OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINA YÖNELİK HAREKET ETKİNLİĞİ PARKURLARININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-10
Language : null
Konu :
Number of pages: 1366-1372
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan hareket etkinlikliği parkurlarının biçimsel ve eğitsel niteliklerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırma nicel verilere dayalı, tarama modelinde, betimsel bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak parkur değerlendirme formu kullanılmıştır. Bulgular frekans yüzde değerleri ile verilmiş ve parkurların eğitsel nitelik alt boyutunun aralık değeri hesaplanmıştır. Sonuçlar parkurların biçimsel nitelikleri ile ilgili olarak en çok beş yaş grubu çocuklar için kullanıldığı ve bütün yaş grupları için kullanılan parkur modelinin tekli düz model olduğunu göstermiştir. Parkurların eğitsel nitelikleri ile ilgili olarak bütün etkinliklerin parkuru planda gösterme, parkur içi görev sayısı, kazanım ve göstergeler ile parkur içi görevlerin uyumu, görevlerin çocuk gelişimine uygun bir hikâye içerisinde olması ve yine bu görevlerin görseller ya da ipuçları ile desteklenmesi konularında son derece yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte hareket etkinlik planlarında yer alan parkurların, çocukların psiko-motor ve sosyal-duygusal gelişimlerini destekleyecek nitelikte olmadığı görülmüştür. Bu araştırma ile öğretmenlerin MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ilkelerine uygun olarak etkinliklerini hazırlamaları ve denetim noktasında ise ilgili amirlerin öğretmenlerin görevlerini tam ve doğru olarak yapmaları için gerekli tedbirleri almaları önerilmiştir.

Keywords

Abstract

This study aimed to analyze movement activity parkours used in early childhood education settings. It is a scanning model, descriptive study. Parkour Evaluation Form has been used as a data collection tool. Findings are presented in frequencies and percentaqes. Besides, parkours educational qualities were measured using interpolation value. Results showed that parkours were mostly designed for five years old children. Almost all parkour models were single plain model. In terms of educational qualities, all parkours had difficulties in supporting target behaviors, visual support and embedded tasks. It has been suggested that movement activity plans do not support children’s motor and social-emotional development. Teachers should reflect teaching instructions in tehir movement activity plans.

Keywords


 • Bailey, K. D. (1982). Methods of social research. New York: The Free.

 • Bailey, K. D. (1982). Methods of social research. New York: The Free.

 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.

 • Çağlak Sarı, S. (2015). Hareket etkinliği planlama ve uygulamaları. G. Duman (Ed.), Okul öncesi dönemde beden eğitimi içinde (s. 199-231). Ankara: Hedef.

 • Demirler, F. (2017). Visual-Motor integration and its effects on children’s development. I. Koleva & G. Duman (Eds.), Educational research and practice (pp. 382-388). Sofia: St. Kliment Ohridski University.

 • Demirler, F. & Duman, G. (2017). Okul öncesi eğitim programı hareket etkinliklerinin kazanım ve göstergeler açısından incelenmesi. 2nd International Academic Research Congress, Alanya.

 • Duman, G. (2015). Okul öncesi eğitimde beden eğitimi ve oyun. Ankara: Eğiten.

 • Duman, G., Alıcı, C. E. & Kanmaz, T. (2017). Movement activities in early childhood education. I. Koleva &G. Duman (Eds.), Educational research and practice (pp. 389-395). Sofia: St. Kliment Ohridski University. Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.

 • Millî Eğitim Bakanlığı, (2013). Okul öncesi eğitim programı. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/program2.aspx?islem=1 sayfasından erişilmiştir.

 • Purtaş, Ö. (2017). Okul öncesi eğitim programı hareket ve bütünleştirilmiş hareket etkinliklerinin çeşitlideğişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Yecke, C. P. (2005). Mayhem in the Middle; How middle schools have failed America- and how to make them work. Washington, DC: The Thomas B. Fordham Institute.

 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yay. Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics