MATEMATİK, FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-13
Number of pages: 74-91
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı matematik, fizik, kimya ve biyoloji öğretim programlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji öğretmenlerinin görüşleri açısından değerlendirilmesidir. Araştırmada, bir grubun belirli özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlandığından genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2014 yılında Türkiye’de Anadolu, fen, sosyal bilimler, spor ve güzel sanatlar liselerinde görev yapan matematik, fizik, kimya ve biyoloji öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklem ise tabakalı ve küme örnekleme yöntemiyle seçilmiş 5767 öğretmenden oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Anket formunda 5’li likert tipinde 15 madde bulunmaktadır. Hazırlanan anket için iki alan uzmanından görüş alınmış ve önerileri doğrultusunda düzeltmeler yapılarak hazırlanan ankete son hali verilmiştir. Anket internet ortamında uygulanarak veriler toplanmıştır. Katılımda dürüstlük, içtenlik ve gönüllülük esas alınmıştır. Veri analizi için her bir maddeye yönelik olarak SPSS programı ile basit uyum analizi yapılmıştır. Uyum analizi sonucunda her bir branşın her bir maddeye yönelik görüşleri raporlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular literatürle tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate mathematics, physics, chemistry and biology curriculum in terms of mathematics, physics, chemistry and biology teachers’ opinion. In the study, a general survey model was used to collect data to identify specific characteristics of a group. The population of study consist of mathematics, physic, chemistry and biology teachers working at Anatolian high school, science high school, social science high school, sport high school and fine arts high school in year 2014. The sample of study is 5767 teachers who was chosen by stratified sampling and cluster sampling method. A questionnaire developed by researchers was used as data collection tool. The questionnaire has 15 items which is 5 point Likert scale. For the developed questionnaire, opinions from two domain experts were taken and the final form was prepared by making corrections in accordance with the recommendations. Data was collected via online forms. Honesty, sincerity, and volunteerism was based for participation. Correspondence analysis was conduct via SPSS for data analysis for each item. As a result of the correspondence analysis, each branch’s opinions on each item was reported. Findings of the research were discussed with the literature and made suggestions.

Keywords