İLKEL TOPLULUKLARDA İKTİDARIN MEŞRUİYETİ

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu :
Number of pages: 2299-2303
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlkel topluluklarda iktidarın meşruiyetini sağlayan zenginlik, seçim, avlanma ve göçebeliğin yaşam koşulları hakkında bilgi sahibi olma gibi sebeplerin yanında başka gerekçeler de vardır. Onlar ise uzlaşı, hitabet, çokeşlilik, cömertliktir ve araştırmamızda da bu son dört neden üzerine yoğunlaşılmıştır. Mutlak bir güce sahip olmayan şefin topluluğun diğer üyelerinin uzlaşısına yani onların rızasına dayanmaktan başka bir yolu olmadığı anlaşılmıştır. Topluluğun devamını sağlamakla yükümlü olan şefin, bunu atalar zamanından beri devam eden kuralları sabah ve akşamları tekrarlayarak yaptığı, onun için de iyi bir hitabete sahip olması gerektiği öğrenilmiştir. Topluluğa en çok ihtiyaç duyduğu şeyi yani besin maddelerini sağlayan iyi bir avcı olan şefe birden fazla kadınla evlenme hakkının verildiği tespit edilmiştir. Hem birden fazla kadının emeği hem de onların her birinden elde edilen geçim yardımı sayesinde önemli bir birikime erişmiş olan şefin iktidarını koruyabilmesi için edindiği bu zenginliği cömertçe harcaması gerektiği anlaşılmıştır. Konunun ayrıntılandırılması ve gerekçelendirilmesi açısından Morgan’ın, Malinowski’nin, Mauss’un, Clastres’in vb. önde gelen antropologların görüşlerine müracaat edilmiştir. Bahsedilen isimlerin izahlarına yer vermekle de kalınmamış, Bourdieu’nun, Baudrillard’ın görüşleriyle bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. Cömert olmanın Bourdieu’da simgesel sermaye, Baudrillard’da ise meydan okuma-karşı meydan okuma kavramlarının kökenlerinde yer aldığı anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In primitive communities like causes providing the legitimacy of power which are wealth, choice, hunting and having knowledge about life conditions of nomads there are other reasons. They are consensus, rhetoric, polygamy, generosity and it is focused on these four reasons in our investigation. It is understood that there is no other way of chief who has no absolute power from depending on consensus of the other members of the community namely their consent. It is learned that chief who is responsible for ensuring the continuation of the community did this by repeating the rules that have been going on since the time of the ancestors at mornings and evenings, for it must have a good rhetoric. It is determined that to chief providing to the community what it needs most namely the food stuffs is given the right to marry more than one woman. Both thanks to multiple women’s labor and to livelihood help from each of them the chief who has achieved a significant accumulation must expend generously this wealth which he gets in order to protect his power. In terms of the subject to be detailed and reasoned ıt was applied to Morgan’s, Malinowski’s, Mauss's, Clastres’s views etc. of leading anthropologist’s views. Not only it is given place for mentioned name’s explanations but also it has been tried to establish connection with Bourdieu’s and Baudrillard’s views. It has been understood that to be generous is at origins of concepts of symbolic capital at Bourdieu, challenge and counter-challenge at Baudrillard.

Keywords


 • Baudrillard, J. (2010). Sessiz Yığınların Gölgesinde, Çev: Oğuz Adanır, Doğu Batı Yayınları, Ankara.

 • Baudrillard, J. (2010). Sessiz Yığınların Gölgesinde, Çev: Oğuz Adanır, Doğu Batı Yayınları, Ankara. Baudrillard, J. (2013). Foucault’yu Unutmak, Çev: Oğuz Adanır, Doğu Batı Yayınları, Ankara.

 • Bourdieu, P. (2006). Pratik Nedenler, Çev: Hülya Uğur Tanrıöver, Hil Yayın, II. Basım, İstanbul.

 • Bourdieu, P. (2013). Seçilmiş Metinler, Türkçe Söyleyen: Levent Ünsaldı, Heretik Yayıncılık, Ankara.

 • Clastres, P. (1991). Devlete Karşı Toplum, Çev: Mehmet Sert-Nedim Demirtaş, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

 • Clastres, P. (1992). Vahşi Savaşçının Mutsuzluğu, Çev: Alev Türker-Mehmet Sert, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

 • De Marchi, L. (1994). Reich’ın Düşünsel Yaşamı, Çev: Bertan Onaran, Payel Yayınevi, İstanbul.

 • Lévi-Strauss, C. (1994). Hüzünlü Dönenceler, Çev: Ömer Bozkurt, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

 • Lévi-Strauss, C. (2005). Marcel Mauss’un Eserine Giriş, Sosyoloji ve Antropoloji, Marcel Mauss, Çev: Özcan Doğan, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 15-53.

 • Malinowski, B. (1992). Vahşilerin Cinsel Yaşamı, Çev: Saadet Özkal, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, s: 84-87. Mauss, M. (2005). Sosyoloji ve Antropoloji, Çev: Özcan Doğan, Doğu Batı Yayınları, Ankara.

 • Morgan, L. H. (1986). Eski Toplum I, Çev: Ünsal Oskay, Payel Yayınevi, İstanbul.

 • Reich, W. (1987). Cinsel Ahlakın Boy Göstermesi, Çev: Bertan Onaran, Payel Yayınevi, II. Baskı, İstanbul.

 • Reiwald, P. (1992). “Önsöz: Malinowski ve Etnoloji”, Bilimsel Bir Kültür Teorisi, Bronislaw Malinowski, Çev: Saadet Özkal, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 7-18.

 • Spinoza, B. (2009). Etika, Çev: Hilmi Ziya Ülken, Dost Kitabevi Yayınları, III. Basım, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics