İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 738-743
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin okuduğunu anlama düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre belirlenmesidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyleri metnin türüne, cinsiyete ve metni okumak için harcanan süreye göre incelenmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu ilkokul dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan 262 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Kuşdemir (2014) tarafından geliştirilen “Okuduğunu Anlama Testi” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik, bağımlı gruplar için t-testi ve bağımsız gruplar için t-testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan öğrencilerin hikâye edici ve bilgilendirici metinlerde benzer başarı gösterdikleri; kız öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyinin erkek öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyinden daha yüksek olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği; öğrencilerin hikâye edici metinleri bilgilendirici metinlere göre daha uzun sürede okudukları ve bu süre farklılığının istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeylerinin arttırılması için çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the level of reading comprehension of the students who are studying in the fourth grade of primary school according to some variables. The level of reading comprehension of the students in terms of the purpose of the study was examined according to the time spent reading the text, the sex and the text. The survey model was used in the study. The study group of this study is composed of 262 students who are studying in the fourth grade of elementary school. The "Reading Comprehension Test" developed by Kuşdemir (2014) was used as a data collection tool. Descriptive statistics, t-test for dependent groups and t-test for independent groups were used in the analysis of the data. As a result of the research, the students who participated in the research showed similar success in storytelling and informative texts; the level of comprehension of the female students was higher than that of the male students, and there was a statistically significant difference; it is seen that the students read the storytelling texts longer than the informative texts and this time difference is statistically significant. Based on the results of the research, various suggestions are made to increase the level of understanding of the fourth-grade students in primary school.

Keywords