MATEMATİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2017-11
Number of pages: 1593-1602
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı; Matematiğe ilişkin tutum düzeylerini ölçmeyi amaçlayan geçerli ve güvenilir bir “Matematik Tutum Ölçeği” geliştirebilmektir. Araştırma betimsel tarama yöntemi kullanarak gerçekleştirilmiştir. Ölçek geliştirilme çalışmalarındaki uygulamalar; 269 beşinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Ölçek madde havuzu oluşturulma çalışmaları sonucunda; beşli likert tipi ölçek formunda 28 maddelik Matematik Tutum Ölçeği deneme formu elde edilmiştir. Ölçek geliştirme çalışması niteliğinde olan çalışmada; açımlayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizleri için SPSS paket programı, doğrulayıcı faktör analizleri için Lisrel 8.51 programı kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Matematik Tutum Ölçeğinin bütünü için hesaplanan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.92 olarak hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda bir ölçme aracında olması gereken özelliklerden geçerlik ve güvenirlik özelliğine sahip 3 alt boyuttan (bilişsel, duyuşsal, davranışsal) oluşan 24 maddelik beşli likert tipi Matematik Tutum Ölçeği geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to develop a valid and reliable “Mathematics Attitude Scale”. The study is a descriptive survey. The data collection tools to develop the scale was employed over 269 students from fifth grade classes. The efforts made to create items pool for the scale resulted in draft form of Material Mathematics Attitude Scale of 28 items in the form of 5-point Likert scale. In the present study intended for the creation of scale, SPSS was deployed for exploratory factor analyses and reliability analyses and Lisrel 8.51 for confirmatory factor analyses. For the entire Mathematics Attitude Scale, the Cronbach’s Alpha reliability coefficient was calculated to be .92. Relying on the performed analyses, the 5-point Likert-style Mathematics Attitude Scale of 24 items with three domains (cognitive, affective, behavioral) was developed.

Keywords