“BAĞLAMA” KONULU TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ (1995-2017)

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu :
Number of pages: 2111-2120
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, 1995-2017 yılları arasında hazırlanmış “Bağlama” konulu yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezlerini bazı değişkenlere göre incelemektir. Veriler, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Arşivi’nde yapılan tarama sonucunda elde edilmiştir. Araştırmada, ulaşılan 66 tezden, erişim izni olan 50 tez incelenmiştir. Erişilen tezler, doküman incelemesi yoluyla üniversitelere, enstitülere, türlere, yıllara, temalara, yöntemlere, anabilim/anasanat dallarına ve kaynakça durumlarına göre incelenmiştir. Sonuç olarak, yüksek lisansta 40, doktorada 7 ve sanatta yeterlikte 3 tez olduğu belirlenmiştir. Tezler, yirmi üniversitede üç enstitüye bağlı 15 farklı anabilim dalında hazırlanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the master's, doctorate and artistic proficiency thesis prepared on the subject of "Bağlama" between 1995-2017 according to some variables. The data were obtained as a result of the screening conducted in the National Thesis Archive of the Council of Higher Education. In the study, 50 theses with access permission were examined from 66 dissertations. Accessed theses have been examined according to universities, institutes, species, years, themes, methods, main science /mainart branches and references. As a result, it has been determined that there are 40 at graduate, 7 at doctorate and 3 thesis at proficiency in art. Thesis have been prepared in 15 different branches of discipline, affiliated to three institutes, at twenty universities.

Keywords


 • ✓ Tez Türlerinin Yıllara Göre Dağılımı: Çalışmaların, 1995, 1996, 1999, 2004, 2006, 2009 ve 2014 yıllarında birer tane, 2002, 2005 ve 2007 yıllarında ikişer tane, 2008 de üç tane, 2010, 2011, 2012 ve 2015’te dörder tane, 2016’da 5 tane, 2017’de 6 tane ve 2013’te ise 7 tane hazırlandığı belirlenmiştir. Sonuçlara bakıldığında son yıllara doğru çalışma sayılarında az da olsa artış görülmektedir. Bu durum, son yıllarda halk müziğimizin temel çalgısı olan bağlamanın gelecek nesillere aktarımını sağlamak ve hak ettiği değeri kazanması adına; akademik programlara dâhil edilerek, daha iyi analiz etmek, tanımak ve gerek icra gerekse eğitimi konusunda gelişimine katkıda bulunmak, bütün bunlar yapılırken de ortaya çıkan birtakım sorunlara çözüm üretebilmek adına son derece olumlu gelişmelerdir.

 • ✓ Tez Türlerinin Kaynakça Durumlarına Göre Dağılımı: 50 tezde bulunan toplam 1338 adet kaynaktan %82’lik oranla büyük bir bölümünü yerli kaynakların oluşturduğu, yabancı kaynak dağılımının ise %11 gibi az bir oranda olduğu gözlenmiştir. Elektronik kaynak dağılımında ise toplam 94 kaynaktan 61 tanesinin yüksek lisans tez çalışmalarında olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu öneriler getirilebilir: Bağlama, hem bir halk sazı hem de ülkemizin her köşesinde bilinen ve kolay ulaşılabilen bir çalgı olması bakımından müzik kültüründe önemli bir yere sahiptir. Bu amaçla; kültürümüzü yansıtan böyle önemli değerlerin, gelecek nesillere aktarılması, gelişimine ve yaygınlaşmasına gereken önemin verilmesi, ayrıca yeni yaklaşım ve tekniklerin kazandırılması amacıyla akademik çalışmaların nitelik ve nicelik olarak artması sağlanmalıdır. Not: Tezler türlere göre sıralanmıştır. YÜKSEK LİSANS TEZLERİ Tez No Yazar Yıl Tez Adı 488889* Faruk Çalışkan 2018 Kapasite alanları: Bağlamada el ile çalma 481328* Boran Mert 2018 Geçmişten bugüne yeni anlatım olanaklarıyla bağlama 470958 İbrahim Güneş 2017 2000-2015 yılları arasında yayınlanmış bağlama metotlarının lisans

 • düzeyinde bağlama öğretimine uygunluğunun incelenmesi 460433 Barış Köygülü 2017 Bağlama eğitiminin Belçika Türk toplumuna kazandırdıkları 464609 Samet Açıkgöz 2017 Ankara yöresinde bağlama düzeni ile icra edilen ezgilerin çalım

 • 2017 Kırgızistan müzik eğitiminde kullanılan komuz çalgısının Türkiye

 • (Bağlama ailesi çalgıları örneği) 492040 Ümit Çiçekçioğlu 2017 Bağlama yapımında yenilikçi yaklaşımlar 473571* Neşet Güngör 2017 Güzel sanatlar liseleri başlangıç düzeyi bağlama öğretimine

 • yönelik öğretim elemanı görüşlerinin incelenmesi 458483 Celal Şahin 2016 Temel bağlama eğitiminde kullanılan bağlama türüne yönelik

 • uzman görüşleri 450111 Alper Börekci 2016 Bağlamada yöresel icra teknikleri eğitimine yönelik etüt egzersiz

 • ve ön alıştırmalar 446263 Uğur Göktaş 2016 Toplu bağlama icralarının estetik, uyum ve icra birlikteliği

 • açısından değerlendirilmesi 454673 Okan Karayas 2016 Eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi

 • tavırlarının öğretimine yönelik değerlendirmeler 407570 Özkan Yılmaz 2015 Makam, çok seslilik ve yöresel tavırlar kapsamında bağlamada

 • düzenler 397676 Recep Yeşilyurt 2015 Uzun sap bağlama enstrümanındaki mevcut perde sistemiyle

 • problemler ve çözüm önerileri 407575 Ezgi Demirkaya 2015 Müzik eğitimi ana bilim dallarında bireysel çalgı bağlama

 • derslerinde Konya tavrının öğretilme durumu 351010 Mustafa Demir 2014 Ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin müzik derslerinde bağlama

 • çalgısının kullanımına ilişkin görüşleri 344747 Ali Kazım Akdağ 2013 Bağlama çalgısında pozisyon yaklaşımları ve kromatik pozisyon

 • yaklaşımının bağlama ve bozuk düzeninde incelenmesi 328823 Sinan Haşhaş 2013 Bağlama eğitiminde, bağlama tutuş, mızrap (Tezene) tutuş-vuruş

 • yönlerinin yeri ve önemi üzerine bir inceleme 344751 Erkan Beyter 2013 Mehmet Erenler´in bağlama icrasının altı zeybek üzerinde analizi

 • 2013 Bağlamada geleneksel tavırlar ve eşritimlilik 345300 Murat Kamil İnanıcı

 • 2013 Hanon metodundaki 1 numaralı egzersizin bağlamaya uyarlanması 328876 Murat Gökalp Ünver

 • 2013 Harmanlanmış öğrenmenin bağlama enstrümanı eğitimindeki

 • etkilerinin incelenmesi 308904 Özgür Satar 2012 Türk halk müziği eserlerinin bağlama ile çalışılmasında karşılaşılan

 • teknik güçlükler ve çözüm önerileri 308691 Cemali Akçalı 2012 Bağlama metotlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi 342439 Mehmet Alan 2012 Bozuk düzeni bağlama öğretiminde başlangıç düzeyine yönelik bir

 • model önerisi 279999 Ümit Sayan 2011 Milli Eğitim Bakanlığı halk eğitim merkezleri 100 saatlik temel

 • ünitelendirilmiş yıllık planının değerlendirilmesi 292963 Ali Yılmaz 2011 Günümüzde profesyonel bağlama icrasında değişimler 264410 Fuat İkiz 2010 İstanbul'da yaygın eğitimde görülen bağlama öğretim problemleri 264241 Makbule Oral 2010 Bağlamada belli başlı yöresel tavırların icrasında bozuk düzen ile

 • bağlama düzeni arası transpozisyonda oluşan duyum farklılıkları 234477 Osman Asıltürk 2009 Türkiye'de başlangıç bağlama eğitimi için hazırlanmış metotların

 • içerik açısından değerlendirilmesi 227875 Bilal Demir 2008 Bağlama düzeninde icra edilen ezgilerde değişik çalma 235653 Cem Tarım 2008 Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde

 • bağlama eğitimi ile ilgili alıştırmalar ve etütler. 234399 Halis Işık 2008 İlköğretim ve ortaöğretimde görev yapan müzik öğretmenlerinin

 • 2007 Bağlamadaki Şelpe tekniği yeni uygulamalarının armonik ve

 • melodik yönden analizi 274416 Mercan Erzincan 2006 Türk halk müziğinde uyarlama kavramı ve bağlamaya uyarlanan

 • dört zeybek ezgisi üzerinde müzikal analiz 161582 Attila Özdek 2005 Bağlama'nın ilköğretim II. kademe sınıflarındaki müzik eğitiminde

 • kullanımına yönelik bir çalışma 145474 Mehmet Güldağ 2005 Bağlama yapımı 161620* Özgür Türkoğlu 2005 Bağlama eğitiminde etüt ve egzersizlerin gerekliliği üzerine bir

 • çalışma 148055 Zafer Işıldar 2004 Bağlama metotlarının çalgı eğitimi bakımından değerlendirilmesi Hüseyin Ümit Yılmaz

 • 2003 Bağlama düzeyinde (LA-RE-Mİ) çeşitli pozisyonlar üzerinde

 • geliştirici egzersiz ve eser uygulamaları 125476* Barış Karaelma 2003 Orta Asya'dan Anadolu'ya kopuzun (bağlamanın) tarihi seyri 121926 İsmail Sözen 2002 Anadolu güzel sanatlar liselerinde bağlama eğitimi ve çok sesli

 • yapılanma çalışmalarının bu sürece yansımaları 113607 Barbaros Bozkır 2002 Bağlama malzeme-tını ilişkisi ve dinamik analizler 122684* Oğuz Demir 2002 Bağlamadaki eşik sistemi üzerinde yeni uygulama 92206 Köksal Ayşan 1999 Türkiye'de müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda bağlama eğitimi

 • 55152 Can Karahan 1996 Bağlama müziğine ilişkin eserlerin seslendirilmiş biçimi ile yazılışı

 • arasındaki farklılıklar -incelenmesi, sınanması, değerlendirilmesi- 045217 Şeref Demirel 1995 Bağlama öğretim yöntemleri üzerine bir araştırma Mustafa Copçuoğlu 1993 İstanbul'da profesyonel bağlama yapımcıları ve teknik özellikler Gazi Erdener Kaya 1993 Bağlama metodlarının karşılaştırmalı yöntemle incelenmesi 22664* Necip Yılgın 1992 Huzi makamında bağlama üzerinde taksim çeşitlemeleri 22642* Necmi Kıran 1992 Zeminhara şubesinde bağlama ile gezinti çeşitlemeleri 16826* İbrahim Coşgun 1991 Bağlama çalgısında ses tablasının incelenmesi Toplam: 53 *: Erişimi olmayan tezler

 • 2017 Bağlama öğretiminde bozlak icrasına yönelik bir alıştırma modeli ve

 • uygulamadaki görünümü (Orta Anadolu bölgesi örneği) 493083 Hasan Delen 2017 Bağlama mikrofonlama teknikleri ve kompresör kullanımının müzik

 • teknolojileri eğitimine katkıları 328701 Soner Algı 2013 Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda geleneksel Türk Sanat Müziği

 • tutumlarına etkisinin incelenmesi 319994 İsmail Sözen 2012 İşbirlikli öğrenme yaklaşımı ile yapılan toplu bağlama öğretiminin

 • performans ve tutuma etkisi 264417 Tolgahan Çoğulu 2010 Bağlama tekniklerinin klasik gitar icrasına uyarlanması 278539 Mehmet Kınık 2010 Güzel sanatlar fakülteleri müzik bölümlerinde bağlama dersi başlangıç

 • düzeyine yönelik öğretim programı önerisi 214466 Zekeriya Kaptan 2007 Ülkemizde bağlama ve klasik gitarın sanatsal ve öğretsel süreçler

 • Polat, C., Sağlam, M. ve Sarı, T. (2013). Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi’nin

 • Tatar, C.C. ve Ece, A.S. (2012). Bilimsel Dergilerdeki Müzik Makalelerinin Bibliyometrik Profili.

 • Tarihi: 30. 01. 2015).

                                                                                                    
 • Article Statistics