TÜRKİYE’DE ARAP LEHÇELERİ ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETİLMESİ KONUSUNDA OLUMSUZ YAKLAŞIMIN NEDENLERİ

Author :  

Year-Number: 2018-14
Language : null
Konu :
Number of pages: 496-505
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Farklı siyasi sınırlar gibi etkenlerden dolayı aynı dilde, bölge ve zamanlara göre meydana gelebilen değişiklikler anlamındaki lehçe olgusu, yaşayan her dilde olduğu gibi geniş bir coğrafi alana yayılmış olan Arapçada da yoğun olarak görünmektedir. Arap lehçeleri, Batılı araştırma enstitülerinde kayda değer sayıda araştırmaya konu olmuştur. Ancak Türkiye’de akademik düzeyde Cumhuriyet tarihi boyunca Arap dili ve edebiyatı araştırmaları göreceli olarak ilgi görse de Arap lehçeleri, ciddi anlamda araştırma konusu olmamıştır. Diğer taraftan akademik düzeyde Arap lehçelerinin müfredata alınması ve ders olarak okutulması da geç gerçekleşmiş ve az sayıda üniversite ile sınırlı kalmıştır. Bu makale, Arap lehçelerinin Türkiye’de lisans ve lisansüstü düzeyde araştırılması ve öğretilmesi konusunda “ihmal” bulunduğu bulgusuna ulaşan akademik çalışmaları esas alarak, bu “ihmal”in etkenleri üzerinde duracaktır. Araştırma Türkiye’de yapılmış Arap lehçesi çalışmalarına yüzeysel olarak değinecek bunlardan makale düzeyinde olanların değerlendirmesini yapacaktır.

Keywords

Abstract

Due to factors such as different political boundaries, the dialectal phenomenon, which means a change that can occur according to regions and times on the same level, seems to be intensified in the Arabic language which is spread over a wide geographical area as well as every living language. Arabic language and literature researchs at academic level in Turkey despite the fact that it was done throughout the history of the Republic, Arabic dialects have not been a serious research topic. This article will focus on the causes of this "negligence" based on academic studies reaching the conclusion that the Arabic dialects are "neglected" at the undergraduate and graduate level in Turkey. The research will make an assessment of those who are at the level of the articles which will be appreciated superficially to Arabic dialect studies in Turkey.

Keywords


 • alDyab, A. (2012). Türklere Arapça Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri.

 • alDyab, A. (2012). Türklere Arapça Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

 • Akar, A. (2016). “Sosyal Bilimlerin Veri Kaynağı Olarak Ağızlar”, Akademik Bakış, Sayı: 19.

 • Alp, M. (2011). “Farklı İki Açıdan Arapça: Fusha ve Avamca”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2.

 • Alpay, M. (1976). Harf Devriminin Kütüphanelerde Yansıması. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi. Aydın, T. (2015). “Standart Arapça ve Lehçe Tartışmaları”, İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 4.

 • Blanc, H. (1964). Communal Dialects In Baghdad, Harward University, Cambridge.

 • de Jong, Rudolf E. (2011) A Grammar of the Bedouin Dialects of Central and Southern Sinai, Leiden- Boston.

 • Ersoy, F. (2013). “Çuvaşçaya Özgü Bazı Özellikler Üzerine”, Turkish Studies, 8.

 • Garr, W. R. (1985). Dialect Geograpy of Syria-Palestine, USA: Univetsity of Pennsylvania Press.

 • Güner, Ayşe İ. (2013). Türkiye’de Arapça Öğretimindeki Usul ve Tekniklerin Analizi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 • Güneş, B. (2012). “Karşılaştırmalı Ağız Araştırmalarının Önemi Ve Türkiye’deki Karşılaştırmalı Ağız İncelemeleri Üzerine Bir Deneme”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4.

 • Güney, Murat A. (2014). “Yabancı Dil Öğretimi ve Dünden Bugüne Türkiye’de Arapça Öğretimi”, KTÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1.

 • Haruni, S. (2010). Arap Dilinin Tarihi Ve Arapçada Diglossia Olgusu, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.

 • Hazer, D. (2002). “Osmanlı Medreselerinde Arapça Öğretimi Ve Okutulan Ders Kitapları”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1.

 • Lafkioui, M. (2013). African Arabic: Approaches To Dialectology, Berlin: Walter de Gruyter Gmbh. Prochazka Jr, T. (1988). Saudi Arabian Dialects, London: Routledge&Francis Group.

 • Soysaldı, M. (2010). “Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Arapça Öğretiminde Karşılaşılan Problemler Ve Çözüm Yolları”, Ekev Akademi Dergisi, 45.

 • Suçin, Mehmet H. (2015) “Mevâkıf esatizeti’l-lugati’l-Arabiyye ve tullabihâ min tedrîsi’l-lehecâti’l-Arabiyye ale’l-müsteva’l-câmiî fî Turkiyâ”, Arabic Varieties: Far and Wide Procedings of the 11th İnternational Conference of AIDA –Bucharest.

 • Şakir, M. (1385/1966). Ebâtîl ve Esmâr, Kahire: Mektebetu’l-Hân.

 • Talmoudi, F. (1980). The Arabic Dialect of Susa (Tunisia), University of Goteborg.

 • Tevfik, M. (2014). “el-Vakıu’l-lugavî fi’l-Âlemi’l-Arabî fî dav’i heymeneti’l-leheceti’l- mahalliya ve’l- lugati’l-İngilîziyya”, Ruâ istratîciyyâ.

 • Topaloğlu, A. (1989). Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş.

 • Uçar, R. (2013). “İlahiyat Fakültelerinde Okutulan Arapça Dersine Karşı Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması”, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4.

 • Uysal, H. (2016). “İnsan Konulu Sözcükler Bağlamında Fasih Arapça Ve Mısır Lehçesi Bir Karşılaştırma Denemesi”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2016).

 • Soyupek, H. (2004). İkinci Meşrutiyet’ten Günümüze Türkiye’de Arapça Öğretimi, Yayımlanmamış doktora tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

 • Yorulmaz, H. (1995). Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Alfabe Tartışmaları, İstanbul: Kitapevi Yayınları.

 • Zaidan O., Chris, Callison-Burch (2012). “Arabic Dialect Identification”, Association for Computational Linguistics,1.

 • Erol Kayra, “Lehçe Bilimi ve Dil Haritaları”, http://turkoloji.cu.edu.tr/DILBILIM/kayra_01.pdf (28.09.2017)

 • http://www.altayli.net/wp-content/uploads/2016/09/SAHALAR-YAKUTLAR-VE-SAHA- T%C3%9CRK%C3%87ES%C4%B0.pdf (28.09.2017)

 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59cca58462da42. 27512876 (28.09.2017)

 • http://www.ijlet.com/Makaleler/107342761_Osman%20D%c3%bczg%c3%bcn.pdf (28.09.2017)

                                                                                                    
 • Article Statistics