EVALUATION OF ALTERNATIVE TOURISM'S CURRENT SITUATION AND TOURISTIC POTENTIAL IN GÜMÜŞHANE PROVINCE BY SWOT ANALYSIS

Author:

Year-Number: 2018-13
Number of pages: 141-153
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm çeşitliliğinin artmasına bağlı olarak tüketici eğilimlerinde yaşanan değişim, deniz-kum-güneş üçgeninden farklı olarak alternatif turizm olgusunu ön plana çıkarmaya başlamıştır. Tüketici kalıbında yaşanan tekdüzelik ve aynılaşma, toplumları alternatif turizm imkânlarını geliştirmeye zorlamaktadır. Buna bağlı olarak; doğal kültürel değerleri koruma, bozulmamış doğal güzelliklere sahip alanlarda konaklama-yeme-içme hizmetlerini satın alma, yerel halka fayda sağlama, kırsal kültürleri tanıma ve çevre ile uyumlu bir bölgede yapılan faaliyetler, alternatif turizm çeşitleri olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Alternatif turizm kavramında ekoturizm, kırsal turizm, yeşil turizm, kültürel turizm, sürdürülebilir turizm, ve macera turizmi gibi terimler de kullanılmaktadır. Alternatif turizm yerli kaynakların kullanımını ve geleneksel mimariyi esas alan bir sitem üzerine inşa edilmiştir.

Bu çalışmayla, alternatif turizmin Gümüşhane ilindeki mevcut durumu ve turistik potansiyeli ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada Gümüşhane ili açısından alternatif turizmin güçlü ve zayıf yönleri daha sonra gelecekte karşılaşılabilecekleri tehdit ve fırsatları SWOT Analizi yardımıyla belirlenmiştir. Gümüşhane ili açısından alternatif turizmin iç faktörlerden kaynaklan güçlü yönleri olarak; Gümüşhane’nin coğrafi açıdan merkezin dışında kalması ve doğal yapısının bozulmamış olması, floristik zenginliği bulunan Örümcek ve Kent Ormanlarına Sahip Olması, doğa ve tarih çerçevesinde; Tomara Şelalesi, Çakırkaya Manastırı, Santa Harabeleri, Karaca Mağarası,  Satala Antik Kenti, Limni Gölü Tabiat Parkı, Artabel Gölleri Tabiat Parkı gibi varlıklara sahip olması, inanç turizmi açısından Ahmet Ziyaüddin-i Gümüşhanevi Gibi Manevi Bir Değere Sahip Olması, Zigana kış sporları turizm merkezlerinin varlığı, Türkiye’de en fazla yaylası olan kenti konumunda olması, Karadeniz ve Karasal iklim kuşağında bulunduğundan farklı bitki çeşitlerinin gelişimine olanak sağlaması, yörede alternatif turizme yönelik kullanılabilecek tarım ve hayvancılık işletmelerinin varlığı öne çıkmaktadır. Doğal ya da tarihi zenginliklerin korunması konusunda gözlenen isteksizlik, yeterli altyapının, ulaşım ağının geliştirilmemiş olması, halkın aktif bir şekilde turizme katılım göstermemesi, turist rehberlerinin ve yerel seyahat acentelerinin yetersizliği, tanıtım ve pazarlama eksikliği, coğrafik yapıdan kaynaklanan dezavantajlar, da zayıf yönleri olarak görülmektedir. İlin tarihi ipek yolu üzerinde olması, alt yapı çalışmalarına yeni başlanan Süleymaniye Kayak Merkezinin varlığı, Köse Havaalanı’nın yapılıyor olması, restorasyon çalışmalarıyla uygun hale getirilebilecek tarihi ve kentsel dokuların varlığı, cazibe merkezleri programı kapsamında yer alması değerlendirilecek fırsatlar arasında; yetersiz sermaye birikimi, yerel güç odaklarının direnişi ve halkın bilinçsiz davranışı, planlama yapılmadan gerçekleştirilecek alternatif turizm faaliyetleri ile ilin doğal dengesinin bozulma riskiyle karşı karşıya bırakılması, genç nüfusun göç etmesi ilin tehdit unsurları arasında yer almaktadır.

Sonuç olarak; Gümüşhane ili alternatif turizminin güçlü ve zayıf yönleri oranlandığında, güçlü yönleri daha ağırlıktadır. Son yıllarda turizm anlayışında meydana gelen değişiklikler; Gümüşhane’ye de yeni fırsatlar sunmaktadır. Gümüşhane sahip olduğu iklimi, kendine özgü doğası, endemik özellikler gösteren florası, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapması, tarihi ipek yolu üzerinde bulunması, yayla, dağ, balon, bisiklet, çadırkent ve mağara turizmi gibi doğal hayata uygunluk gösteren otantik yerleşim yerlerine sahip olması, farklı din, dil ve mezheplere sahip vatandaşların binlerce yıl hoşgörü içinde yaşadığı ortamın varlığı düşünüldüğünde, bölgenin sınırsız potansiyelinin kullanılabileceğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

Unlike the sea-sand-sun triangle, the change in the consumer trends has begun to form the foreground of alternative tourism due to the increase in the tourism diversity. The uniformity and de-differentiation experienced in the consumer form forces societies to develop alternative tourism possibilities. Accordingly, the protection of natural and cultural values, the purchase of accommodation-eating-drinking services in areas with pristine natural beauty, the benefit to the local people, the recognition of rural cultures and the activities made in a region compatible with the environment have started to appear as alternative tourism varieties. IIn the concept of alternative tourism, terms such as ecotourism, rural tourism, green tourism, cultural tourism, sustainable tourism, and adventure tourism are also used. Alternative tourism is built on a system based on the use of indigenous resources and traditional architecture.

With this work, it has been tried to put forth the current situation of the alternative tourism in Gümüşhane and the touristic potential of the province. The strengths and weaknesses of alternative tourism in terms of Gümüşhane province in the study and the threats and opportunities that may be encountered in the future are determined with the help of SWOT Analysis. As the strengths of Gumushane province due to the internal factors of alternative tourism; being geographically out of the center and to have an intact natural structure; possession of spider and city forests with a flourish richness; nature and history, such as Tomara Waterfall, Çakırkaya Monastery, Santa Ruins, Karaca Cave, Satala Ancient City, Limni Lake Nature Park, Artabel Lakes Nature Park; to have a spiritual value like Ahmet Ziyaüddin-i Gümüşhanevi in terms of religious tourism; the presence of Zigana winter sports tourism centers; to be the province with the most highlands in Turkey; different plant varieties in the flora since it is located in the Black Sea and the Terrestrial climate; the existence of agricultural and livestock enterprises that can be used for alternative tourism in the region; comes into prominence. Reluctance to protect natural or historical riches; adequate infrastructure, lack of transport network; the public does not actively participate in tourism; the inadequacy of tourist guides and local travel agents; lack of promotion and marketing; disadvantages resulting from geographical structure are also seen as weaknesses. The history of the province is on the silk road; the presence of the Süleymaniye Ski Center, which has just started to work on infrastructure; Kose Airport is being built; the presence of historical and urban textures that can be adapted to restoration work; are the opportunities to be included in the scope of the  attraction centers program; insufficient capital accumulation; the resistance of local power centers and the unconscious behavior of the people; to face the risk of deterioration of the natural balance of the province with alternative tourism activities to be carried out without planning; the migration of young people are among the threats.

As a result, when the strengths and weaknesses of alternative tourism in Gümüşhane province are compared, the strengths are heftier. The changes that have taken place in the tourism understanding in recent years,  also offers Gümüşhane new opportunities. When features of Gümüşhane like climate, its unique nature, its flora showing endemic characteristics, its geography hosted various civilizations, being on the route of the historical Silk Road, its authentic settlement areas which are suitable for natural life such as plateau, mountain, balloon, bicycle, tent village and cave tourism , the characteristics of the environment in which citizens with different religions, languages and denominations live in peace for thousands of years are taken into consideration, it indicates that the unlimited potential of the region can be utilized.

Keywords