TÜRKİYEDE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLEN HURDA DEMİR ÇELİK İTHALATININ, ÇEVREYE VE SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNE KATKISI

Author :  

Year-Number: 2018-17
Language : null
Konu :
Number of pages: 1438-1451
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geri dönüşüm, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri (genelde fiziksel işlemler) ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır. Yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar hammadde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufu sağlarken, en önemlisi, dünyayı tehdit eden hale gelen çevre kirliliğini azaltacağı da kesindir. Buradan yola çıkılarak bu çalışmada, Türkiye’de çok çeşitli sektörlere girdi olan demir çelik ihtiyacı, her geçen gün artan bu ihtiyacın geri dönüştürülebilen hurda demir çelik ile sağlanabilmesi için gerçekleştirilen ithalatın ülke ekonomisine getirdiği ağır ekonomik yükler, bu ağır ekonomik yükün ve dışa bağımlılığın azaltılması için gerçekleştirilen çalışmalar ve geri dönüşüm ile elde edilen demir çeliğin diğer demir cevheri ile eldesine göre ne kadar çevreci olabileceği ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

Recycling is the recycling of non-recyclable waste materials into recycling processes as raw materials through various recycling methods (usually physical processes). The use of recyclable materials as raw materials is also energy saving in large quantities, the most important being the reduction of environmental pollution, which has become a threat to the world. In this study here, starting wide variety of sectors entered the steel needed in Turkey, with each passing day, increasing the need for recyclable scrap metal brought to the realization that imports of the country's economy in order to provide the steel loads economically, to reduce the heavy economic burden and dependence on foreign the work carried out and the iron ore that is obtained by recycling and other iron ore and how green it can be compared to the eldes.

Keywords


 • Balassa.B.,(1965). “Trade Liberalization and ‘Revealed’ Comparative Advantage”, Manchester School of

 • Balassa.B.,(1965). “Trade Liberalization and ‘Revealed’ Comparative Advantage”, Manchester School of Economic and Social Studies,Vol. 33, s: 99-124.

 • Balca, Y., (2007). Düzenli Depolama Alanı Belirlemede Karar Destek Sistemi Kullanımı. İstanbul Teknik Üniversitesi. Fen Bil Ent, Yüksek Lisans Tezi.

 • Demir Çelik Sektörü Raporu, 2012/1

 • Dike, Ö, S., (2008). Pulvarize Kömür Enjeksiyonu Kullanımının Yüksek Fırın Çalışmasına Etkileri. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi

 • Erkan, H., (1961). Kok niteliğinin muhafazası için değişmez özellikte kok kömürü hazırlanması ve koklaşmakabiliyeti İle kok özelIikleri üzerine tesir eden faktörler. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, Sayı:56. ss.110- 114.

 • Ersöz, T., Düğenci, M., Ünver, M., Eyio, B., (2015). Demir Çelik Sektörüne Genel Bir Bakış ve Beş MilyonTon Üstü Demir Çelik. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 4(2) 75-90. DOI: 10.17100/nevbiltek.210941

 • Kemal, M . (1984). "Metalurjik Kok Üretiminde, Optimal Kömür Karışımı Eldesi İçin Kullanılan Yöntemler". Bilimsel Madencilik Dergisi 23. ss. 13-2.

 • Kutlay, O., (1970). Demir Cevherinin Metalürjisinin Doğuşu ve Tekamülü. Bilimsel Madencilik Dergisi, Sayı.6, s.39-47

 • Laursen.K.,(1998). “Revealed Comparative Advantage and the Alternatives as Measures of International Specialisation”, Danish Research Unit For Industrial Dynamics, DRUID Working Paper No. 98-30, s.1

 • Oruç, V.,(2012). Sektörel Ve Hukuksal Olarak Gemi Söküm-Geri Dönüşüm. Hukuki Haber Dergisi, (www.hukukihaber.net)

 • Ülengil, E., Önsel, Ş., Özaydın, Ö., Aktaş, E., Kabak, Ö.(2011).Demir Çelik Sektörü Rekabet Gücü Raporu, Sektörel Rekabet Gücü Raporlar Dizini.

 • Sürdürülebilir Çelik Üretimi, Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, Sayı:293, Yıl:2013 T.C. Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Demir Çelik Sektörü Raporu, 2012/1

 • YASED-Cari Açık Raporu-2012

 • Yılmaz, F., (2012). Hurda Araçlar ve Enerji Tasarrufu, Dünya Online, 17 Kasım 2012.

 • Yayan, V., (2018). Sürdürülebilir Çelik Üretimi. Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, Sayı:293. (http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/surdurulebilir-celik-uretimi/458)

 • Yavaş, B (2013). Kırklareli İli Merkez İlçesi Ambalaj Atıklarının Geri Kazanma Ve Yeniden Kullanılma Çalışmasının Değerlendirilmesi, Namık Kemal Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.

                                                                                                    
 • Article Statistics