YEREL YÖNETİMLERDE E-DEMOKRASİ VE E-KATILIM

Author :  

Year-Number: 2017-12
Language : null
Konu :
Number of pages: 1901-1907
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Demokrasi tarihten günümüze farklı şekillerde ve farklı biçimlerde uygulana gelen bir kavram olmuştur. Demokratik yönetimin vazgeçilmez bir unsuru olan demokrasinin, 21.yy’a geldiğimizde gelişen iletişim teknolojileriyle birlikte önemi daha da artmıştır. Yeni iletişim teknolojilerinin toplumun her kesiminde her alanında kullanılması bu teknolojilerin yönetsel süreçlere, devlet mekanizmalarına yansımalarını da kaçınılmaz kılmıştır. Katılım olgusunun dijital platformlara yansıması aktif katılımı kolaylaştırdığı gibi devletin en küçük yapılarından olan yerel yönetimlere bu açıdan bakıldığında çift yönlü etkileşim imkânı sağlayan iletişim teknolojilerinin kullanılması, e-demokrasi ve e-katılım kavramlarını ortaya çıkarmıştır. Böylece vatandaşın daha kolay, daha hızlı ve daha düşük maliyetlerle yönetsel süreçlere katılımı yönetenlerinde aynı anda çok sayıda kişiye daha hızlı yoldan ulaştığı bir yönetim sürecini gündeme getirmiştir. Vatandaşın devletiyle aktif iletişimini sağlayan bu süreçler yerel nitelikteki demokrasi uygulamaları için de son derece önemli olmuştur. Böylece yöneten ve yönetilen arasında aktif bir etkileşimin olduğu siyasal katılım süreci ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada demokrasinin bir uygulama alanı olan yerel yönetimler ile e-katılım, e-demokrasi kavramları irdelenerek yerel yönetimlerde e-katılım ve e-demokrasi kavramlarının işleyişine yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

The democracy has become a term that is being applied in different forms and manners from the past to present. The importance of the democracy what is the unique factor of the democratic governance enhanced further by developing technologies in the 21st century. Being used to these new communication techniques in each part of the society made the reflection of these technologies to executive processes and government mechanisms unavoidable. Reflecting the participation fact to the digital platforms eases the active participation. When considered from this point of view to the local administrations, using the communication technologies which provide the opportunity for bidirectional interaction created the concepts of e-democracy and e-participation. Thus, a management process is generated where the citizens participate in the executive processes by easier, faster and lower costs and the rulers reach rapidly to a large group of people at thesame time. These processes that ensure the active communication of citizens with the government became highly significant for the democracy applications in local qualification. By this way, the political participation duration includes an active interaction between ruler and ruled is revealed. In this study, the local administrations what is the application area of the democracy and the terms of e-participation and e-democracy are analyzed. The working of the terms of e-participation and e-democracy are also presented.

Keywords


 • AKGÜN, Birol (2003).“ Küreselleşme, Sanal Siyaset ve E- Demokrasi”, Küresel Sistemde Siyaset Yönetim

 • AKGÜN, Birol (2003).“ Küreselleşme, Sanal Siyaset ve E- Demokrasi”, Küresel Sistemde Siyaset Yönetim Ekonomi, Konya: Çizgi Kitabevi.

 • ARI, İbrahim (2014). Eğitim Kurumlarında E-Demokrasinin Uygulanabilirliğine Yönelik Antalya Merkezİlçelerdeki Öğretmenlerin Algıları, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Antalya.

 • BENSGHİR, Türksel Kaya (2000). “Devlet-Vatandaş İletişiminde E-Posta”. Amme İdaresi Dergisi,33 (4), s.49-61.

 • Birleşmiş Milletler Kamu Yönetimi Programı, https://publicadministration.un.org/egovkb/en- us/Data/Country-Information/id/176-Turkey/dataYear/2016 Erişim Tarihi: 17.11.2017.

 • ÇEVİKBAŞ, Rafet(2008). “Yerel Yönetimlerde Siyasal Katılım”, Türk İdare Dergisi, 461, s.71-94. ÇUKURÇAYIR, M. Akif (2003). Yurttaş Odaklı Yerel Yönetim, Konya: Çizgi Kitabevi.

 • DELİBAŞ, Kayhan ve AKGÜL A. Erdem (2010). “Dünyada ve Türkiye’de E-devlet Uygulamaları:Türkiye’de E-demokrasi ve E-katılım Potansiyellerinin Harekete Geçirilmesi”, Türkiye Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 13 (1) s. 101-144.

 • DEMİR, Nesrin(2010). “Demokrasinin Temel İlkeleri ve Modern Demokrasi Kuramları”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 10(2), s.597-611.

 • Gençlik ve Spor Bakanlığı (2013). Ulusal Gençlik ve Spor Politika Belgesi. Ankara: Gençlik ve Spor Bakanlığı.

 • GERAY, Cevat (1995). “Yerel Demokrasi, Özerklik ve Halk Katılımı”, Yeni Türkiye Dergisi, 4, s.72-75. GÖZÜBÜYÜK A. Şeref (2006).Yönetim Hukuku, Ankara: Turhan Kitabevi.

 • HENDEN, Burçin ve Rıfkı (2005). “Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumlarındaki Değişim ve E-Belediyecilik”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), s.48-66.

 • KARAÇOR, Süleyman(2009). “Yeni İletişim Teknolojileri, Siyasal Katılım ve Demokrasi”, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 16 (2), s.121-131.

 • KARKIN, Naci(2012). “E-Katılım Kavramı ve Süreci: Kamu Siyasa Oluşum Sürecine Vatandaş Katkısının Olabilirliği”, Sosyoekonomi Dergisi, 17(17), s.42-62.

 • KELEŞ, Ruşen (2006). Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınevi.

 • KOCAOĞLU, Mustafa (2011). Yerel Yönetimlerde Katılım Kültürü (Konya Büyükşehir Belediyesi Örneği), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Doktora Tezi, Sakarya.

 • KOVACHEVA, Siyka (2014). Gençlik Siyasi Katılım Kalıplarını Gençleştirecek mi? (Editörler), VolkanYılmaz ve Devin Bahçeci. Gençlerin Siyasi Katılımı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s.13-29.KOZAN, Murat (2002). Türkiye’nin Merkeziyetçi Yapısının Siyasal Demokrasi Üzerindeki Olumsuz Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.

 • MARAŞ, Gökçe(2011). “Kamu Yönetimlerinde E-Devlet ve E-Demokrasi İlişkisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37, s.121-144.

 • PUSTU, Yusuf (2005). “Yerel Yönetimler ve Demokrasi”, T.C. Sayıştay Dergisi, 57, s.121-134

 • TARHAN, Ahmet (2011). Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve E-Devlet Uygulamaları, Konya: Palet Yayınları.

 • UÇKAN, Özgür (2003). E- Devlet E- Demokrasi ve Türkiye, İstanbul: Literatür Yayıncılık.

 • ÜSTE, Rabia Bahar (2005). “Yerel Yönetimlerde Demokratikleşme”, Türk İdare Dergisi,448,s.49-60.

 • YAYINOĞLU, Pınar Eraslan(2007). Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler: Belediyeler Yönünden Bir Değerlendirme, İstanbul: Birsen Yayınevi.

 • YENTÜRK, Nurhan (2014). Şebeke Projesi Deneyimi ve Gençlerin Katılımına Yönelik Politika Önerileri.Yeni Zamanlarda Genç Yurttaşların Katılımı Konferansı Bildiriler Kitabı, İstanbul: İstanbul Bilgi ÜniversitesiYILDIRIM, Hakan; KAPLAN, Volkan; ÇAKMAK, Tuncay; ÜSTÜN, Cem Cihangir(2003). Her Şeyi E- leştirdik, Ankara: Başkent Klişe Matbaacılık Reprodiksyon.

 • YILDIRIM, Murat(2010). E-Devlet ve Yurttaş Odaklı Kamu Yönetimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • YILDIZ, Mete(2002). “Bir Kamu Politikası Aracı Olarak İnternet Kafeler”, Amme İdaresi Dergisi, 35 (2), s.77-92.

 • WOHLFARTH, Anna (2013). Demokrasinin Şekillendirilmesinde Yurttaşların Rolü, (Editör), İlker Gökhan ŞEN. Demokrasi ve Siyasal Katılım, İstanbul: Ezgi Ofset, s.147-150.

                                                                                                    
 • Article Statistics