KÜMELER, AĞLAR VE ANTALYATURİZM KÜMESİNİN SEKTÖREL ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 1938-1953
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma gerek araştırmacıların gerekse karar alıcıların yoğun ilgi gösterdiği, devlet politikalarında geniş yer bulan kümeler ve ağlar kavramlarının gelişimini inceleyerek bu kavramın turizm sektöründeki yerini irdelemektedir. Aynı zamanda Antalya Turizm Kümesi’ne kümeler ve ağlar bağlamında gelişmişlik bakımından değerlendirmektedir. Çalışmanın sonucuna göre Antalya Turizm Kümesi Türkiye’de ki turizm kümelenmeleri arasında en gelişmiş olanıdır denilebilir. Araştırmanın amaçlarından biri Antalya Turizm Kümesi'nin hangi küme tipolojisine ait olduğunu tespit etmektir. Literatür incelemesi ve araştırma bulguları sonucu Antalya Turizm Kümesi hem yatay hem dikey ilişkileri yoğun olan, hem özel hem kamuyu kapsayan bağlantılardan oluşan dolayısıyla hem kompleks hem kapsayıcı bir kümedir. Aktörlere göre sınıflandırmaya bakıldığında hem yerel hem devlet hem uluslararası aktörlerin olduğu Antalya Turizm Kümesi'nin karma yapısı olduğu söylenebilir. Ölçeğe göre ise makro seviyede bir kümedir denebilir çünkü ulusal düzeyde ekonomide önemli bir yeri vardır. Gelişme yönüne göre işleyen bir kümedir, kritik kitleye ulaşmış işletmeler vardır, bilgi ve uzmanlık, personel anlamında kendi kaynakları vardır. Antalya Turizm Kümesi makro seviyede ve küresel ölçekte gelişmişlik derecesi izlenimi veriyorsa da henüz girmediği pazarlar (Amerika, Japonya, Avustralya, Kanada gibi) ve gelişmesini sürdüren alt kümeleri vardır (sağlık turizmi, golf turizmi gibi).

Keywords

Abstract

This study examines the development of the notion of clusters and nets, which are widely used by state policy makers, and which are of great interest to decision-makers. At the same time, the Antalya Tourism Cluster assesses its development in terms of clusters and networks. According to the results of the study, the Antalya Tourism Cluster is the most developed tourism cluster in Turkey. One of the objectives of the research is to determine the cluster typology of the Antalya Tourism Cluster. Literature review and conclusion of the findings Antalya Tourism Cluster is both a complex and an inclusive community consisting of links that include both private and public relations, which are both intensive in both horizontal and vertical relationships. When we look at the classification according to the actors, it can be said that Antalya Tourism Cluster, which is both local and state and international actors, is a mixed structure. According to the scale, a macroeconomic level can be tried because the economy has an important place at the national level. It operates according to the development direction, has reached a critical mass of businesses, has its own resources in terms of knowledge and expertise, personnel. While the Antalya Tourism Cluster gives the impression of a macro level and a global scale of development, there are still some markets (such as America, Japan, Australia, Canada) that have not been entered yet and sub-clusters that promote their development (such as health tourism, golf tourism).

Keywords