DEĞER EĞİTİMİ KONUSUNDA ANAOKULLARININ SINIF KİTAPLIKLARINDA BULUNAN HİKAYE KİTAPLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 2225-2236
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul öncesi dönem, çocuğun bilişsel, sosyal, duygusal ve ahlak gelişiminin temelidir. Özellikle sosyal ve ahlaki gelişim, bu süreçte edinilen değerlerin oluşumuna katkı sağlayarak, gelecekte oluşacak kişiliği şekillendirmektedir. Değerlerin çocuklara kazandırılmasında hikayeler etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Bu nedenle araştırmanın amacı anaokullarının sınıf kitaplıklarındaki hikaye kitaplarının hangi değerleri içerdiği ve bu değerlerin kategorik ve nitelik bakımından anlamlı özellikler taşıyıp taşımadığının tespit edilmesi olarak belirlenmiştir. Araştırmada İstanbul’un farklı sosyo ekonomik düzeyindeki bölgelerinde faaliyet gösteren dört anaokulunun kütüphanesinden rastgele seçilen 78 hikaye kitabi içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, anaokullarının sınıf kitaplıklarındaki hikayelerin, en çok mutluluk, sevgi, yardımlaşma, nezaket ve paylaşma değerlerini içerdiği, en az ise Hoşgörü, Minettarlık, Tasarruf, Ulus Sevgisi ve Vatanseverlik değerlerini içerdiği tespit edilmiştir. Değerler kategorik olarak incelendiğinde Ahlaki Değerler, Kişisel Değerler, Sosyal Değerler, Milli Değerler, Dini Değerler, Evrensel değerler ve Aile Değerleri olmak üzere yedi kategori altında toplandığı, frekans ve yüzdeleri dikkate alındığında ise, en sık Kişisel ve Sosyal Değerler kategorilerinde, en az sayıda ise Milli değerler ve Dini Değerler kategorilerinde değerlere yer verildiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Preschool period is the base for cognitive, social, emotional and moral development of the child. Especially social and moral development shape the future personality by contributing building values in this process. Stories are used effectively in teaching values to children. For this reason the aim of this study is to determine which values are contained in the story books in kindergartens and whether these values have significant categorical and qualitative characteristics. 78 story books randomly chosen from class libraries of kindergartens from different socio-economic status in Istanbul were analyzed by content analysis. As a result, it is found that books contain values like happiness, love, helpfulness, kindness and sharing most and contain values like tolerance, gratitude, savingness, love of nation, patriotism least. When values were analyzed categorically, it is found that there are seven categories: moral values, personal values, social values, national values, religious values, universal values and family values. Statically, personal and social values were included mostly and national and religious values were included leastly.

Keywords