KALKINMA SÜRECİNDE VE MEDENİYET İNŞASINDA/İTTİFAKINDA DİYARBAKIR ÜZERİNDEN YENİ BİR YOL ARAYIŞI

Author :  

Year-Number: 2018-17
Language : null
Konu :
Number of pages: 1506-1514
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal kalkınmanın sürdürülebilir hale gelmesi için öncelikli şart kalkınmanın gerçekleşeceği alanlarda sağlanan huzur ve sağduyulu mekânların varlığıdır. Bu bağlamda şehirler ve mekânlar geçmişten beri etkin bir medeniyet inşa/ittifak sürecinin devam etmesi için de oldukça önemlidir. Diyarbakır’ın huzur, sağduyu ve medeniyet inşası/ittifakı açısından ontolojik olarak içinde yer aldığı bu tarihi misyon, günümüzde daha anlamlı hale gelmiştir. Özellikle bölgenin en önemli sosyo-politik merkezlerinden biri haline gelen ve birçok tartışmanın ortasında yer alan Diyarbakır’ın, bölgede sosyal ve ekonomik kalkınma açısından üzerinde durulması gereken bir kent olması dikkatlerden kaçmamıştır. Hendek sürecinde yaşananlar, mekân açısından Nevruz pratiklerine sahip olması ya da Kürt sorunu ile alakalı gelişmelerin Diyarbakır üzerinden aktarılma çabası da sıradan tercihler değildir. Bu perspektiften bakılınca Diyarbakır’ın 15 Temmuz sürecinden sonra hem sosyo-politik ve sosyo-ekonomik hem de medeniyet ittifakı açısıdan yeniden analiz edilmesi kaçınılmazdır. İşte bu çalışmada bizim amacımız, sosyal kalkınma bağlamında öncelikle Diyarbakır’ın ve Diyarbakırlılığın sosyo-politik ve sosyo-psikolojik sürecine dair ipuçları sunmak, Diyarbakır üzerinden bir medeniyet inşası söylemini tanımlamak, Kürt sorunu ve PKK’nın ayrı çizgilerde ilerlediğini ortaya koymak, Diyarbakır’dan başlayacak bir medeniyet inşası süreci ile birlikte gelebilecek yatırımların toplumsal alana nasıl katkılar sağlayabileceğini tartışmak ve Yeni Türkiye söylemini medeniyet ittifakı/inşası pratiğinde Diyarbakır üzerinden irdelemek olacaktır.

Keywords

Abstract

For the social development becoming sustainable, the primary requirement is the peace provided and the existence of the discreet spaces. Within this context, the cities and the spaces have been in great importance since the past, for continuing an effective construction/alliance process. This historical mission, which includes Diyarbakır in ontological terms for the construction/alliance of peace, discretion and civilization, have become more meaningful today. Diyarbakır’s, which has especially become the most important socio-political centre of the region and is in the middle of a lot of discussions, being a city that should be urged upon in terms of social and economical development, haven’t been overlooked. The events in the process of Hendek, having the implementations of Newruz regarding the environment, or the effort of relaying the developments regarding the Kurdish question over Diyarbakır, are not routine preferences. Considering from this point of view, analyzing Diyarbakır again from the perspectives of socio-politic, socio-economic and also alliance of civilizations, after the period of 15th July, is inevitable. So, in this study, our purpose will be; primarily providing the clues about the socio-political and socio-psychological processes of Diyarbakır and being from Diyarbakır; defining the discourse on building a civilization over Diyarbakır; demonstrating that the Kurdish problem and PKK are on separate directions; discussing how the investments, that can be coming together with a process of building a civilization starting from Diyarbakır, may contribute to the social sphere; and analyzing the New Turkey discourse over Diyarbakir in practical terms of alliance/construction of the civilization.

Keywords


 • Afyoncu, E. (2011). Malazgirt’te Kürt Faktörü, 11.09.2011, from: https://tr-

 • Afyoncu, E. (2011). Malazgirt’te Kürt Faktörü, 11.09.2011, from: https://tr- tr.facebook.com/notes/t%C3%BCrk/malazgirtte-k%C3%BCrt-fakt%C3%B6r%C3%BC-erhan-

 • Aktürk, Ş. (2007). “Braudel’den Elias’a ve Huntington’a Medeniyet Kavramının Kullanımları”, Doğu Batı, 41, 147-175.

 • Alakel, M. (2011). “İlk Dönem Cumhuriyet Türkiye’si Ulus İnşası Sürecinde Milliyetçilik ve Sivil-Etnik İkilemine Dair Teorik Tartışmalar”, Akademik Bakış, 5(9), Kış:1-30.

 • Braudel, F. (2001). Uygarlıkların Grameri, çev: Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara: İmge Yayınları. Childe, G. (2001). Kendini Yaratan İnsan, çev: Fiiz Ofluoğlu, İstanbul: Varlık Yayınları.

 • Ciwan, M. (2014). Çaldıran Savaşı ve Sonrasındaki Gelişmelerde Kürtlerin Rolü, I.Uluslararası BitlisSempozyumu’nda sunulan bildiri, 11.10.2015, from: https://muradciwan.wordpress.com/2014/12/14/caldiran-savasi-ve-sonraki-gelismelerde-kurtlerin-rolu

 • Davutoğlu, A. (1997). “Medeniyetlerin Ben İdraki”, Divan Disiplinler Arası Çalışmalar Dergisi, 1, 1-53. Davutoğlu, A. (2016). Medeniyetler ve Şehirler, İstanbul: Küre Yayınları.

 • Elias, N. (2011). Uygarlık Süreci, Cilt I, çev: Ener Ateşman, İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Frankel, J. D. (2012). “Medeniyet(ler)in Küresel Çağında Din(ler)in Rolü”, Medeniyet ve Değerler, (Ed.) Recep Şentürk, (s. 313-331), İstanbul: İstanbul ticaret Odası Yayınları.

 • Huntington S. (2006). Medeniyetler Çatışması ve Yeni Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, çev: Mehmet Turhan-Cem Soydemir, İstanbul: Okyanus Yayınları.

 • Kalın, İ. (2013). “Dünya Görüşü, Varlık Tasavvuru ve Düzen Fikri: Medeniyet Kavramına Giriş”, Akıl ve Erdem, (s. 121-185), İstanbul: Küre Yayınları.

 • Kalın, İ. (2016). Ben, Öteki ve Ötesi, İstanbul: İnsan Yayınları.

 • Karabağ, S. (2015). “Sınır Ticaretinin Bölgesel Kalkınmadaki Etkileri”, 16.08.2016, from: http://tucaum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/280/2015/08/semp4_22.pdf

 • Kocaoğlu, A. M. (1998). Anayasa Hukuku, Ankara.

 • Özdemir, A. R. (2011). Kurtuluş Savaşında Etnik Unsurlar, 24.09.2015, from:http://www.21yyte.org/tr/arastirma/politik-sosyal-kulturel-arastirmalar-merkezi/2011/10 / 2 4 /6342/kurtulus-savasinda-etnik-unsurlar

 • Pirene, H. (1991).Ortaçağ Kentleri: Kökenleri ve Ticaretin Canlanması, çev: Şadan Karadeniz, İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Tanilli, S. (2013). Uygarlık Tarihi, İstanbul: Cumhuriyet Kitaplığı.

 • Topçu, N. (1970). Kültür ve Medeniyet, İstanbul: Hareket Yayınları.

 • Young, S. B. (2012). “Ekonomi, Toplum ve Medeniyet”, Medeniyet ve Değerler, (Ed.) Recep Şentürk, (s. 95-142), İstanbul: İstanbul ticaret Odası Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics