MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİNDE ÖZ YETERLİK ALGILARI

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 1924-1929
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının öğretim sürecinde kazandıkları bilgi ve becerileri ne kadar başarılı bir şekilde uygulayabilecekleri konusunda öz yeterlik algıları üzerine bir çalışma yapılmıştır. Araştırma müzik öğretmeni adaylarının müzik öğretimi alanında öz yeterlilik algılarını var olduğu haliyle ortaya koyan tarama modelli bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim dalı öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma anketini 35 kişi 2.sınıflar, 15 kişi 3.sınıflar ve 20 kişi 4.sınıflardan olmak üzere 70 öğrenci yanıtlamıştır. Bu grupta 44 kız ve 26 erkek öğrenci bulunmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanmış 11 soruluk anket kullanılmıştır. Anket, "kesinlikle katılıyorum", "katılıyorum", "kararsızım", "katılmıyorum" ve "kesinlikle katılmıyorum" olmak üzere 5'li likert tipinde derecelendirilmiştir. Toplanan verilere bilgisayarda frekans analizi yapılmıştır. Araştırmada, öğretmen adaylarının çoğunlukla öğrencilerine müzik dersi ile ilgili konuları öğretme becerileri açısından kaygılı oldukları görülmüştür. Bu durum, konuları başarılı bir şekilde nasıl öğretecekleri, kavramları nasıl somutlaştıracaklarına yönelik öğretim derslerinin daha yoğunluklu ve uzun süreçli olarak programlarda öne çıkarılması gerektiğini işaret etmektedir. Araştırmanın önemli bulgularından biri de öğretmen adaylarının büyük bir çoğunlukla öğretecekleri şarkılara eşlik edememe kaygısı taşımalarıdır. Bu durum enstrüman eğitiminin sadece belirli eserleri çalmaya odaklı olmaması, öğrencilerin eşlik becerilerinin güçlendirilmesi için eşlik derslerinin de artırılması ve etkin kılınması gerekli kılmaktadır.

Keywords

Abstract

In this research, a study about self-efficacy perceptions has been made about how successfully the music teacher candidates can apply the knowledge and skills that they have gained during the education process when they are teaching. The research is a survey-type research that reveals that music teacher candidates have self-efficacy perceptions in the field of music teaching. The study group of the research is Marmara University Music Teacher Education students. 70 students responded to the research questionnaire, 35 of whom were 2nd grade, 15 were 3rd grade and 20 were 4th grade students. There are 44 girls and 26 male students in this group. As a data collection tool, a questionnaire of 11 questions prepared by the researcher was used. The questionnaire was rated in 5 types of likert, "I strongly agree", "I agree", "I am undecided", "I do not agree" and "I strongly disagree". The collected data were analyzed on a computer. The survey found that most of the prospective teachers were concerned about their ability to teach music lessons to their students. This indicates that instructional lectures on how to successfully teach subjects and concretize concepts should be emphasized in programs in a more intensive and long-term way. One of the important findings of the research is that the teacher candidates are mostly concerned about not being able to make accompany the song whit their ınstruments. This necessitates that instruments training not only focus on stealing specific works, but also enhance the accompaniment lessons to strength the accompaniment skills of the students.

Keywords