HEKİMLERİN BRANŞ TERCİHLERİNİN TREND ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-19
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2193-2202
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de ‘tıp doktoru’ unvanı liseden sonra 6 yıllık tıp eğitiminin ardından alınmaktadır. Bu unvanı alan hekimler tercihlerine göre Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) girerek uzman olmaya hak kazanmaktadır. Tıpta Uzmanlık Sınavı yılda iki kere yapılmakta ve bu sınavdan başarılı olan hekimler tercihleri doğrultusunda seçtikleri uzmanlık branşında eğitim alarak uzman hekim olarak çalışmaya devam etmektedir. Bu çalışmada 29 uzmanlık dalında 2007 – 2017 yılları arasında yapılan TUS sınavlarına ait taban puanlar çıkarılmış ve Seçilen uzmanlık dalları dahili, cerrahi ve temel tıp bilimleri olarak gruplandırılmıştır. Çalışmada incelenendahili branşlar:acil tıp, aile hekimliği, anesteziyoloji ve reanimasyon, çocuk psikiyatri, çocuk sağlığı ve hastalıkları, Deri ve zührevi hastalıklar, klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, kardiyoloji, psikiyatri ve nöroloji; cerrahi branşlar beyin ve sinir cerrahi, çocuk cerrahi, genel cerrahi, göğüs cerrahi, göz hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, kalp ve damar cerrahisi, kulak burun boğaz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, üroloji; temel tıp bilimleri branşları ise radyoloji, tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji ve nükleer tıp olarak belirlenmiştir. Branşlara ait taban puanlar Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) web adresinden elde edilmiş, bu yıllara ait taban puan ortalamaları çıkarılmış ve zaman serileri analizi yapılmıştır. Yapılan değerlendirmedeincelenen dahili branşlardan Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Acil Tıp, Kardiyoloji ve Aile Hekimliği; cerrahi branşlarda ise çocuk cerrahi, genel cerrahi ve kadın hastalıkları ve doğum branşlarına ait taban puanlarının yıllar içerisinde belirgin olarak düşüş trendi gösterdiği, temel tıp bilimleri branşlarının ise tamamının yıllar içerisinde belirgin olarak yükselme eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir. Sürekli düşüş trendinde olan branşlara olan ilginin azaldığı düşünüldüğünde hem nitelik hem de nicelik olarak gelecekte bu branşlarda hekim açığı ortaya çıkabileceği göz önünde bulundurulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

'Medical Doctor' title is taken after six years of medical training after high school in Turkey. Physicians who take this title are entitled to become experts by entering the Medical Specialty Examination (MSE) according to their preferences. The medical specialty examination is conducted twice a year and the physicians who are successful in this examination continue to work as specialist physicians by taking training in the specialty branch they choose in line with their preferences. In this study, the base scores of MSE examinations conducted between 2007 and 2017 in 29 specialty branches were obtained and the selected specialization branches were grouped as internal, surgical and basic medical sciences. In this study, the following branches were examined:emergency medicine, family medicine, anesthesiology and reanimation, pediatric psychiatry, child health and diseases, skin and venereal diseases, clinical Microbiology and infectious diseases, physical therapy and rehabilitation, chest diseases, internal diseases, Cardiology, Psychiatry and Neurology; surgery brain and nerve surgery, Pediatric Surgery, general surgery, Thoracic Surgery, Ophthalmology, Obstetrics and Gynecology, cardiac and vascular surgery, ear, nose and throat diseases, orthopaedic surgery, plastic, reconstructive and Aesthetic Surgery, Urology, basic medical sciences of the branches of Radiology, medical Biochemistry, medical Microbiology, medical pathology, and nuclear medicine has been identified as. The base points of the branches were obtained from the Student Selection and Placement Center (OSYM) web site and the base points average was obtained from these years and time series analysis was performed. In the evaluation of the internal branches, Cardiology, chest diseases, Child Health and diseases, Emergency Medicine, cardiology and family medicine; in the branches of surgery, it has been determined that the base points of Pediatric Surgery, General Surgery and Obstetrics and Gynecology branches have declined significantly over the years and the basic medical sciences branches have increased significantly over the years. Considering the decrease in interest in the branches that are in the trend of continuous decline, it is thought that it is appropriate to consider that in the future, a physician deficit may arise in these branches both in terms of quality and quantity.

Keywords