IATA ÜYESİ SEYAHAT ACENTALARININ İNTERNET SİTELERİNDE KULLANDIKLARI ALTERNATİF TURİZM UNSURLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ANKARA ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2017-10
Language : null
Konu :
Number of pages: 1338-1346
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Seyahat acentaları hem biletleme işlemlerini gerçekleştirmek hem de enformasyon gibi birçok hizmeti sunan turizm işletmeleri olarak, turizmde çeşitlendirmenin ve kaynakların optimal kullanımını temel alan alternatif turizmi geliştirebilecek aracı kuruluşlardan birisidir. Bu kapsamda araştırmanın amacı, Ankara’da yer alan IATA üyesi seyahat acentalarının internet sitelerinde kullanılan alternatif turizm unsurlarının analizini yapmaktır. Elde edilen verilere göre Ankara’da yer alan birçok seyahat acentasının internet sitesinin bulunmadığı gözlenmiştir. Bazı acentalarda da eski tarihli, içeriği veya bilgilendirmesi bulunmayan geçersiz tur örnekleri yer almasından dolayı seyahat acentalarının internet sitelerine yeterli özeni göstermedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra yurt içi turlarda günübirlik turlar ve Karadeniz turlarının tercih edildiği, yurt dışı turlarda ise ağırlıklı olarak Avrupa gezilerinin ve turlarının bulunduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

Travel agencies are one of the intermediary institutions that can develop alternative tourism based on the optimal use of diversification and resources in tourism as tourism enterprises that perform both ticketing operations and provide many services such as information. In this context, the purpose of the research is to analyze the alternative tourism elements used in internet sites of IATA member travel agencies in Ankara. According to the data obtained, it is observed that many travel agencies in Ankara have no websites. Some travel agencies' websites have tour samples that are outdated and do not have any information or content. Therefore, it was inferred that the travel agencies do not show enough care to their internet sites. In addition to this, it can be said that one-day tours and Black Sea tours are preferred in domestic tours, and European trips and tours are preferred mainly in foreign tours.

Keywords


 • Ahipaşaoğlu, S., & Arıkan, İ. (2003). Seyahat İşletmeleri Yönetimi ve Ulaştırma Sistemleri. Ankara: Detay

 • Ahipaşaoğlu, S., & Arıkan, İ. (2003). Seyahat İşletmeleri Yönetimi ve Ulaştırma Sistemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Albayrak, A. (2013). Alternatif Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Alkan, C. E. (2011). Alternatif Turizm Ürünler. Editör: İ. Pırnar, Uluslararası Turizm İşletmeciliği. Ankara: Nobel Yayınları.

 • Brohman, J. (1996). New Dırectıons in Tourısm for Third World Development. Annals of Tourism Research, 23(1), 48-70.

 • Buzcu, Z., & Oğuz, S. (2015). Adana’daki A Grubu Seyahat Acentalarının Sorunlarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(2), s. 78-85 .

 • Chiou, W. C., Lin, C.-C., & Perng, C. (2011). A Strategic Website Evaulation of Online Travel Agencies. Tourism Management(3), 1463-1473.

 • Erdoğan, N. (2003). Çevre ve (Eko)turizm. Ankara: Erk Yayıncılık.

 • Hacıoğlu, N. (2013). Seyahat Acentacılığı& Tur Operatörlüğü. Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Hacıoğlu, N., & Avcıkurt, C. (2011). Turistik Ürün Çeşitlendirilmesi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Hançer, M., & Ataman, C. (2006). Seyahat Acentalarında İletişim Teknolojisinin Kullanımı ve Web SitelerininDeğerlendirilmesi: Ege Bölgesi Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(3), s. 193-207.

 • Harris, L., & Duckworth, K. (2005). The Future of the Independent Travel Agent: The Need for Strategic Choice. Strategic Change(14), 209-218.

 • Kaynama, S. A., & Christine I. Black, M. (2000). A Proposal to Assess the Service Quality of Online Travel Agencies: An Exploratory Study. Journal of Professional Services Marketing, 21(1), 63-88.

 • Kozak, N., A.Kozak, M., & Kozak, M. (2014). Genel Turizm İlkeler-Kavramlar. Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Kozak, R. (2007). Seyahat Acentalarının İş Süreçlerinde İnternetin Önemi (TURSAB - B.Y.K. Üyeleri Algılamaları Üzerine BirAraştırma). Anadolu Üniversitesi Sosyal bilimler Dergisi, 7(1), s. 1-17.

 • Law, R., Leung, K., & Wong, J. (2004). The Impact of the Internet on Travel Agencies. Internatıonal Journal of Contemporary Hospıtalıty Management, 16(2), 100-107.

 • Lertcharoenchok, N. (1999). Alternative Tourism. ABAC Journal, 19(2), 23-32.

 • Mısırlı, İ. (2002). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü. Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Özkul, E. (2009). Turizmde Ulaştırma ve Havayolu İşletmeleri. Editör: Ş. Demirkol, & B. Zengin, Turizm İşletmeleri (s. 217-246). Sakarya: Değişim Yayınları.

 • Öztürk, Y., & Yazıcıoğlu, İ. (2002). Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 183-195.

 • Park, Y. A., Gretzel, U., & Sirakaya-Turk, E. (2006). Measuring Web Site Quality for Online Travel Agencies. Journal of Travel & Tourısm Marketing, 15-30.

 • Prince, S., & Ioannides, D. (2017). Contextualizing the Complexities of Managing Alternative Tourism at the Community-level: A Case Study of a Nordic Eco-Village. Tourism Management 60, 348-356.

 • Sarıışık, M., & Akova, O. (2006). Seyahat Acentalarında İnternetin Rolü ve Önemi Üzerine Bir Araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(2), 128-148.

 • Sezen Doğancili, O. (2017). Alternatif Turizm Bağlamında Göller Bölgesi Eko Turizm Değişim Planının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.

 • Tırak, L., Serçelioğlu, N. &., & Işık, Z. (2015). Alternatif Turizm ve Erzurum İlinin Alternatif Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi. Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 512-519.

 • Trunfio, M., Petruzzellis, L., & Nigro, C. (2006). Tour Operators and Alternative Tourism in Italy ExploitingNiche Markets to Increase International Competitiveness. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18(5), 426-438.

 • Tunç Hüssein, A., & Saç, A. (2008). Genel Turizm Gelişimi- Geleceği. Ankara: Siyasal Kitabevi.

 • Türkay, O. (2015). Çalışma Yaşamı Kalitesinin İş Memnuniyeti ve Bağlılık Üzerine Etkileri: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 22(1), s. 239-256.

 • Weaver, D. (1995). Alternative Tourism in Montserrat, Tourism Management, 16(8), 593-604.

 • Yueh, Y. T., Chiu, D. K., Leung, H.-f., & Hung, P. C. (June 2007). A Virtual Travel Agent System for M-Tourism with Semantic Web Service Based Design and Implementation. (s. 142–149). Washington, DC, USA: IEEE Computer Society, 2007.

 • Zengin, B. (2009). Seyahat İşletmeleri. Editör:Ş. Demirkol, & B. Zengin, Turizm İşletmeleri (s. 45-90). Sakarya: Değişim Yayınları.

 • TÜRSAB1, https://www.tursab.org.tr/tr/tursab/tursab-hakkinda_3.html (Erişim Tarihi: 24.07.2017).

 • TÜRSAB2, http://www.tursab.org.tr/tr/seyahat-acentalari/iata-uyesi-seyahat-acentasi-arama (Erişim Tarihi: 24.07.2017).

 • IATA, http://www.iata.org/about/pages/history.aspx (Erişim Tarihi:03.09.2017).

                                                                                                    
 • Article Statistics