DİN, AHLÂK VE DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ EĞİTİM ANLAYIŞLARIYLA FARKLI/ALTERNATİF EĞİTİM ANLAYIŞLARI ARASINDA BİR MUKAYESE

Author:

Year-Number: 2017-9
Number of pages: 884-893
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkler “alp” insan yetiştirme anlayışından başlayarak İslamiyet sonrasında da İslam dininin öğretilerinden faydalanmışlar, kendilerine has bir eğitim anlayışı geliştirmişler ve eğitim kurumları meydana getirmişlerdir. Bu çalışmanın amacı, Türk kültüründe gelişen eğitim anlayışlarıyla farklı eğitim anlayışlarını din, ahlâk ve değerler çerçevesinde değerlendirmektir. Sanayi devrimi, pek çok toplumsal yapıyı etkilediği gibi, eğitim anlayışlarını da etkilemiştir. Yeni ortaya çıkan eğitim anlayışlarındaki bir takım aksaklıklar ve doğan yeni ihtiyaçlar sonrasında farklı eğitim anlayışları da ortaya çıkmıştır. Bu çalışma kapsamında İngiltere’deki bazı okullar ziyaret edilmiştir. Ziyaretler 2016 yılında yapılmıştır. Ziyaretler ve incelemeler, Human Scale Education, Uluslararası Bakalorya (IB) ve Montessori okullarına gerçekleşmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, inceleme yapılan okullarda eğitime bütüncül olarak yaklaşıldığı, öğrencilerin her yönden bütüncül olarak gelişiminin desteklendiği görülmüştür. Okullarda din ve ahlâk eğitimi kapsamında öğrencilerin olumlu davranışlar kazanmalarına önem verildiği görülmüştür. Din derslerinde farklı kültür ve inançları tanımak ve onlara saygı konusunda üzerinde durulduğu ve öğrencilere kendi bilgilerini geliştirmeleri için uygun ortamlar oluşturulduğu görülmüştür. Türk kültüründeki eğitim anlayışında da bireyin sadece bilgi edinmesi değil, aynı zamanda “iyi bir insan olması” da hedeflenmekteydi. Bu kapsamda Türk kültüründeki eğitim anlayışlarıyla incelenen okullardaki eğitim anlayışlarının pek çok yönlerden benzeştiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

Starting by creating “alp” human type, Turks created a special way of educationional understanding and education institutions for themselves by using Islamic teachings. The aim of this study is to evaluate different changing and developing educational understandings in Turkish culture in the frame of religion and ethics. As Industrial Revolution affected educational understanding as so many social structures too. Also some flaws in newly-born educational approaches and new needs created different educational approaches. In content of this study, some schools in England have been visited. These visits held in 2016 and that had been done to Human Scale Education, International Baccalaureate and Montessori schools. According to results of this study, in inspected schools, it’s seen that integrated approach has been used and students’ integrated development has been supported from all aspects. In religious and moral values education lessons content, it’s cared for students to gain positive behaviours. It’s seen that in religious lessons, knowing different cultures and religious has been pointed out and suitable environments had been created for students to form their own knowledge and truth. In education approach of Turkish culture it’s not only individual’s learning / obtaining out of the knowledge, but also these individuals’ “being a good / useful person to society” were aimed. In this extent, there are so many resembling points between education approach in Turkish culture and inspected schools’ education approaches.

Keywords