HEMŞİRELERİN SIĞINMACILARA/GÖÇMENLERE VE TÜRKLERE VERDİĞİ SAĞLIK HİZMETİ ALGILARI VE YAŞANAN SORUNLAR: KAHRAMANMARAŞ’TA BİR ALAN ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2017-9
Language : null
Konu :
Number of pages: 940-954
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, Türk Hemşirelerinin Türk ve Sığınmacı/Göçmen hastalara yönelik bakım verici rollerine ilişkin tutumlarını belirlemek, yaşanan problemleri tespit edip çözüm önerileri sunmak ve hemşirelerin bu tutumlarının bazı sosyo-demografik değişkenlere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, Kahramanmaraş ilinde yer alan dört hastanede görev yapan 163 hemşire üzerinde bir anket yapılmıştır. Anket sonucu elde edilen veriler SPSS kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, hemşirelerin Türk ve Sığınmacı/Göçmen hastalara bakım verici rollerine ilişkin tutumlarını olumlu olarak algıladıkları ve ayrımcılık yapmadan yeminlerine bağlı olarak sağlık bakımı verdikleri, Türk ve Sığınmacı/Göçmen hastalarla en fazla yaşadıkları sorunların başında iletişimin geldiği tespit edilmiştir. Ayrıca hemşirelerin demografik bazı grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Örneğin öz bakım gereksinimlerinin giderilmesi, danışmanlık ile tedavi sürecindeki rollerine ilişkin görüşlerinin medeni durum ve yaş durumlarına göre; öz bakım gereksinimlerinin giderilmesi ve danışmanlık ile bireyi koruma ve haklarına saygılı olma rollerine ilişkin görüşlerinin sürekli olarak mesleki yayın takip etme ve eğitim durumlarına göre vs.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to determine the attitudes of the caregiving roles of the Turkish Nurses to, Asylum Seeker and Immigrant patients, to identify the experienced problems and to propose solutions and to determine whether these attitudes of nurses show a meaningful difference according to some socio-demographic variables. For this purpose, a questionnaire was performed on 163 nurses working in four hospitals in Kahramanmaras province. The results obtained from the questionnaire were analyzed using SPSS. As a result of the research, it was determined that nurses positively perceived their care roles attitudes towards Asylum Seeker and Immigrant patients, and the most experienced problems with Asylum Seeker and Immigrant patients whom they gave healthcare based on their oaths without discrimination is communication. It was also found that there were statistically significant differences between some demographic groups of nurses. For example, self-care needs and the roles of counseling and treatment by the marital status and age; self-care needs, and the role of counseling and respect for individual protection and rights, by constantly following the professional publications and education etc.

Keywords


 • Altuntaş S., Baykal Ü. (2008). “İşe Karşı Tutum Ölçeğinin Hemşireler İçin Uyarlanması, AÜHYOD, 11 (1):

 • Altuntaş S., Baykal Ü. (2008). “İşe Karşı Tutum Ölçeğinin Hemşireler İçin Uyarlanması, AÜHYOD, 11 (1): 51-62.

 • Birol L. (2009). Hemşirelik Süreci, 6th ed., Etki Printing Publishing Limited Company, İzmir.

 • Deniz, O. (2009). “Mülteci Hareketleri Açısından Van Kentinin Durumu ve Kentteki Mültecilerin Demografik Profili”, Eastern Geographical Review, 22: 187-204.

 • Dinç, L. (2010). “Bakım Kavramı ve Ahlaki Boyutu”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 74-82.

 • Gümüş, Y., Bilgili N. (2015). Göçün Sağlık Üzerindeki Etkileri, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18 (1): 63-67.

 • Kartal, B., Başçı, E. (2014). “Türkiye’ye Yönelik Mülteci ve Sığınmacı Hareketleri”, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (2): 275-299.

 • Koçak, C., Albayrak, S. A., Büyükkayacı Duman, N. (2014). “Hemşirelerin Bakım Verici Rollerine İlişkinTutum Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 11 (3): 16-21.

 • Kuzu, A. “Hemşirelik Etik Kodları”, http://sbf.beun.edu.tr/dosyalar/2017/03/tek/hemsirelik-etik-kodlari.ppsx, Erişim Tarihi: 12.11.2017

 • Merrick E., Duffield C., Baldwin R., Fry M., (2012). “Nursing in General Practice: Organizational Possibilitiesfor Decision Latitude, Created Skill, Social Support and Identity Derived From Role”, Adv Nurs, 68 (3):614- 624.

 • UNHCR (Türkiye BM Mülteci Örgütü), http://www.unhcr.org/tr/, Erişim tarihi: 15.07.2017

 • UNHCR (Türkiye BM Mülteci Örgütü), http://www.unhcr.org/tr/turkiyedeki-multeciler-ve-siginmacilar, Erişim tarihi: 15.07.2017

 • Ural, A., Kılıç, İ. (2013). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi, Detay Yayıncılık, 4. Baskı, Ankara.

 • Uzelli Yılmaz, D., Dilemek, H., Yılmaz, D., Akın Korhan, E., Çelik, E., Rastgel, H. (2017). “HemşirelerinBakım Verici Rollerine İlişkin Tutumları ve İlişkili Faktörler”, Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, Sayı: 10, 83-97.

 • Sipahi, B., Yurtkoru, E. S., Çinko, M. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, 3. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.

 • Şentürk, S. E. (2013). Meslek Olarak Hemşirelik ve Hemşirelikte Etik İlkeler, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 194s.

 • Taylan, S. (2009). Özerklik İlkesi Çerçevesinde Hemşirenin Bağımsız Rolleri, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

 • Topçu, S., Beşer, A. (2006). “Göç ve Sağlık”, C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10 (3): 37-42.

                                                                                                    
 • Article Statistics