliz çıkarlarını korumaya yönelik olarak tasarlanması ve Musul’un Türkiye’den koparılarak Irak’a bağlanması gibi kritik adımlar pek çok problemi barındırmaya yetecek ölçüde geniş bir zeminin oluşmasını sağlamıştır.

Keywords

Abstract

There are many examples that the threat of separation and destruction can be valid for states from almost every geography and welfare level in the 21st century. While some states experience this tension at various times and levels, some states that were under colonial or mandate rule for some time are faced with the danger of separation or destruction from their establishment. It is not a coincidence that these artificial states, whose nationalization processes and borders are determined by the interests of the mandate or colonialist powers rather than regional realities, are constantly at the top of the failure or fragility indexes, and that they constantly live the threat of separation. This study focuses on the decisive role of Britain in Iraq's establishment process and reveals that its form of establishment is based on Britain's political preferences rather than on Iraq's internal dynamics. Despite the nationalist Arabs’ ideals of independence in Mesopotamia before the World War I, the resulting state reflected not their ideals but the aim of maintaining the presence of Britain in the region. Therefore, although Iraq appears to have emerged as a modern nation-state, its establishment is largely an artificial process. Even if the problems Iraq faces today are not the direct consequences of its artificial establishment, the steps such as the election of a non-Iraqi as the king, the design of the administrative structure to serve for the protection of British interests, and the separation of Mosul from Turkey and its annexation to Iraq have created a vast enough ground for many problems to stir up.

Keywords


 • Alesina, A., Easterly, W. & Matuszeski, J. (2011). “Artificial States”, Journal of the European Economic

 • Alesina, A., Easterly, W. & Matuszeski, J. (2011). “Artificial States”, Journal of the European Economic Association, 9(2), 246-277.

 • Allawi, A. A. (2014). Faisal I of Iraq. Yale University Press, New Heaven.

 • Bacik, G. (2008). Hybrid Sovereignty in the Arab Middle East: The Cases of Kuwait, Jordan and Iraq, Palgrave MacMillan, New York.

 • Bali, A. (2016). “Sykes-Picot and ‘Artificial States’”, American Journal of International Law, 110, 115-119.

 • Batatu, H. (1978). The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study of Iraq’s OldLanded and Commercial Classes and of its Communists, Ba’thists and Free Officers, Princeton University Press, Princeton-NJ.

 • Busch, B. C. (1976). Mudros to Lausanne: Britain’s Frontier in West Asia, 1918-1923, State University of New York Press, Albany-NY.

 • Ceylan, E. (2011). The Ottoman Origins of Modern Iraq: Political Reform, Modernization and Development in Nineteenth-Century Middle East, IB Tauris, New York

 • Çetinsaya, G. (2006). Ottoman Administration of Iraq: 1890-1908, Routledge, London.Dawisha, A. (2009). Iraq: A Political History, Princeton University, Press Princeton-NJ.

 • Dodge, T. (2003). Inventing Iraq: The Failure of a Nation Building and a History Denied, Columbia University Press, New York.

 • Edmonds, C. J. (2003). Kürtler Türkler ve Araplar: Kuzey-Doğu Irak’ta Siyaset, Seyahat ve İnceleme (1919- 1925). (Çev. S. Şengül, S. R. Şengül), Avesta Yayınevi, İstanbul.

 • Elliot, M. (1996). Independent Iraq: The Monarchy and British Influence 1941-58, Tauris Academic Studies, London.

 • Eskander, S. (2000). “Britain’s Policy in Southern Kurdistan: The Formation and the Termination of the First Kurdish Government, 1918-1919”, British Journal of Middle Eastern Studies, 27(2), 139-163.

 • Fattah, H. (2009). A Brief History of Iraq, Facts on File, New York.

 • Fund For Peace. (2018). Fragile State Index. Web: http://fundforpeace.org/fsi/ Glancey, J. (2003). “Our Last Occupation”, The Guardian.

 • Holden, E. S. (2012). A Documentary History of Modern Iraq, University Press of Florida Gainesville-FL.

 • Jumaily, Q. K. ve Öztoprak, İ. (1999). Irak ve Kemalizm Hareketi (1919-1923), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara.

 • Kadhim, A. (2012). Reclaiming Iraq: The 1920 Revolution and the Founding of the Modern State, University of Texas Press, Austin-TX.

 • Kaymaz, İ. Ş. (2003). Musul Sorunu: Petrol ve Kürt Sorunlarıyla Bağlantılı Tarihsel-Siyasal Bir İnceleme, Otopsi Yayınları, İstanbul.

 • Kostiner, J. (1993). The Making of Saudi Arabia: From Chieftaincy to Monarchical State, Oxford University Press, Oxford.

 • Kurşun, Z. (1997). “Hâşimîler”, TDV İslam Ansiklopedisi, (XVI): 412-415, İstanbul.

 • Marr, P. (1985). The Modern History of Iraq, Westview Press, Oxford.

 • McDowall, D. (2007). A Modern History of the Kurds, I.B. Tauris, London.

 • Mejcher, H. (1976). Imperial Quest for Oil: Iraq 1910-1928, Ithaca Press for the Middle East Centre, St. Antony’s College, London.

 • Mejcher, H. (1977). “Iraq’s External Relations 1921-26”, Middle Eastern Studies, 13(3), 340-358.

 • Misak-ı Millî Beyannamesi. (2015). S. Yazıcı (Edt.). Millî Egemenlik Belgeleri. Ankara: TBMM Basımevi, 32-38

 • Nay, O. (2013). "Fragile and Failed States: Critical Perspectives on Conceptual Hybrids", International Political Science Review, 34 (3), 326–341.

 • Neep, D. (2015). “Focus: The Middle East, Hallucination, and the Carthographic Imagination”, DiscoverSociety, Web: https://discoversociety.org/2015/01/03/focus-the-middle-east-hallucination-and-the- cartographic-imagination/.

 • Nieuwenhuis, T. (1982). Politics and Society in Early Modern Iraq: Mamluk Pashas, Tribal Shayks and Local Rule Between 1802 and 1831, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague.

 • Pool, D. (1980). “From Elite to Class: The Transformation of Iraqi Leadership: 1920-1939”, International Journal of Middle East Studies, 12(3), 331-350.

 • Pursley, S. (2015). “‘Lines Drawn on an Empty Map’: Iraq’s Border and the Legend of the Artificial State”,Jadaliyya, Web: http://www.jadaliyya.com/Details/32140/%22Lines-Drawn-on-an-Empty-Map%22- Iraq%E2%80%99s-Borders-and-the-Legend-of-the-Artificial-State-Part-1.

 • Rear, M. (2008). Intervention, Ethnic Conflict and State Building in Iraq: A Paradigm for the Post-Colonial State, Routledge, London.

 • Rutledge, I. (2014). Enemy on the Euphrates: The British Occupation of Iraq and the Great Arab Revolt 1914-1921, Saqi Books, London

 • Simon, R. S. (1974). “The Hashemite ‘Conspiracy’: Hashemite Unity Attempts, 1921-1958”, International Journal of Middle East Studies, 5(3), 314-327.

 • Sluglett, P. (2007). Britain in Iraq: Contriving King and Country, I.B. Tauris, New York.

 • Tejel, J. (2012). “The Monarchist Era Revisited”, (Eds. Jordi Tejel, Peter Sluglett, Riccardo Bocco, & HamitBozarslan), Writing the Modern History of Iraq: Historiographical and Political Challanges, World Scientific, Singapore.

 • Tripp, C. (2007). The History of Iraq. (3rd Edition), Cambridge University Press, Cambridge.

 • Ulrichsen, K. C. (2007). “The British Occupation in Mesopotamia: 1914-1922”, The Journal of Strategic Studies, 30(2), 349-377.

 • Vinogradov, A. (1972). “The 1920 Revolt in Iraq Reconsidered: The Role of Tribes in National Politics”, International Journal of Middle East Studies, 3(2), 123-139.

 • Yaphe, J. S. (2004). “The View from Basra: Southern Iraq’s Reaction to War and Occupation, 1915-1925”.(Eds. R. S. Simon and E. H. Tejirian), The Creation of Iraq: 1914-1921, 19-35, Columbia University Press, New York.

                                                                                                    
 • Article Statistics