TÜRKİYEDE TARIMSAL FAALİYETLERİN VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARINDAKİ DURUMU

Author:

Year-Number: 2018-13
Number of pages: 18-34
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda Türkiye ve Dünyadaki nüfus artışının hızlı olması, globalleşmeden ve artan ihtiyaçlardan dolayı, beslenme alışkanlıklarında hızlı değişimler olmuştur. Bu artışların sonucu olarak tarım sektöründeki gelişmeler tarımsal faaliyet yapan işletmelerin çoğalmasını ve daha donanımlı hale gelmesini sağlamıştır. Güçlendirilmiş bir tarım sektörü yalnız sanayinin gelişmesini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda, kırsal kesimde bulunanların kalkınmalarını sağlamakta, refah ve mutluluklarının da artmasında önemli rol oynamaktadır. Tarımsal faaliyet gelirlerindeki artışlar da bunu açıklar niteliktedir. Ülkemizde tarım ile ilgili verilerin kayıt altına alınmasına gereken önemin verilmesi, günümüzde bilginin ne kadar değerli olduğunun anlaşılması ile başlanmıştır. Üzülerek görmekteyiz ki büyük şirketlerin girmesiyle teknoloji bakımından ivme kazanan tarım sektörü, vergilendirme ve muhasebe uygulamalarında aynı gelişimi sağlayamamıştır. Bu araştırmanın birinci amacı, Türkiye’de tarım kesiminin nasıl vergilendirildiğini, ilgili mevzuat ve uygulamaları dikkate alarak ortaya koymaktır. İkinci amacı ise tarım muhasebesi için önemli olan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS 41)’e açıklık getirerek, vergi mevzuatında tarımsal faaliyetlere ilişkin düzenlemelerin TMS 41 ile karşılaştırmasını yapmaktır.

Keywords

Abstract

Turkey in recent years due to globalization and the increasing need and without that fast population growth in the world, has been the rapid changes in their eating habits. As a result of these increases, the developments in the agricultural sector have enabled the agricultural enterprises to grow and become more equipped. A strengthened agriculture sector not only ensures that the industry develops but also plays an important role in increasing the prosperity and happiness of the rural people. Increases in agricultural activity income are also evident. Granting of the necessary standard for the registration of agricultural data in our country has started with the understanding of how valuable the information is today. We regret to see that the agriculture sector, which has gained momentum in terms of technology with the introduction of large companies, has not achieved the same improvement in taxation and accounting practices. The first objective of this research is how the taxation of the agricultural sector in Turkey is put forward, taking into account the relevant legislation and practices. The second objective is important for the agricultural accounting Turkey Accounting Standards (IAS 41) to bring clarity in tax legislation is to make a comparison with the IAS 41 regulations related to agricultural activity.

Keywords