INVESTIGATION OF THE LEVEL AND SOCIAL ANXIETY LEVEL OF THE INDIVIDUALS IN THE RECREATION ACTIVITIES

Author:

Year-Number: 2018-19
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1974-1982
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, rekreasyon faaliyetlerine katılan bireylerde, yalnızlık ve sosyal anksiyete düzeylerinin incelenmesidir. Çalışmaya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören, rekreasyon faaliyetlerine katılan (n:159) ve katılmayan (n:152) toplam 311 üniversite öğrencisi katılmıştır. Çalışmada, öğrencilerin yalnızlık düzeylerini belirlemek için Russel, Peplau ve Ferguson (1978) tarafından geliştirilen Yaparel (1984) tarafından Türkçeye uyarlanan “UCLA Yalnızlık Ölçeği”, sosyal anksiyete düzeyini belirlemek için Liebowitz (1987) tarafından geliştirilen, Dilbaz (2001) tarafından Türkçeye uyarlanmış, “Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, yüzde ve frekans analizleri yapılmış, ölçeklerin güvenilirlikleri ve faktör analizinde Cronbach’s Alfa katsayıları bulunmuş, KMO ve Bartlett’s testleri, Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak; yalnızlık düzeyi ile rekreasyon faaliyetlerine katılım arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Fakat, ortalama değerlere göre rekreasyon faaliyetlerine katılan bireylerin daha az yalnızlık duygusu yaşadıkları görülmektedir. Sosyal anksiyete ile rekreasyon faaliyetlerine katılım arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Rekreasyon faaliyetlerine katılmayan bireylerin sosyal anksiyete durumunu daha fazla yaşadığı belirlenmiştir. Yalnızlık ve sosyal anksiyete düzeyinin cinsiyet ve gelir durumu değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. Fakat kadınların sosyal anksiyete durumunu erkeklerden daha fazla yaşadığı belirlenmiştir. Yaş değişkeni ile yalnızlık arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken, yaş değişkeni ile sosyal anksiyete arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Kardeş sayısı ile yalnızlık düzeyi arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Kardeş sayısı ve sosyal anksiyete arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Kardeşi olmayan veya 1 kardeşe sahip bireylerde yalnızlık düzeyinin düşük, kardeş sayısı fazla olan bireylerde yalnızlık düzeyinin yüksek olması da dikkat çekicidir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the levels of loneliness and social anxiety of the individuals involved in recreational activities. A total of 311 university students of Muğla Sıtkı Koçman University, participated in the study who are participants in recreational activities (n: 159) and non-participants (n: 152). The "UCLA Loneliness Scale" developed by Russel, Peplau, and Ferguson (1978) and adapted to Turkish by Yaparel (1984) was used in the study to determine the loneliness levels of the students. The "Liebowitz Social Anxiety Scale" developed by Liebowitz (1987) and adapted to Turkish by Dilbaz (2001) was used to determine the level of social anxiety. In the analysis of the data, percentage and frequency analyzes were performed, Cronbach's alpha coefficients were found in the reliability and factor analysis of the scales, KMO and Bartlett's tests, Pearson correlation analysis were used. As a result; there was no significant difference between levels of loneliness and participation in recreational activities. However, according to the average values, individuals participating in recreational activities seem to have less sense of loneliness. Significant differences were found between social anxiety and participation in recreational activities. Individuals who did not participate in recreational activities were found to have more social anxiety. It was found that loneliness and social anxiety level did not show any significant difference according to gender and income status variable. However, it has been determined that women experience more social anxiety than men. There was no significant correlation between age and loneliness, but there was a significant difference between age and social anxiety. Significant differences were found between the number of siblings and the level of loneliness. There was no significant difference between siblings and social anxiety. It is noteworthy that the level of loneliness is low in individuals who have no siblings or one sibling, and that the level of loneliness is high in individuals with a high number of siblings.

Keywords