YÜKSEKÖĞRETİM DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZM ENDÜSTRİSİNE İLİŞKİN ALGISI

Author:

Year-Number: 2018-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 744-758
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm endüstrisi son yıllarda artan talep ve turistik harcamalar ile teknolojinin gelişmelere paralel olarak dünyada gözle görülen en cazip endüstrilerden biri haline gelmiştir. Ancak bu endüstride nitelikli işgücüne duyulan ihtiyaç da günden güne artış göstermektedir. Araştırmanın temel amacı turizm eğitimi alan önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin turizm endüstrisine yönelik görüşlerinin tespiti olup, alt amacı ise önlisans ve lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerinin turizm endüstrisine yönelik algılarını karşılaştırmaktır. Çalışmada turizm eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin aldıkları teorik ve uygulama eğitimleri sonucunda, turizm endüstrisine ilişkin görüşlerinde yaşanan değişimler ile kariyer seçimlerinde turizm endüstrine yönelik görüşlerinde farklılıkların olup olmadığının belirlenmesine çalışılmıştır. Nicel bir araştırma olarak tasarlanan bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Örneklem olarak Sakarya Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Karasu MYO Turizm ve Otelcilik Bölümü öğrencileri olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda önlisans ve lisans öğrencileri olmak üzere toplamda 789 öğrenciden anket yoluyla veriler toplanmıştır.. Analiz sonuçlarına göre, cinsiyet ve ikamet değişkeninin “Turizmin toplumsal etkileri, eğitim ve terfi, yönetici ve çalışan tutumu, sosyal statü, çalışma şartları ile iş sağlığı ve güvenliği” boyutları açısından turizm endüstrisine ilişkin görüşleri açısından farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Ancak öğrenim gördükleri sınıf ve bölüme ilişkin analizlerde turizm endüstrisine yönelik görüşleri açısından farklılık belirlenmiştir. Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin diğer sınıflara oranla sektöre daha olumlu/ılımlı yaklaştığı söylenebilir.

Keywords

Abstract

The tourism industry has emerged as one of the most attractive industries in the world in parallel with the growing demand and tourist spending in recent years and the development of technology. However, the need for this highly qualified workforce also increases day by day. The main purpose of the research is to determine the opinions of the students at the undergraduate and undergraduate level who are studying tourism education towards the tourism industry and to compare the perceptions of the tourism education students who are undergraduate and undergraduate level to the tourism industry. In the study, as a result of the theoretical and practical trainings of the students who are studying at the higher education institutions providing education, the contents of the tourism industry were not structured in the career choices with the changes in the opinions about the tourism industry. Quantitative United Nations Secretary General. Sample The Sakarya University Tourism Faculty and the Karasu MYO Department of Tourism and Hotel Management have been determined for students. 789 students collected questionnaire data. There were no differences between the anxieties of terrorism in terms of the dimensions of "research and promotion, the attitudes of managers and employees, social status, working conditions and occupational health and safety". However, the categories and breakdowns in which they are studying should also differentiate their views on the tourism industry. It can be said that first and second year students have more favorable / moderate approach to the sector compared to the other classes.

Keywords