GÜNÜMÜZ ŞEHİRLERİNİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BU FAKTÖRLERİN ŞEHİRLERİN GELİŞİMİNE YANSIMALARI: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-18
Language : null
Konu :
Number of pages: 1698-1708
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz dünyasının karmaşık ve hızlı dönüşümü ve gelişimi içinde şehir tanımı yapmak gittikçe güçleşmektedir. Bu tanımı yapmayı zorlaştıran etkenler aynı zamanda günümüz şehirlerinin gelişimini etkileyen faktörleri de değiştirmiştir. Küreselleşme olgusu ile beraber şehirler devletler üstü bir konumlanmaya doğru gitmektedir. Geleceğin sosyo-ekonomik ve kültürel ana coğrafi ünitesi devletlerden ziyade şehirlerin olacağı öngörülmektedir. Bu durumda günümüz şehirlerinin gelişimini etkileyen faktörlerini daha derinlemesine irdelemek çok daha önemli bir hal almaktadır. Bu çalışma; bu faktörleri inceleyerek, ülkemizin altıncı Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük şehri olan Gaziantep üzerinden örneklemeyi amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

It is becoming increasingly difficult to define a city within the complex and rapid transformation and development of today's world. Factors that make it difficult to define have also changed the factors that influence the development of today's cities. With the phenomenon of globalization, cities are headed for a position above the states. It is foreseen that the future socio-economic and cultural main geographical units will be cities from the states. In this case, it is very important to investigate in more depth the factors that affect the development of today's cities. These factors will be examined in this study. This study aims to explain this situation with the example of Gaziantep, which is the biggest city of the sixth Southeastern Anatolia Region of our country.

Keywords


 • Adams, J. S. (1970). (Tümertekin’den) Residential Structure of Midwest Cities, Assocation of American

 • Adams, J. S. (1970). (Tümertekin’den) Residential Structure of Midwest Cities, Assocation of American Geographers, Vol: 60, No: 5, 37-62.

 • Aliağaoğlu, A. & Uğur, A. (2012). Şehir Coğrafyası, (2.Basım), Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.

 • Atayeter, C. & Erol, A. (2011). Türkiye’de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2011, Cilt:1, 1-26.

 • Arınç, K. (2011).Türkiye’nin İç Bölgeleri, Eser Ofset Matbaacılık, Erzurum.

 • Bal, H. (2006). Kent Sosyolojisi, (3.Basım), Fakülte Kitapevi, Isparta.

 • Bergman, E. F. & McKnigth, T. L. (1993). Introductıon to Geography, New Jersey,Printice Hall, İnc.

 • Derudder, B.; Hoyler, M.; Taylor P.J. & Witlox, F. (eds), (2011). International Handbook of Globalization and World Cities, Cheltenham, Northampton.

 • Giddens, A. (2000). Elimizden Kaçıp Giden Dünya (Çev: O. Akınhay), İstanbul, Alfa Yayınevi.

 • Gottmann, J. (1976). Şehirsel Merkeziyetin Gelişmesi (Çev. N. Özgüç), İstanbul, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları No:80, İstanbul.

 • Göney, S. (1977). Şehir Coğrafyası 1, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 2274, Coğrafya Enstitüsü Yayınları No: 91, İstanbul.

 • Kahraman, S. A. & Dağlı, Y., (2013). Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, I. Cilt, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

 • Keleş, İ. (1997). Türkiye'de Göç Eğilimleri ve Şehirleşme Süreci, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 1997, Cilt: 1, Sayı: 2.

 • Küçüker, C. (Ed.), (1998). "Kentsel Büyüme Dinamikleri", Anadolu'da Hızla Sanayileşen Kentler: Denizli Örneği, Türk Ekonomi Kurumu 40-82.

 • Küçüker, C. (2000). Yeni Ekonomik Coğrafya ve Kalkınma, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Yıl: 2000, Sayı: 38, Cilt: 11.

 • Özgüç, N. (2014). İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Beşeri Coğrafyaya Giriş Ders Notları.

 • Pustu, Y. (2006). Küreselleşme Sürecinde Kent ‘Antik Site’den Dünya Kentine’, Sayıştay Dergisi, Yıl: 2006 Sayı: 60.

 • Rugham, P. (2009). Which Migration What Development, Populatıon, Space and Place, 2009, Sayı: 15, 103– 117.

 • Sönmez, M. E., (2012). Yerleşme Yeri Seçimi ve Alansal Gelişimi Açısından Gaziantep, Özserhat Yayıncılık.

 • Şen, Ö. & Sandal, E. K. (2016). The Agglomerated Industrıal Sectors In Gaziantep And These Sector's Dıstrıbutıon In Turkey, Turkish Studies, Volume 11/8 Spring 2016, p. 313-334.

 • Topal, A. K. (2004). Kavramsal Olarak Kent Nedir ve Türkiye’de Kent Neresidir, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2004, Cilt: 6, 276-294.

 • Tunçdilek, N. (1967). Türkiye İskan Coğrafyası Kır İskanı (Köy-Altı İskan Şekilleri), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 1283, Coğrafya Enstitüsü Yayınları No: 49.

 • Tutar, E.; Tutar, F. & Eren M.V. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi Cilt 4, No 1, 2012 ISSN: 2146-0817 (Online)

 • Tümertekin, E. (1987). Ulaşım Coğrafyası, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 2053, Coğrafya Enstitüsü Yayınları No: 85.

 • Weber, M. (2000). Şehir Modern Kentin Oluşumu (The City), Bakış Kitaplığı, Great Britany 1960 Yılı Baskısından Çeviri, Çev: Ceylan, M.

 • Z/Yen, (2010). Global Financial Centres Index 7, London, Corporation of London.

                                                                                                    
 • Article Statistics